Nahoru

Realizace ZP

Hořec jarní (Gentiana verna subsp. verna)

Realizace ZP v roce 2012

Již v roce 2011 byly aktivity v rámci Záchranného programu pro hořec jarní omezeny na zajištění pravidelného managementu lokality NPP Rovná, zajištění druhově specifických opatření, pravidelný monitorig populací a sledování hladiny podzemní vody. To proto, že z výsledků výzkumu z předešlých let vyplývá, že naplnění cílů ZP nelze dosáhnout.

Hlavními úkoly pro rok 2012 zůstává:
  • zvodnění lokality NPP Rovná;
  • zajištění pravidelného managementu a monitoringu v NPP Rovná, včetně sledování vlhkostních poměrů na lokalitě, které pomohou k vyhodnocení efektu zvodnění;
  • vyhodnocení záchranného programu s ohledem na výsledky výzkumu z předešlých let.
3.1 Péče o biotop

Management lokality NPP Rovná bude zajištěn SCHKO Blanský les a KS České Budějovicez prostředků POPFK podprogramu 163 Záchranné programy. Management je prováděn zvlášť v ohrádkách (120 m2) s ohledem na výskyt posledních polykormonů nížinné formy hořce jarního a zvlášť na zbytku lokality.

Managementová opatření v ohrádkách: 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 a 3.1.5

V roce 2012 bude v ohrádkách proveden následující management:

  • ruční kosení 3 × ročně, včetně likvidace pokosené biomasy;
  • ruční rozrušování drnu v okolí rostlin a vytváření volných plošek pro vývoj semenáčků (plošky budou vytvářeny i mimo ohrádky a budou nahrazovat efekt rozrušení travního drnu kopyty zvířat);
  • hrabání topolového listí, likvidace shrabané biomasy;
  • zálivka v letních měsících.

Opatření v ohrádkách budou zajištěna SCHKO Blanský les a KS České Budějovice a hrazeno z POPFK. Narušování drnu bude částečně prováděno přímo pracovníky AOPK ČR.

3.1.2 Seč

Travní porost mimo ohrádky bude posečen dvakrát ročně lehkou mechanizací. První seč se bude realizovat v červnu, kdy jsou již zralé nažky T. sect. Palustria, druhá seč proběhne na přelomu srpna a září. Při seči bude zachován nepokosený pruh, aby na lokalitě byly k dispozici živné rostliny pro bezobratlé.

Opatření v NPP Rovná bude zajištěno SCHKO Blanský les a KS České Budějovice a hrazeno z POPFK.

3.1.3 Eliminace konkurenčních rostlin a narušování drnu

Na lokalitě NPP Rovná bude provedeno narušení drnu jednak při jarním vláčení celé louky (kromě ohrádek s hořcem) jako podpora T. sect. Palustria, případně Centaurium pulchellum a kromě toho vláčením těžkými branami v těsné blízkosti ohrádek.

Opatření bude zajištěno SCHKO Blanský les a KS České Budějovice a hrazeno z POPFK.

3.1.4 Odstraňování nadbytečné biomasy

V NPP Rovná bude na podzim odstraněno napadané topolové listí vyhrabáním. Opatření bude zajištěno SCHKO Blanský les a KS České Budějovice a hrazeno z POPFK.

3.1.5 Zlepšování vodního režimu lokality

Hlavním problémem lokality je narušený vodní režim. Již v roce 2009 byla zpracována studie zvodnění lokality obecně prospěšnou společností ENKI o. p. s. Na základě této studie a následných konzultací s řadou odborníků a předběžného projednání s dotčenými stranami se jeví jako nejvhodnější obnova bývalého rybníčku nebo využití hráze bývalého rybníčku a vytvoření v tomto místě přehrážky na toku.

Cena opatření je v jednání. Opatření bude zajištěno SCHKO Blanský les a KS České Budějovice a bude financováno z PPK A.

3.2 Péče o druh
3.2.1 Kultivace druhu ex situ

Kultivace druhu ex situ probíhá jen pro experimentální účely v BÚ AV ČR v Průhonicích. Žádné z těchto rostlin nebudou vysazovány do přírody.

Rostliny z rovenské populace ex situ pěstuje také pan Bylinský, který rostliny vypěstoval z explantátové kultury v VÚLHM ve Strnadech. Od roku 2008 se mu podařilo vypěstovat i další generaci rostlin ze semen. Tyto rostliny nebudou vysazovány do přírody.

Obě akce jsou financovány z vlastních zdrojů zmíněných institucí.

3.2.4 Uchování rostlin v genobance

Nížinný typ hořce jarního je nadále udržován v bance explantátových kultur ve VÚLHM ve Strnadech, kde je uchován celý genofond rovenské populace.

Akce je hrazena z vlastního rozpočtu VÚHLM ve Strnadech.

3.3 Monitoring
3.3.1 Monitoring populace v NPP Rovná

Monitoring bude probíhat podle stejné metodiky jako v předchozích letech. Monitorovány budou 2 plochy v období květu a zrání tobolek. Sledovány budou následující parametry populace:

  1. velikost a rozmístění jednotlivých polykormonů G. verna (zákresy do mikromap);
  2. mortalita/vitalita rostlin (počet jedinců, počet kvetoucích lodyh, počet vyvinutých tobolek).

K dispozici je již dostatečně dlouhá řada dat (1999–2011 mimo 2004). Tobolky budou ponechány na lokalitě, aby zde dozrály a vysemenily se.

Monitoring provede RNDr. Ludmila Kirschnerová z BÚ AV ČR a bude hrazen z POPFK.

3.3.2 Sledování hladiny podzemní vody v NPP Rovná

V roce 2012 bude nadále sledována hladina podzemní vody ve vrtaných sondách a zároveň budou monitorovány vlhkostní poměry pomocí vlhkostních čidel umístěných v blízkosti vrtaných sond. Poničená vlhkostní čidla nebudou nahrazována novými.

Monitoring bude pokračovat i po zvodnění lokality a díky němu bude možné lépe vyhodnotit efekt zvodnění na lokalitu. Sledování průběhu vlhkosti má význam i pro interpretaci výkyvů v populaci hořce jarního na lokalitě.

Odběr a zpracování dat z vlhkostních čidel provede RNDr. Ota Rautch z BÚ AV ČR bude hrazen z POPFKu. Pravidelný monitorig hladniny podzmení vody v sondách bude provádět Mgr. Štěpánka Čížková, akce bude financována z POPFKu.

3.3.5 Monitoring populací v NPR Praděd

Při monitoringu v předchozích letech se potvrdilo, že jesenická populace je stabilní. Proto v roce 2012 bude proveden pravidelný monitoring (sčítání kvetoucích lodyh) jen v Malé kotlině, Medvědím dole a v experimentálních čtvercích (Cimrmannova zahrádka) ve Velké kotlině, ostatní lokality ve Velké kotlině budou jen navštíveny (bez sčítání kvetoucích lodyh).

Monitoring bude zajištěn Annou Šlechtovou z Oddělení druhové ochrany ve spolupráci s Radkem Štenclem z SCHKO Jeseníky.

3.4 Výzkum
3.6.1 Vytvoření seznamu lokalit vhodných pro repatriaci druhu G. verna

V roce 2010 byla provedena podrobná revize historických lokalit hořce, při které byl zjištěn nepotvrzený nález G. verna z roku 2008 (ústní sdělení) na lokalitě 16c Neradov, proto bude tato lokalita i letos v době květu hořce navštívena.

Smyslem návštěvy lokality není jejich ověření pro repatriaci (k tomu již je dostatek údajů a zároveň není k dispozici žádný materiál, který by bylo možno pro repatriace využít), ale ověření, zda se na této lokalitě hořec (ne)vyskytuje.

Návštěva bude provedena Annou Šlechtovou po cestě na lokalitu NPP Rovná v době květu hořce.


Zkratky:

BÚ AV ČR – Botanický ústav Akademie věd České republiky

KS – Krajské středisko

NPP – Národní přírodní památka

NPR – Národní přírodní rezervace

POPFK - Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

PPK A – Program péče o krajinu – dotační program vyhlašovaný MŽP; A – chráněná území

SCHKO – Správa chráněné krajinné oblasti

VÚLHM – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti ve Strnadech

ZP – záchranný program


Související dokumenty