Nahoru

Velké šelmy

Autor snímku: J. Bohdal
Autor snímku: J. Vogeltanz
Autor snímku: J. Bohdal

Rys ostrovid, medvěd hnědý a vlk obecný patří k původním druhům naší savčí fauny, kteří se v historických dobách vyskytovali na území celé ČR. Vlivem postupného odlesňování krajiny, rozšiřování osídlení a především přímého pronásledování člověkem byly však tyto druhy postupně na přelomu 19. a 20. století nejen u nás, ale téměř v celé střední Evropě zcela vyhubeny. V posledních desetiletích se velké šelmy opět vrátily na naše území. Výskyt medvěda je ale omezen pouze na oblast Beskyd a je do značné míry závislý na stavu populací v sousedním Slovensku.

Všechny druhy nAutor snímku: J. Uhlíkováašich velkých šelem – medvěd, vlk a rys - plní v lesních ekosystémech důležitou regulační, selekční a případně i sanitární funkci u populací divokých kopytníků, resp. spárkaté zvěře. Tím přímo ovlivňují stav lesa a udržují v něm přírodní rovnováhu. Tyto funkce se projevují zejména v přirozených lesních společenstvech, ale svůj význam mají i na člověkem pozměněných a umělých lesních stanovištích. Všechny tři druhy velkých šelem mohou způsobovat škody na hospodářském zvířectvu a na zvěři, čímž se dostávají do konfliktu s hospodářskými zájmy člověka. Tento problém částečně řeší od roku 2000 zákon č. 115/2000 Sb, o náhradách škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, není to však řešení dostatečné.

Negativní postoj veřejnosti k velkým šelmám a s tím související vysoká míra ilegálního lovu jsou i nadále hlavními příčinami ohrožení existence těchto druhů na našem území. Stěžejním opatřením navrženého programu péče pro velké šelmy v ČR je proto rozsáhlá výchovná a osvětová kampaň, která by měla probíhat současně na třech rozdílných úrovních a jejímž cílem je právě změna veřejného mínění a snížení tlaku ilegálního lovu.

Cílem záchranného programu - programu péče pro velké šelmy je zajištění dlouhodobé existence vlka, medvěda a rysa jako volně žijících druhů na území České republiky při současné minimalizaci hospodářských škod a konfliktů působených těmito velkými šelmami.

Autor snímku. J. Bohdal Autor snímku: J. Bohdal


 

Mapa výskytu