Nahoru

Realizace ZP

Rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus)

Realizace ZP v roce 2018

V následujícím přehledu jsou uvedeny aktivity, které jsou naplánovány v rámci ZP na rok 2018. Na realizaci celého ZP budou čerpány prostředky z POPFK, Podprogramu 115 163 – Realizace a příprava záchranných programů a programů péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů.

Sledování změn rozšíření a velikosti populací
Monitoring Poorličí

V červenci až srpnu 2018 bude proveden monitoring druhu na všech jeho lokalitách v Poorličí. Lokality budou navštíveny třikrát. V rámci monitoringu bude zjištěn aktuální počet prýtů rdestu v jednotlivých trsech, počet kvetoucích a plodících prýtů. Výskyt trsů bude zaměřen pomocí GPS.

Monitoring CHKO Kokořínsko

V červenci až srpnu 2018 bude proveden monitoring druhu na všech jeho lokalitách v CHKO Kokořínsko. Lokality budou navštíveny minimálně jedenkrát. V rámci monitoringu bude zjištěn aktuální počet prýtů rdestu v jednotlivých trsech, počet kvetoucích a plodících prýtů. Výskyt trsů bude zaměřen pomocí GPS.

Ověření úspěšnosti výsadeb v Poorličí a na Českolipsku

V červenci až srpnu 2018 bude ověřena úspěšnost výsadeb na lokalitách Kašparovo jezero, rameno řeky Ploučnice u Heřmaniček a na dalších lokalitách, kde byla provedena výsadba v roce 2017. Lokality budou navštíveny minimálně jedenkrát. V případě ověření výskytu vysazených rostlin budou zaznamenány stejné údaje jako při monitoringu ostatních populací. Výskyt trsů bude zaměřen pomocí GPS.

1.1 Výzkum ve vztahu k ochraně druhu
1.1.2 Studium biologie a ekologie druhu

Opatření nebude v roce 2018 realizováno.

1.1.3 Studium fytocenóz ve vztahu ke sledovanému taxonu

Opatření bude financováno v rámci opatření 1.1.4

V roce 2018 bude v rámci monitoringu lokalit zapsán fytocenologický snímek na lokalitách, kde se P. praelongus vyskytuje nebo se tam vyskytoval ještě v letech 2016 a 2017.

1.1.4 Sledování dalších charakteristik na lokalitě (např. hydrologické, pedologické a
klimatické poměry, doprovodné organismy)
Sledování stavu biotopů - měření pH, konduktivity, teploty vody a světelných podmínek

Stanovištní poměry budou nadále sledovány systémem čidel s dataloggery – teplota vody. Ve vegetační sezóně bude prováděno kontrolní měření pH, konduktivity a teploty vody. Na lokalitách bude zároveň zaznamenáno počasí, teplota vzduchu, výška vodního sloupce, světelné podmínky prostředí a zastínění lokality ve vazbě na vitalitu rostlin. Kontrola lokalit a stahování dat z čidel budou probíhat jednou měsíčně na 3 lokalitách v nivě Orlice (Rameno Orlice u Stříbrného potoka - pravý břeh, zaústění Stříbrného potoka do ramene, Rameno Orlice u Slezského Předměstí – Kašparovo jezero), v CHKO Kokořínsko na 5 místech (tůň u Štampachu, tůň nad rybníkem Harasov, tůně pod Plešivcem – 2 tůně) a na Českolipsku (Rameno Ploučnice u Heřmaniček – u mostu a uprostřed ramene).

Chemické rozbory vzorků vody a sedimentu

V roce 2018 budou opětovně realizovány chemické rozbory vzorků vody odebraných na jednotlivých lokalitách rdestu dlouholistého. Odběry vody budou provedeny jednorázově ve všech stávajících lokalitách tohoto druhu a lokalitách vytipovaných pro výsadbu (tj. 10 vzorků).

Stanovení přítomnosti bezobratlých a řas

Vzhledem k připravované revitalizaci poslední původní lokality rdestu dlouholistého je vhodné zaznamenat stav lokality před revitalizací i z hydrobiologického hlediska. Proto byl na lokalitě PCHP Rameno u Stříbrného rybníka zahájen na podzim 2017 hydrobiologický průzkum. Průzkum bude pokračovat v roce 2018, aby byl zachycen stav v průběhu celé sezóny.

Dílčí hydrobiologický průzkum lokality PCHP Rameno u Stříbrného rybníka bude proveden v roce 2018 v rozsahu 8× odběr makrozoobentosu (tj. 2× lokalita 1-4) a 8× odběr fytobentosu (2× lokalita 1-4). Odběr a zpracování vzorků zajistí akreditovaná laboratoř Povodí Labe, s.p., odbor vodohospodářských laboratoří v Hradci Králové. Výstupem budou druhové seznamy s početností.

Dále bude ve stejných odběrových místech proveden průzkum fytoplanktonu (3 odběry za sezónu). Průzkum provede RNDr. Olga Lepšová – Skácelová, Ph.D.

Lokalizace odběrů na PCHP
  1. Zaústění ramene do Orlice (GPS 50°12'35.861"N, 15°53'18.193"E)
  2. Před prvním ohybem ramene od zaústění (GPS 50°12'32.870"N, 15°53'14.871"E)
  3. Pod zaústěním Stříbrného potoka (přechod zazemněné části ramene a otevřené vodní hladiny) (GPS 50°12'29.521"N, 15°53'17.150"E)
  4. Horní část ramene nad zaústěním Stříbrného potoka (GPS 50°12'27.234"N, 15°53'20.955"E)
1.2 Záchrana insitu
1.2.1 Péče o druh
Ochrana druhu proti nežádoucím zásahům (okus herbivory, šíření konkurenčně silných druhů rostlin apod.)

Opatření nebude v roce 2018 realizováno.

1.2.2 Péče o lokality
Terénní posouzení potenciálních lokalit pro repatriaci druhu

Opatření nebude v roce 2018 realizováno, protože bude nutné věnovat maximální pozornost poslední původní lokalitě, kde bude probíhat odbahnění.

Projekt na odbahnění PCHP Rameno u Stříbrného rybníku

Opatření bude financováno ze zdrojů Povodí Labe, s. p. a z Operačního programu životní prostředí.

Realizace odbahnění je nezbytná pro zlepšení stavu biotopu rdestu dlouholistého na lokalitě PCHP Rameno u Stříbrného rybníku. V roce 2014 byla dokončena Studie proveditelnosti revitalizačních opatření a zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích“, včetně posouzení plánované aktivity Orlice, Malšova Lhota, revitalizace (tj. odbahnění slepého ramene). Studie prokázala proveditelnost záměru. V roce 2016 byla dokončena projektová dokumentace „Orlice, slepé rameno Malšova Lhota, revitalizace“ (zpracovala firma Envicons). V roce 2017 byla získána potřebná povolení a podána žádost o podporu z OPŽP.

V roce 2018 bude pokračovat spolupráce Povodím Labe, s. p. a firmou Envicons na přípravě realizace projektu „Orlice, slepé rameno Malšova Lhota, revitalizace“. Předpokládá se, že bude vybrán zhotovitel a na podzim 2018 by revitalizace mohla být realizována.

1.3 Záchrana exsitu
1.3.1 Záchranná kultivace
Záchranná kultura a množení rostlin

Rostliny rdestu dlouholistého budou v roce 2018 nadále kultivovány ve Sbírce vodních a mokřadních rostlin BÚ AV ČR, v.v.i., Třeboň. V roce 2015 zde byla kultura rozšířena tak, aby zde mohla probíhat aklimatizace rostlin z tkáňové kultury a bylo možné pěstovat dostatečné množství rostlin pro výsadby. Dostatečně silné rostliny budou předány R. Prausové k výsadbám.

Experimentální kultivace v Býšti nebude v roce 2018 probíhat, ale je zde nutné připravit dostatečné zázemí pro přechování rostlin vyjmutých z ramene při revitalizaci, případně pro rostliny dodané z Třeboně (např. pořízení nové nádrže, chemického přípravku proti řasám)

1.3.2 Genobanka
Doplnění semenné banky

V roce 2018 bude uloženo 100 ks semen (z kultury BÚ AV ČR) do Genové banky VÚVR v Praze-Ruzyni.

1.4 Záchrana in vitro
Sterilní tkáňová kultura 

Sterilní tkáňová kultura bude v roce 2018 dále udržována firmou Ing. Pásek v Ostravě, která zároveň zajistí vhodné kultivační podmínky kultury rdestu. Kultura bude využívána k produkci rostlin pro repatriace a také pro růstové pokusy a studium ekologie druhu

Kultura rdestu se skládá z 30-ti jednotlivých klonových linií. Rostliny jsou pravidelně pasážovány do nového média. Klonové linie budou udržovány minimálně v 60-ti sklenicích (2 od každého klonu). Všechny přebytky rostlin z in vitro kultivace budou zaslány BÚ AV ČR v Třeboni, případně R. Prausové.

1.5 Repatriace

Opatření nevyžaduje finanční zajištění, bude provedeno v rámci realizace opatření 1.1.1

V roce 2018 bude provedena pouze posilovací výsadba na lokalitách Kašparovo jezero a řeka Orlice v jeho okolí, úsek PCHP, který nebude zasažen revitalizací, a Rameno u Heřmaniček.

Výsadba do vybraných lokalit v CHKO Kokořínsko – podpora záložní populace

V současné době existují na území CHKO Kokořínsko tůně, případně nově vznikají za jiným účelem než ZP (např. podpora biotopů obojživelníků), které by bylo možné využít jako dočasné záložní biotopy pro populaci rdestu dlouholistého. Ve spolupráci se Správou CHKO Kokořínsko a dr. Prausovou mohou být v území vytipovány vhodné tůně, u nichž by do budoucna přicházela v úvahu výsadba rdestu jako záložní populace druhu. K samotné výsadbě však může dojít až po získání všech potřebných povolení a s dostatečnou dokumentací (GPS, fotodokumentace, zdroj rostlin, průběžný monitoring).

2 Výchova a osvěta
Přednášky a besedy o ZP

V roce 2018 bude uspořádána beseda pro místní obyvatele s cílem seznámit je se rdestem dlouholistým, záchranným programem a především chystanou revitalizací PCHP Rameno u Stříbrného rybníka.

Webové stránky

Opatření nevyžaduje finanční zajištění.

V roce 2018 budou aktualizovány webové stránky Záchranné programy ohrožených druhů AOPK ČR o realizaci ZP druhu na http://www.zachranneprogramy.cz/rdest-dlouholisty/. Také bude pokračovat využívání interaktivního media Facebook k méně formálnímu presentování aktivit a realizovaných opatření v rámci ZP na http://www.facebook.com/zachranneprogramy. Informace o rdestu dlouholistém a záchranném programu bude možné stále najít také na internetových stránkách http://www.rdestdlouholisty.cz (dostupné také na http://rdest.uhk.cz), které vznikly v rámci projektu MGSII-15 podpořeného z EHP fondů (2015–2017).


Související dokumenty