Nahoru

Statut ochrany

Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., v platném znění – zvláště chráněný druh živočicha a prováděcí vyhláška č. 395/1992 Sb., v platném znění k tomuto zákonu - druh silně ohrožený (SO).
 

Zvláště chránění živočichové jsou chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop (§ 50 odst.(1), 114/1992 Sb.). Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny (§ 50 odst.(2), 114/1992 Sb.). Stejně jako zvláště chráněný živočich je chráněn i mrtvý jedinec tohoto druhu, jeho část nebo výrobek z něho, u něhož je patrné z průvodního dokumentu, obalu, značky, etikety nebo z jiných okolností, že je vyroben z části takového živočicha nebo rostliny (§ 48 odst.(4), 114/1992 Sb.).


Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb., v platném znění – zvěř, již nelze lovit.

Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy č. 115/2000 Sb., v platném znění – dle tohoto zákona lze žádat stát o náhradu škody způsobené bobrem na lesním a polním porostu.
 
Směrnice č. 92/43/EEC, O ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Směrnice o stanovištích, Habitats Directive):

  • Příloha II. - Druhy živočichů a rostlin v zájmu společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyznačení zvláštních území ochrany.
  • Příloha IV. - druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, které vyžadují přísnou ochranu.

V některých státech EU je však ochrana snížena – např. Pobaltí, Švédsko, Finsko, Polsko.

Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva):
 
  • Příloha III. – chráněný druh živočicha.
Červený seznam obratlovců ČR - druh málo dotčený (least concern - LC).

Červený seznam IUCN – druh málo dotčený (least concern - LC)


Veškeré dokumenty týkající se statutů ochrany jednotlivých druhů živočichů lze nalézt v záložce Legislativa ZDE