Nahoru

Realizace ZP

Rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus)

Realizace ZP v roce 2014

V následujícím přehledu jsou uvedeny aktivity, které jsou naplánovány v rámci ZP na rok 2014. Na realizaci celého ZP budou čerpány prostředky z POPFK, Podprogramu 115 163 – Realizace a příprava záchranných programů a programů péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Realizace bude také částečně financována interními prostředky na výzkum Univerzity Hradec Králové (účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum poskytnutá MŠMT). V roce 2014 bude koordinátorem ZP zpracováno vyhodnocení záchranného programu po 10 letech jeho realizace (2003-2013). Pro zajištění financování na rok 2015 budou podány dvě žádosti o podporu z Malého grantového schématu Norských fondů – na realizaci ZP v roce 2015 a na aktualizaci textu záchranného programu. Nezávisle na ZP bude v roce 2014 Královéhradeckým krajem zahájena příprava podkladů pro ochranu vybraných území v EVL Orlice a Labe formou přírodních památek. PCHP Rameno u Stříbrného rybníka je zařazeno mezi tato vybraná území.

1.1.1 Sledování změn rozšíření a velikosti populací

Opatření bude financováno z POPFK.

Monitoring Poorličí

V červenci až srpnu 2014 bude proveden monitoring druhu na všech jeho lokalitách v Poorličí. V rámci monitoringu bude zjištěn aktuální počet prýtů rdestu v jednotlivých trsech, zjištěn počet kvetoucích a plodících prýtů. Výskyt trsů bude zaměřen pomocí GPS.

Monitoring CHKO Kokořínsko

V červenci až srpnu 2014 bude proveden monitoring druhu na všech jeho lokalitách v CHKO Kokořínsko. V rámci monitoringu bude zjištěn aktuální počet prýtů rdestu v jednotlivých trsech, zjištěn počet kvetoucích a plodících prýtů. Výskyt trsů bude zaměřen pomocí GPS.

Ověření úspěšnosti výsadeb v Poorličí

V červenci až srpnu 2014 bude ověřena úspěšnost výsadeb z roku 2011 a 2012 na lokalitách Kašparovo jezero a PCHP Rameno u Stříbrného rybníku. V případě prospívání populací budou zaznamenány stejné údaje jako při monitoringu ostatních populací. Výskyt trsů bude zaměřen pomocí GPS.

Ověření úspěšnosti výsadeb na Ploučnici

V červenci až srpnu 2014 bude ověřena úspěšnost výsadeb z roku 2011 a 2012 na lokalitě Ploučnice u Heřmaniček. V případě prospívání populací budou zaznamenány stejné údaje jako při monitoringu ostatních populací.

1.1.2 Studium biologie a ekologie druhu

Opatření bude financováno z Účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum.

V roce 2014 bude dále probíhat studium biologie a ekologie druhu zaměřené na pěstování rostlin v kultuře a navození obdobných podmínek, jaké jsou v přírodních lokalitách (PCHP), tj. optimální vlastnosti vody, zástin, teplota. Důležitým cílem bude stanovit vhodnou ochranu rostlin proti řasovým nánosům, kterým se druh lépe brání v přírodní lokalitě s proudící vodou a vyšším vodním sloupcem, než v malé rychle se prohřívající nádrži. Opětovně budou provedeny testy klíčivosti s využitím přírodních postupů (stratifikace chladem) se zaměřením na následné dopěstování semenáčků rostlin a překonání kritického období než rostliny vytvoří podzemní orgán a dostatečně zesílí. V případě, že se ze sterilní tkáňové kultury podaří získat rostliny, tak pokus bude o tyto rostliny rozšířen. Rostliny budou pěstované souběžně za srovnatelných podmínek.

1.1.3 Studium fytocenóz ve vztahu ke sledovanému taxonu

Záznam složení a struktury vegetace

Opatření nebude v roce 2014 realizováno.

1.1.4 Sledování dalších charakteristik na lokalitě (např. hydrologické, pedologické a
klimatické poměry, doprovodné organismy)

Sledování stavu biotopů - měření pH, konduktivity, teploty vody a světelných podmínek

Opatření bude financováno z POPFK.

Stanovištní poměry budou nadále sledovány systémem čidel s dataloggery – teplota vody a intenzita světla. Ve vegetační sezóně bude prováděno kontrolní měření pH, konduktivity a teploty vody. Na lokalitách bude zároveň zaznamenáno počasí, teplota vzduchu, výška vodního sloupce, světelné podmínky prostředí a zastínění lokality ve vazbě na vitalitu rostlin. Kontrola lokalit a stahování dat z čidel budou probíhat jednou měsíčně na 4 lokalitách v nivě Orlice (Rameno Orlice u Stříbrného potoka - pravý břeh, zaústění Stříbrného potoka do ramene, Rameno Orlice u Slezského Předměstí), v CHKO Kokořínsko na 11 místech (tůň u Medonos, tůň u Štampachu, tůň nad rybníkem Harasov, tůně pod Plešivcem – 8 různých tůní) a na Českolipsku (Rameno Ploučnice u Heřmaniček – u mostu).

Chemické rozbory vzorků vody a sedimentu

Opatření bude financováno z POPFK.

V roce 2014 budou realizovány chemické rozbory vzorků vody a sedimentu odebraných v jednotlivých lokalitách v nivě Orlice (stávající i potenciální lokality), v nivě Ploučnice a v tůních CHKO Kokořínsko. Všechny odebrané vzorky budou analyzovány ve vodohospodářských laboratořích Povodí Labe, státní podnik, v Hradci Králové. Analýzy vzorků povrchových vod budou zahrnovat parametry: pH, vodivost, CHSK Mn, Ca, K, Mg, NH4, NO2, NO3, celkový N a PO4. Analýza sedimentu bude zahrnovat stanovení pH, obsahu NH4, NO3, celkový obsah fosforu, celkový organický uhlík (TOC) a obsah organických halogenů (AOX).

1.2.1 Péče o druh

Ochrana populace v PCHP Rameno u Stříbrného rybníku proti býložravým vodním ptákům

Opatření bude financováno z POPFK.

V roce 2014 bude nezbytné pokračovat v řešení problému poškození rdestu kachnami divokými, který poprvé nastal na konci vegetační sezóny 2012 a v roce 2013 velmi negativně ovlivnil populaci v PCHP. Proběhne jednání se zástupci místního mysliveckého sdružení s cílem zajistit náhodný odstřel kachen. Rovněž budou osloveni zástupci rybářského svazu, ohledně možnosti plašení kachen na lokalitě a kontroly stavu býložravých ryb. Dalším možným opatřením bude instalace sítí, které zabrání přístupu kachen k rostlinám.

1.2.2     Péče o lokality

Terénní posouzení 3 potenciálních lokalit pro repatriaci druhu

Opatření bude financováno z POPFK.

V roce 2014 budou ověřeny alespoň 3 potenciální lokality pro repatriaci rdestu v povodí řeky Ploučnice a povodí řeky Orlice.

Na všech lokalitách bude provedeno měření pH, teploty a konduktivity vody, zhodnocen bude i celkový stav lokalit a jejich vhodnost pro repatriaci druhu.

Projekty na odbahnění PCHP Rameno u Stříbrného rybníku

Opatření dosud nevyžaduje finanční zajištění.

V roce 2014 bude pokračovat spolupráce s Povodím Labe, s.p. na realizaci projektu „Podklady pro následnou realizaci - Studie proveditelnosti revitalizačních opatření a zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích“, včetně posouzení plánované aktivity Orlice, Malšova Lhota, revitalizace (tj. odbahnění slepého ramene), a to na zpracování a dokončení studie proveditelnosti.

V roce 2014 bude pokračovat spolupráce s Povodím Labe, s.p. na přípravě podkladů a povolení pro projekt „Projekt revitalizace (odbahnění) PCHP Rameno u Stříbrného potoka“ dle Oblastního plánu povodí.

Realizace obou záměrů je nezbytná pro zlepšení stavu biotopu rdestu dlouholistého na lokalitě PCHP Rameno u Stříbrného rybníku.

Vytvoření hlubších tůní u PP Na Bahně v nivě Orlice

Opatření nevyžaduje finanční zajištění.

Dosavadní průběh záchranného programu ukázal, že v oblasti původního výskytu rdestu dlouholistého se v současnosti nachází velmi málo lokalit vhodných pro růst rdestu. Zároveň bylo zjištěno, že rdest může krátkodobě velmi prosperovat v uměle vytvořených tůních. Všechny tůně s výsadbami rdestu se ovšem nachází na Kokořínsku, mimo hlavní oblasti výskytu. Z těchto důvodů bude v roce 2014 zkoumána možnost vytvoření jedné či více tůní přímo v nivě Orlice. Tůně by mohly být vybudovány na pozemcích ve správě AOPK ČR, které jsou součástí přírodní památky Na Bahně (p. č. 250/2 a 250/3 k. ú. Běleč nad Orlicí). V roce 2014 bude Marcelou Hausvaterovou (Správa CHKO Orlické hory a KS Hradec Králové) provedeno sledování zamokření pozemků přibližně jednou měsíčně, aby bylo možné vyloučit, že tůně budou ohroženy vysycháním. V případě zjištění stabilní úrovně vody na pozemcích bude regionálním pracovištěm AOPK ČR zahájena práce na projektu potřebném k vytvoření tůní.

Péče o tůně se záložní populací rdestu v CHKO Kokořínsko

Opatření nevyžaduje finanční zajištění.

Ve spolupráci se Správou CHKO Kokořínsko bude provedena údržba tůní s výskytem rdestu dlouholistého v CHKO Kokořínsko. Údržba bude spočívat zejména v odstranění konkurenčně silnějších druhů rostlin (např. Potamogeton natans, Calliergonella cuspidata atd.), případně údržba vegetace v okolí tůní (seč, pobřežní vegetace). Cílem aktivit je podpora biotopu rdestu dlouholistého tak, aby se prodloužila životnost tůní s jeho výskytem.

1.3.1     Záchranná kultivace

Záchranná kultura a množení rostlin

Opatření bude financováno z POPFK.

Rdest dlouholistý bude v roce 2014 kultivován v kultivaci v Býšti ve čtyřech nádržích v počtu alespoň 30 rostlin, současný stav je cca 100 ks. Během růstové sezóny 2014 budou zároveň sledovány i vybrané faktory vody v nádržích se rdestem (hodnoty pH, konduktivita, teplota) a bude zde probíhat aklimatizace rostlin z tkáňové kultury pro repatriace.

Rostliny rdestu dlouholistého budou v roce 2014 kultivovány ve sbírce vodních a mokřadních rostlin BÚ AV ČR, v.v.i., Třeboň. Celkově bude drženo cca 50-60 lodyh ve třech velkých květináčích (26 x 26 x 26 cm) v jedné velké nádrži s přezimováním pod vodou. V roce 2013 byl ve všech třech květináčích vyměněn substrát. Nový substrát zajistí výživu rostlin na tři roky.

Pěstování rostlin ze semen a tkáňové kultury

Opatření bude financováno z POPFK.

Mladé rostliny vypěstované ze sterilní tkáňové kultury (viz Opatření 1.4) budou dopěstovány ve třech nádržích v Býšti, kde bude realizován růstový pokus (v rámci projektu na UHK).

1.3.2     Genobanka

Doplnění semenné banky

Opatření nebude v roce 2014 realizováno.

1.4 Záchrana in vitro

Opatření bude financováno z POPFK částkou.

Sterilní tkáňová kultura

Sterilní tkáňová kultura bude dále udržována firmou Ing. Pásek v Ostravě, která zároveň zajistí vhodné kultivační podmínky kultury rdestu. V roce 2014 bude kultura využívána k produkci rostlin pro repatriace.

Kultura rdestu se skládá z 30-ti jednotlivých klonových linií. Rostliny jsou pravidelně po 3 měsících pasážovány do nového média. Klonové linie budou udržovány minimálně v 60-ti sklenicích (2 od každého klonu) Každá sklenice v průběhu roční kultivace může dát vzniknout až 40-ti novým rostlinám. Všechny přebytky rostlin z in vitro kultivace budou zaslány R. Prausové pro dopěstování na velikost vhodnou pro výsadby.

1.5 Repatriace

Výsadba do vybraných lokalit v nivě Orlice

Opatření nevyžaduje finanční zajištění, bude provedeno v rámci realizace opatření 1.1.1

Na základě zhodnocení úspěšnosti experimentálních výsadeb druhu v Poorličí (viz Opatření 1.1.1), bude provedena vlastní repatriace druhu do vhodných mikrolokalit v povodí Orlice. O provedených repatriacích je pravidelně informováno Povodí Labe s.p., jakožto partner záchranného programu.

Výsadba do vybraných lokalit na Ploužnickém potoce a Ploučnici

Opatření nevyžaduje finanční zajištění, bude provedeno v rámci realizace opatření 1.1.1

Na základě zhodnocení úspěšnosti experimentálních výsadeb druhu do povodí Ploučnice bude provedena vlastní repatriace druhu do vhodných mikrolokalit.

O provedených repatriacích bude informováno Povodí Ohře s.p. a KÚ Libereckého kraje, jakožto partneři záchranného programu.

Výsadba do vybraných lokalit v CHKO Kokořínsko – podpora záložní populace

Opatření nevyžaduje finanční zajištění, bude provedeno v rámci realizace opatření 1.1.1

V současné době existují na území CHKO Kokořínsko tůně, případně nově vznikají za jiným účelem než ZP (např. podpora biotopů obojživelníků), které by bylo možné využít jako dočasné záložní biotopy pro populaci rdestu dlouholistého. Ve spolupráci se Správou CHKO Kokořínsko a dr. Prausovou mohou být v území vytipovány vhodné tůně, u nichž by do budoucna přicházela v úvahu výsadba rdestu jako záložní populace druhu. K samotné výsadbě však může dojít až po získání všech potřebných povolení a s dostatečnou dokumentací (GPS, fotodokumentace, zdroj rostlin, průběžný monitoring).

2. Výchova a osvěta

Setkání k ZP rdestu dlouholistého

Opatření bude financováno z rozpočtu SOPK AOPK ČR.

Dne 15. ledna 2014 proběhne jednodenní setkání k realizaci ZP rdestu dlouholistého v Hradci Králové. Na setkání budou pozváni zástupci všech organizací podílejících se na realizaci záchranného programu.

Umístění informačních panelů na místa výskytu druhu s hrozícím konfliktem zájmů

Opatření bude financováno z POPFK.

V roce 2014 bude vyroben a instalován informační panel o ochraně rdestu dlouholistého zacílený na další uživatele místa s výskytem druhu (především rybáři, myslivci). Panel bude umístěn přímo na břehu, u něhož se rostliny vyskytují, na lokalitě úspěšné výsadby Kašparovo jezero.

Webové stránky AOPK ČR

Opatření nevyžaduje finanční zajištění.

V roce 2014 budou aktualizovány webové stránky Záchranné programy ohrožených druhů AOPK ČR o realizaci ZP druhu na http://www.zachranneprogramy.cz.

Facebook

Opatření nevyžaduje finanční zajištění.

V roce 2014 bude pokračovat využívání interaktivního media Facebook k méně formálnímu presentování aktivit a realizovaných opatření v rámci ZP na http://www.facebook.com/zachranneprogramy.


Související dokumenty