Nahoru

Záchranný program (ZP)

Hořec jarní (Gentiana verna subsp. verna)

Záchranný program pro hořec jarní (Gentiana verna subsp. verna) v České republice
Hlavním záměrem záchranného programu je zachování nížinné i horské formy Gentiana verna subsp. verna jako planě rostoucího druhu na území České republiky.

Tento záměr by měl být dosažen splněním následujících cílů:
 • Zvětšit populaci nížinné formy Gentiana verna subsp. verna v NPP Rovná, alespoň na 200 rostlin, které budou schopny samovolné reprodukce, ověřené nejméně po dobu 5ti let.
 • Rozšířit plochu výskytu nížinné formy Gentiana verna subsp. verna v NPP Rovná nejméně o 100 %.
 • Založit alespoň tři nové populace nížinné formy Gentiana verna subsp. verna , schopné samovolné reprodukce, ověřené nejméně po dobu 5ti let.
 • Zachovat stávající stav populací horské formy Gentiana verna subsp. verna v CHKO Jeseníky.
V rámci záchranného programu budou realizována tato opatření:
 • obhospodařování lokalit (extenzívní pastva, seč, narušování drnu, vyhrabávání listí a stařiny, odstraňování konkurujících nepůvodních rostlin)
 • zlepšení hydrologických poměrů na lokalitě NPP Rovná zaplavováním lokality, popř. zaléváním rostlin
 • vypracování seznamu lokalit potenciálně vhodných pro repatriaci druhu
 • záchranná kultivace ex situ
 • posilování poslední populace nížinné formy výsevem a výsadbami podle ověřených metod
 • repatriace druhu na nové lokality vybrané ze seznamu lokalit, a to výsevy a výsadbami podle ověřených metod
 • každoroční monitoring všech tří populací Gentiana verna subsp. verna doplněný sledováním hladiny podzemní vody a pravidelným fytocenologickým snímkováním v NPP Rovná, stejný monitoring zavést i na nově založených lokalitách
 • výzkum genotypové variability jednotlivých populací druhu a stanovení minimální velikosti populace, která je schopna za daných podmínek a na stanovišti dlouhodobě přežít
 • propagace lokality NPP Rovná na regionální úrovni

Související dokumenty