ilustracni fotky

Velké šelmy

Rys, medvěd a vlk patří k
původním druhům naší savčí
fauny a v historických dobách
se vyskytovali na území celé ČR.
Vlivem postupného odlesňování
krajiny, rozšiřování osídlení a
především přímého pronásledování
člověkem byly však tyto druhy
postupně na přelomu 19. a 20.
století nejen u nás, ale téměř v celé
střední Evropě zcela vyhubeny.
V posledních desetiletích se velké
šelmy opět vrátily na naše území.
Výskyt vlka a medvěda je ale omezen
pouze na oblast Beskyd a je do značné
míry závislý na stavu populací v
sousedním Slovensku.

Autor: Jitka Uhlíková

Autor: Jiří Bohdal

Autor: Jaroslav Červený

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny druhy našich velkých šelem – medvěd hnědý, vlk obecný a rys ostrovid - plní v lesních ekosystémech důležitou regulační, selekční a případně i sanitární funkci u populací divokých kopytníků, resp. spárkaté zvěře. Tím přímo ovlivňují stav lesa a udržují v něm přírodní rovnováhu. Tyto funkce se projevují zejména v přirozených lesních společenstvech, ale svůj význam mají i na člověkem pozměněných a umělých lesních stanovištích.
Všechny tři druhy velkých šelem mohou způsobovat škody na hospodářském zvířectvu a na zvěři, čímž se dostávají do konfliktu s hospodářskými zájmy člověka. Tento problém částečně řeší od roku 2000 zákon č. 115/2000 Sb, o náhradách škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, není to však řešení dostatečné. Negativní postoj veřejnosti k velkým šelmám a s tím související vysoká míra ilegálního lovu jsou i nadále hlavními příčinami ohrožení existence těchto druhů na našem území. Stěžejním opatřením navrženého programu péče pro velké šelmy v ČR je proto rozsáhlá výchovná a osvětová kampaň, která by měla probíhat současně na třech rozdílných úrovních a jejímž cílem je právě změna veřejného mínění a snížení tlaku ilegálního lovu.
Cílem záchranného programu - programu péče pro velké šelmy je zajištění dlouhodobé existence vlka, medvěda a rysa jako volně žijících druhů na území České republiky při současné minimalizaci hospodářských škod a konfliktů působených těmito velkými šelmami.

Copyright (c) 2007 - AOPK ČR, Záchranné programy.cz, Tom Vild, RAGTOOLS
Všechna práva vyhrazena