ilustracni fotky

Norské fondy 2008-2010

Norské fondy 2008-2010


Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy

Program podporovaný Finančním mechanismem EHP/Norska a MŽP


Záchranné programy jsou u nás limitovány zejména nedostatkem finančních prostředků. V minulosti byly nejčastěji podporovány z prostředků Programu péče o krajinu, který však neumožňuje financování některých typů opatření. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) se proto rozhodlo využít i jiných než národních zdrojů a problematiku záchranných programů zapracovalo do komplexního programu s názvem „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy“ (dále program). Pro tento program získalo z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska (často nepřesně nazývaných norské fondy) 500 tis. EUR. Program probíhající v letech 2008–2010 byl spolufinancován ze státního rozpočtu (více než 88 tis. EUR), Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) byla pověřena MŽP jeho realizací. V rámci programu byly podávány žádosti o poskytnutí finančních prostředků pro individuální projekty zaměřené na realizaci části nebo celého záchranného programu, přijatého MŽP (oblast podpory 1) nebo na přípravu nových záchranných programů (oblast podpory 2). Konkrétní podporovaná opatření byla vždy upřesněna v textech vyhlášených výzev.
Projekty se týkaly ochrany pěti rostlinných druhů – hořce jarního (Gentiana verna subsp. verna), hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. bohemica), hvozdíku písečného českého (Dianthus arenarius subsp. bohemicus), matizny bahenní (Angelica palustris), rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus) a tří živočišných druhů – perlorodky říční (Margaritifera margaritifera), sysla obecného (Spermophilus citellus) a užovky stromové (Zamenis longissimus). Kromě hořečku mnohotvarého českého, u něhož MŽP vzneslo požadavek na zpracování záchranného programu, se podpora zaměřila na realizaci opatření již schválených záchranných programů.
V rámci programu byly vyhlášeny dvě výzvy k předkládání žádostí o podporu – první od 28. listopadu 2008 do 6. února 2009, druhá od 29. června do 31. srpna 2009. Samotná realizace projektů musela být ukončena nejpozději 31. října 2010. Celkem bylo z 36 podaných projektů finančně podpořeno 23, přičemž 14 k realizaci delší než jeden rok. Na jeden projekt bylo v průměru čerpáno 0,581 mil. Kč, pouze čtyři projekty přesahovaly hranici 1 mil. Kč, nejdražší dosáhl výše podpory více než 1,7 mil. Kč a nejlevnější pouhých 43 000 Kč. Z celkové výše schválených finančních prostředků (necelých 13,5 mil. Kč) nebylo při realizaci projektů vyčerpáno téměř 94 000 Kč (0,7 %).
Díky prostředkům získaným z Finančních mechanismů EHP a Norska bylo možné v letech 2009 a 2010 realizovat řadu opatření záchranných programů v daleko rozsáhlejším měřítku, a dokonce uskutečnit opatření v minulosti opomíjená. Program přispěl k úspěšnému řešení sedmi záchranných programů ohrožených druhů a finanční zajištění managementu cenných lokalit bylo přínosné i pro ostatní vzácné druhy. Pro další průběh a plánování záchranných programů ohrožených druhů v České republice budou cenné i výsledky výzkumných opatření. V rámci programu se také podařilo zpracovat konečnou verzi záchranného programu pro hořeček mnohotvarý český.


Copyright (c) 2007 - AOPK ČR, Záchranné programy.cz, Tom Vild, RAGTOOLS
Všechna práva vyhrazena