Nahoru

Realizace ZP

Rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus)

Realizační projekt záchranného programu rdestu dlouholistého v ČR pro rok 2019

V následujícím přehledu jsou uvedeny aktivity, které jsou naplánovány v rámci ZP na rok 2019. Zásadním opatřením v roce 2019 bude obnova populace v revitalizovaném Rameni u Stříbrného rybníka. Na realizaci celého ZP budou čerpány prostředky z POPFK, Podprogramu 115 163 – Realizace a příprava záchranných programů a programů péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů.

1.1.1 Sledování změn rozšíření a velikosti populací

Monitoring Poorličí

V červenci až srpnu 2019 bude proveden monitoring druhu na všech jeho lokalitách v Poorličí. Lokality budou navštíveny třikrát. V rámci monitoringu bude zjištěn aktuální počet prýtů rdestu v jednotlivých trsech, počet kvetoucích a plodících prýtů. Výskyt trsů bude zaměřen pomocí GPS.

Monitoring CHKO Kokořínsko

V červenci až srpnu 2019 bude proveden monitoring druhu na všech jeho lokalitách v CHKO Kokořínsko. Lokality budou navštíveny minimálně jedenkrát. V rámci monitoringu bude zjištěn aktuální počet prýtů rdestu v jednotlivých trsech, počet kvetoucích a plodících prýtů. Výskyt trsů bude zaměřen pomocí GPS.

Ověření úspěšnosti výsadeb v Poorličí a na Českolipsku

V červenci až srpnu 2019 bude ověřena úspěšnost výsadeb na lokalitách Kašparovo jezero, rameno řeky Ploučnice u Heřmaniček a na dalších lokalitách, kde byla provedena výsadba v roce 2018. Lokality budou navštíveny minimálně jedenkrát. V případě ověření výskytu vysazených rostlin budou zaznamenány stejné údaje jako při monitoringu ostatních populací. Výskyt trsů bude zaměřen pomocí GPS.

1.1.2 Studium biologie a ekologie druhu

Opatření nebude v roce 2019 realizováno.

1.1.3 Studium fytocenóz ve vztahu ke sledovanému taxonu

Opatření nebude v roce 2019 realizováno. Fytocenologické snímky na lokalitách rdestu byly zapsány v loňském roce.

1.1.4 Sledování dalších charakteristik na lokalitě (např. hydrologické, pedologické a
klimatické poměry, doprovodné organismy)

Sledování stavu biotopů - měření pH, konduktivity, teploty vody a světelných podmínek

Stanovištní poměry (teplota vody) budou nadále sledovány systémem čidel s dataloggery. Ve vegetační sezóně bude prováděno kontrolní měření pH, konduktivity a teploty vody. Na lokalitách bude zároveň zaznamenáno počasí, teplota vzduchu, výška vodního sloupce, světelné podmínky prostředí a zastínění lokality ve vazbě na vitalitu rostlin. Kontrola lokalit a stahování dat z čidel budou probíhat jednou měsíčně na 3 lokalitách v nivě Orlice (Rameno Orlice u Stříbrného potoka - pravý břeh, zaústění Stříbrného potoka do ramene, Rameno Orlice u Slezského Předměstí – Kašparovo jezero). V CHKO Kokořínsko na dvou místech (tůň u Štampachu, tůně pod Plešivcem) a na Českolipsku (Rameno Ploučnice u Heřmaniček – u mostu a uprostřed ramene) budou stanovištní poměry zaznamenány minimálně jednou v průběhu sezóny.

Chemické rozbory vzorků vody a sedimentu

V roce 2019 budou opětovně realizovány chemické rozbory vzorků vody odebraných na jednotlivých lokalitách rdestu dlouholistého. Odběry budou provedeny na lokalitách Rameno u Stříbrného rybníka, Kašparovo jezero a Rameno u Heřmaniček. Na lokalitě Rameno u Stříbrného rybníka budou odběry provedeny dvakrát v průběhu sezóny z důvodu sledování stavu lokality po její revitalizaci.

Stanovení přítomnosti bezobratlých a řas

Vzhledem k provedené revitalizaci poslední původní lokality rdestu dlouholistého je vhodné zaznamenat stav lokality po revitalizaci i z hydrobiologického hlediska a navázat tak na průzkumy před revitalizací (zahájené na podzim 2017). Bude proveden průzkum fytoplanktonu (3 odběry za sezónu, stejná odběrová místa jako předchozí průzkum). Průzkum provede RNDr. Olga Lepšová – Skácelová, Ph.D.

Lokalizace odběrů na PCHP

  1. Zaústění ramene do Orlice (GPS 50°12'35.861"N, 15°53'18.193"E)
  2. Před prvním ohybem ramene od zaústění (GPS 50°12'32.870"N, 15°53'14.871"E)
  3. Pod zaústěním Stříbrného potoka (přechod zazemněné části ramene a otevřené vodní hladiny) (GPS 50°12'29.521"N, 15°53'17.150"E)
  4. Horní část ramene nad zaústěním Stříbrného potoka (GPS 50°12'27.234"N, 15°53'20.955"E)
1.2.1 Péče o druh

Ochrana druhu proti nežádoucím zásahům (okus herbivory, šíření konkurenčně silných druhů rostlin apod.)

V roce 2019 budou provedeny výsadby rdestu na revitalizovanou poslední původní lokalitu. Úspěšnost výsadeb může velmi ovlivnit působení herbivorů (lze předpokládat okus kachnami). Proto budou výsadby chráněny sítěmi proti ptákům připevněnými na tyčích zapíchnutých v substrátu.

1.2.2    Péče o lokality

Terénní posouzení potenciálních lokalit pro repatriaci druhu

Opatření nebude v roce 2019 realizováno, protože bude nutné věnovat maximální pozornost poslední původní lokalitě, kde bude probíhat odbahnění.

Projekt na odbahnění PCHP Rameno u Stříbrného rybníku

Opatření bude financováno ze zdrojů Povodí Labe, s. p. a z Operačního programu životní prostředí.

Revitalizace Ramene u Stříbrného rybníka byla z větší části realizována v říjnu až prosinci 2018. Bylo provedeno prosvětlení břehových porostů, vytvořena odvodňovací laguna a celé rameno odbahněno sacím bagrem. V prvních měsících roku 2019 proběhne dokončení revitalizace, tj. odvoz sedimentů, uvedení plochy laguny do původního stavu, vytvoření přehrážky mezi částmi ramene. Termín pro dokončení všech prací je 15. 11. 2019.

Spolupráce s Povodím Labe s.p. v rámci péče o lokalitu bude nadále pokračovat. Budou navrženy aktivity v rámci udržitelnosti projektu.

1.3.1    Záchranná kultivace

Záchranná kultura a množení rostlin

Rostliny rdestu dlouholistého budou v roce 2019 nadále kultivovány ve Sbírce vodních a mokřadních rostlin BÚ AV ČR, v.v.i., Třeboň. V roce 2015 zde byla kultura rozšířena tak, aby zde mohla probíhat aklimatizace rostlin z tkáňové kultury a bylo možné pěstovat dostatečné množství rostlin pro výsadby. Dostatečně silné rostliny budou předány R. Prausové k výsadbám.

Kultivace v Býšti bude v roce 2019 rozšířena tak, aby byl dostatek rostlin pro výsadby do revitalizovaného Ramene u Stříbrného rybníka.

1.3.2 Genobanka

Opatření nevyžaduje finanční zajištění.

Doplnění semenné banky

V případě, že budou k dispozici semena (z kultury BÚ AV ČR) a nebude vhodné je využít např. k výsevům na lokalitu, tak budou uložena do Genové banky VÚVR v Praze-Ruzyni.

1.4 Záchrana in vitro

Sterilní tkáňová kultura 

Sterilní tkáňová kultura bude v roce 2019 dále udržována firmou Ing. Pásek v Ostravě, která zároveň zajistí vhodné kultivační podmínky kultury rdestu. Kultura bude využívána k produkci rostlin pro repatriace a také pro růstové pokusy a studium ekologie druhu

Kultura rdestu se skládá z 30-ti jednotlivých klonových linií. Rostliny jsou pravidelně pasážovány do nového média. Klonové linie budou udržovány minimálně v 60-ti sklenicích (2 od každého klonu). Všechny přebytky rostlin z in vitro kultivace budou zaslány BÚ AV ČR v Třeboni, případně R. Prausové.

1.5 Repatriace

Opatření nevyžaduje finanční zajištění, bude provedeno v rámci realizace opatření 1.1.1

V roce 2019 bude především provedena posilovací výsadba do revitalizovaného Ramene u Stříbrného rybníka. V případě dostatku rostlin k výsadbám mohou být provedeny výsadby na lokalitách Kašparovo jezero a řeka Orlice v jeho okolí, a Rameno u Heřmaniček.

Výsadba do vybraných lokalit v CHKO Kokořínsko – podpora záložní populace

V současné době existují na území CHKO Kokořínsko tůně, případně nově vznikají za jiným účelem než ZP (např. podpora biotopů obojživelníků), které by bylo možné využít jako dočasné záložní biotopy pro populaci rdestu dlouholistého. Ve spolupráci se Správou CHKO Kokořínsko a dr. Prausovou mohou být v území vytipovány vhodné tůně, u nichž by do budoucna přicházela v úvahu výsadba rdestu jako záložní populace druhu. K samotné výsadbě však může dojít až po získání všech potřebných povolení a s dostatečnou dokumentací (GPS, fotodokumentace, zdroj rostlin, průběžný monitoring).

2. Výchova a osvěta

Obnova naučné tabule na lokalitě Rameno u Stříbrného rybníka

Naučná tabule na lokalitě Rameno u Stříbrného rybníka již není v dobrém stavu a její obsah není aktuální. Proto bude v roce 2019 obnovena.

Webové stránky

Opatření nevyžaduje finanční zajištění.

V roce 2019 budou aktualizovány webové stránky Záchranné programy ohrožených druhů AOPK ČR o realizaci ZP druhu na http://www.zachranneprogramy.cz/rdest-dlouholisty/. Také bude pokračovat využívání interaktivního media Facebook k méně formálnímu presentování aktivit a realizovaných opatření v rámci ZP na http://www.facebook.com/zachranneprogramy. Informace o rdestu dlouholistém a záchranném programu bude možné stále najít také na internetových stránkách http://www.rdestdlouholisty.cz (dostupné také na http://rdest.uhk.cz), které vznikly v rámci projektu MGSII-15 podpořeného z EHP fondů (2015–2017).


Související dokumenty