ilustracni fotky

Živočichové

Živočichové

Záchranné programy připravované pro ohrožené druhy živočichů jsou dvojího druhu. Vlastní záchranné programy určené pro druhy ohrožené vyhynutím a programy péče pro druhy, které nejsou ohroženy vyhynutím bezprostředně, ale patří k tzv. „konfliktním druhům“. Oba typy programů jsou připravovány obdobným způsobem a jsou i podobně zajišťovány organizačně. Liší se zejména v typu navrhovaných opatření (větší podíl administrativních, výzkumných a osvětových typů opatření u programů péče).

VÝBĚR DRUHŮ A PŘÍPRAVA ZÁCHRANNÝCH PROGRAMŮ
Výběr druhů, pro které jsou záchranné programy a programy péče zpracovávány je prováděn na základě stanovených kriterií. Texty programů jsou připravovány podle závazné osnovy, jejímž smyslem je zajistit jednotnost a úplnost zpracování záchranného programu. Všechny připravené záchranné programy a programy péče jsou oponovány nejméně dvěma nezávislými odborníky.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Podle zákona o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.) zajišťuje záchranné programy pro kriticky a silně ohrožené druhy Ministerstvo životního prostředí. V praxi to znamená schvalování seznamu druhů, pro něž má být program vypracován, schvalování závazných osnov a schvalování vlastních záchranných programů. Přípravou a koordinací záchranných programů byla Ministerstvem životního prostředí pověřena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Na této činnosti se podílejí zaměstnanci ředitelství organizace, tak i pracovníci regionálních pracovišť – krajských středisek a správ CHKO. Přípravu nových záchranných programů i realizaci schválených programů zajišťují pod koordinací ředitelství AOPK ČR experti na příslušný druh z řad pracovníků ochrany přírody nebo externistů (realizační tým). Na programu se dále podílejí pracovníci regionálních pracovišť AOPK ČR a krajských úřadů, kteří v souladu s přidělenými kompetencemi administrativně zajišťují realizaci konkrétních, většinou managementových opatření vykonávaných specializovanými firmami, nevládními organizacemi a dalšími právnickými a fyzickými osobami. Ke každému záchrannému programu a programu péče je ustanoven tzv. poradní sbor – širší okruh odborníků a zainteresovaných osob, které se nejméně jedenkrát ročně na svolaných jednáních vyjadřují k průběhu realizace programu.

Copyright (c) 2007 - AOPK ČR, Záchranné programy.cz, Tom Vild, RAGTOOLS
Všechna práva vyhrazena