Nahoru

Realizace ZP

Sysel obecný (Spermophilus citellus)

Realizační projekt záchranného programu sysla obecného v ČR

pro rok 2017

V následujícím textu je uveden výčet aktivit, které jsou naplánovány v rámci realizace ZP na rok 2017. Jednotlivé aktivity jsou uvedeny u opatření, ke kterým svým obsahem náleží. Číslování jednotlivých kapitol respektuje a odkazuje k členění v ZP.

3.1 Péče o biotop
3.1.1 Zajištění managementu lokalit výskytu sysla

V roce 2017 bude zajištěn management na všech z hlediska početnosti nejvýznamnějších lokalitách výskytu sysla obecného, tzn. na lokalitách s odhadem početnosti min. 100 jedinců podle posledního monitoringu z roku 2016 nebo se stoupající početností v posledních letech, dle možností pak i na méně početných lokalitách. Kosení či pastva nebudou zajištěny především na lokalitách, na kterých mají kolonie izolovaný nebo roztroušený výskyt ve značně heterogenním prostředí vinic, sadů a zahrad. V takových podmínkách není možné ani smysluplné zavést jednotný a pravidelný management.

Na organizačním zajištění managementu se budou podílet garanti jednotlivých lokalit, pracovníci středisek a správ AOPK ČR, případně i jiné subjekty (např. místní aerokluby, krajské úřady). Popis činností a plánované rozpočty viz Tab. 1.

Tab. 1. Přehled plánovaných příspěvků na management lokalit s výskytem sysla obecného pro rok 2017.

LOKALITA

ČINNOST

GARANT

SMLOUVY/PROJEKTU

ORGANIZACE

ZDROJ DOTACE

Bezděčín

kosení

Lucie Válová / Martina Bochenková

AOPK ČR – RP SCHKO  Kokořínsko – Máchův kraj / KÚ Středočeského kraje

POPFK / KÚ

Bořitov

kosení

Lenka Slavíková

AOPK ČR – RP Jižní Morava

POPFK

Břeclav - Ladná

kosení

Lenka Slavíková

AOPK ČR – RP Jižní Morava

POPFK

Hrádek

kosení

Jana Ptáčková

AOPK ČR – RP Ústecko

PPK

Ivančice

kosení

Lenka Slavíková

AOPK ČR – RP Jižní Morava

POPFK

Jamolice

kosení

Lenka Slavíková

AOPK ČR – RP Jižní Morava

POPFK

Kolín

kosení

Helena Sedláčková

KÚ Středočeského kraje

Kyjov - Milotice

kosení

Lenka Slavíková

AOPK ČR – RP Jižní Morava

POPFK

Letňany

kosení

Pavel Moravec

AOPK ČR – RP Střední Čechy

PPK

Medlánky

kosení

Lenka Slavíková

AOPK ČR – RP Jižní Morava

POPFK

Miroslav

kosení

Lenka Slavíková

AOPK ČR – RP Jižní Morava

POPFK

Mohelno

kosení

Jana Matrková

AOPK ČR – RP SCHKO Žďárské vrchy

POPFK

Nad Řekami

odkřovinění, kosení

Janka Čejková

KÚ Jihomor. kraje

Radouč

pastva

Lucie Válová

AOPK ČR – RP SCHKO Kokořínsko – Máchův kraj

POPFK

Raná

kosení ploch s výskytem sysla, pastva

Jana Ptáčková

AOPK ČR – RP Ústecko

PPK / zemědělské dotace

Roudnice n/L

kosení

?

AOPK ČR – RP Ústecko

POPFK

Strakonice

kosení

Tomáš Bodnár

AOPK ČR – RP Jižní Čechy

POPFK

Velká Dobrá

kosení

Pavel Moravec

AOPK ČR – RP Střední Čechy

POPFK

Vyškov

kosení

Lenka Slavíková

AOPK ČR – RP Jižní Morava

POPFK

 

3.1.2 Obnova lokalit s biotopem vhodným pro sysla obecného

Do tohoto opatření lze zařadit management lokality Písečný vrch, která byla vybrána jako nejvhodnější pro první repatriaci sysla v Českém středohoří s cílem vytvoření fungující metapopulace. V roce 2017 bude pokračovat extenzivní pastva na této lokalitě tak, aby byla připravena na případný výsadek syslů.

3.2 Péče o druh
3.2.1 Experimentální ověření možností umělých chovů
ZOO Praha

V již fungujícím odchovu v ZOO Praha bude v roce 2017 pokračovat základní péče o voliéru, dokrmování syslů a pastva lokality, které budou zajišťovat pracovníci ZOO. Na jaře po probuzení syslů bude provedena kontrola a pozorování zvířat v odchovu a následně v červnu, kdy by už měla na lokalitě aktivovat tohoroční mláďata, budou ve spolupráci ZOO a AOPK ČR provedeny kontrolní odchyty a čipování. Vzhledem k otevření voliéry v roce 2013 bude sledován také plošný výskyt syslů na celém svahu (např. počty nor, resp. syslů odchycených uvnitř a vně voliéry). Po dohodě se zástupci ZOO zatím nebude přistoupeno k původně plánovanému odstranění konstrukce voliéry, a to min. po dobu plánované výstavby nového pavilonu goril v těsné blízkosti svahu. O počátku stavebních aktivit bude ZOO Praha AOPK ČR včas informovat.

ZOO Brno

V odchovu v ZOO Brno, který byl založen v roce 2015, bude v roce 2017 pokračovat základní péče o voliéru, dokrmování syslů a kosení vegetace, které budou zajišťovat pracovníci ZOO. Na jaře po probuzení syslů bude provedena kontrola a pozorování zvířat v odchovu a následně v červnu, kdy by už měla na lokalitě aktivovat tohoroční mláďata, budou ve spolupráci ZOO a AOPK ČR provedeny kontrolní odchyty a čipování.

ZOO Hluboká nad Vltavou

V odchovu v ZOO Hluboká nad Vltavou, který byl založen v roce 2016, bude v roce 2017 pokračovat základní péče o voliéru, dokrmování syslů a kosení vegetace, které budou zajišťovat pracovníci ZOO. Na jaře po probuzení syslů bude provedena kontrola a pozorování zvířat v odchovu a následně v červnu, kdy by už měla na lokalitě aktivovat tohoroční mláďata, budou ve spolupráci ZOO a AOPK ČR provedeny kontrolní odchyty a čipování.

Záchranná stanice (ZS) Vlašim

V odchovu v ZS Vlašim, který byl založen v roce 2015, bude v roce 2017 pokračovat základní péče o voliéru, dokrmování syslů a kosení vegetace, které budou zajišťovat pracovníci ZS. Na jaře po probuzení syslů bude provedena kontrola a pozorování zvířat v odchovu a následně v červnu, kdy by už měla na lokalitě aktivovat tohoroční mláďata, budou ve spolupráci ZS a AOPK ČR provedeny kontrolní odchyty a čipování.

V případě dobrého stavu všech odchovů, tj. za předpokladu, že bude možné z nich celkem odebrat dostatečné množství jedinců a zároveň zachovat dostatečné množství zvířat pro jejich další fungování, bude koncem července či počátkem srpna přistoupeno k repatriaci syslů dle plánu v opatření 3.2.2 níže. Tento krok je mj. také podmíněn vyhovujícím stavem biotopu na lokalitě výsadku (viz opatření 3.1.2 výše).

3.2.2 Repatriace sysla obecného

V rámci tohoto opatření se nadále počítá s repatriacemi v oblasti Českého středohoří, kde první vytipovanou lokalitou pro výsadek syslů zůstává Písečný vrch. K výsadku zvířat bude přistoupeno pouze v případě, že bude k dispozici dostatečný počet jedinců z polopřirozených odchovů a na lokalitě pro vysazení budou vhodné biotopové podmínky a zajištěný následný management.

3.2.3 Posilování malých populací sysla obecného

V rámci tohoto nově doplněného opatření bude v roce 2017 probíhat monitoring a vyhodnocování na lokalitě Karlovy Vary, kde byla místní populace posílena v loňském roce celkem 20 jednci z expozice v Zoo Hluboká nad Vltavou.

Další vybranou lokalitou pro posílení je letiště v Hodkovicích nad Mohelkou. Na jaře tedy bude zjištěna situace na této lokalitě a navržen další postup (i s ohledem na stav expozice v Zoo Hluboká nad Vltavou, která je stále plánovaným zdrojem zvířat pro posílení). 

3.3 Monitoring stavu populace

Jarní kontrola lokalit proběhne v březnu či dubnu, letní celorepublikový monitoring se uskuteční v červenci. Jarní kontroly budou provedeny především garanty jednotlivých lokalit, letní monitoring bude prováděn realizačním týmem ZP ve spolupráci s garanty jednotlivých lokalit. Lokality budou svými garanty též průběžně (dle potřeby) navštěvovány, zejména za účelem smluvení a následné kontroly prováděného managementu tam, kde je na něj vydáván finanční příspěvek.

3.4 Výzkum

Z výzkumných aktivit budou v roce 2017 zahájeny práce na genetické a etologické studii, která bude součástí disertační práce Markéty Jariabkové. Věnována bude především genetické struktuře vybraných populací (jednotlivé odchovy syslů a lokality Raná a Strakonice) a také sledování zapojení nově vysazených jedinců na posilované lokality do rozmnožování prostřednictvím genetických metod.

Dále je pro rok 2017 plánováno sledování průběhu denní aktivity syslů, které by mělo být zpracováno v rámci středoškolské práce vybrané studentky.

3.5 Výchova a osvěta

V rámci výchovy a osvěty bude v roce 2017 pokračovat distribuce zbývajících propagačních materiálů, zhotovených z předchozích projektů. Dále jsou plánovány min. dvě akce pro veřejnost (syslí aktivity spojené se Slavnostmi stepí v Českém středohoří, Syslí den v Zoo Hluboká nad Vltavou) a pokračovat by měly i aktivity spojené s udílením známek „Sysli na vinici“, započaté v předchozích letech společností ALKA Wildlife, o.p.s.

3.6 Ostatní opatření

V této kategorii nejsou pro rok 2017 plánována žádná konkrétní opatření.

Projekt „Sysli pro krajinu, krajina pro sysly“

V roce 2016 byl společností ALKA Wildlife, o.p.s., jako vedoucím partnerem, ve spolupráci s několika slovenskými institucemi, podán projekt zaměřený na ochranu sysla do přeshraničního programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Zatím však nebylo rozhodnuto o jeho podpoře, proto zde aktivity v něm obsažené neuvádíme. V případě, že bude schválen, měl by probíhat v letech 2017 – 2019, v rámci ČR je zaměřen na oblast jižní Moravy a obsahuje opatření spadající do péče o biotop i druh, monitoringu, osvěty a výzkumu.

OSTATNÍ
Praha-Letňany
  • Vyřízení výjimek z ochrany pro akce plánované na letišti či přilehlých pozemcích (Majáles, dočasné parkování při akcích v areálu PVA, apod.) a kontrola dodržování stanovených podmínek. Další jednání s majiteli pozemků o přijatelném počtu a načasování hromadných akcí na letišti.
  • Sledování vývoje plánovaných záměrů, které se dotýkají lokality: stavba „Optická trasa P9, ul. Beranových – P9, ul. Toužimská“ – podzemní optický telekomunikační kabel, záměr „Bytový soubor Kbely“ – vedení staveništní dopravy přes ochranné pásmo NPP, výhledově pak plán Městské části Praha 18 na výstavbu cyklotrasy č. A 44 podél letiště.
Vyškov
  • Vyřízení výjimek z ochrany pro akce plánované na letišti či přilehlých pozemcích. Získání údajů o prováděném zhodnocení vlivu těchto akcí na místní populace sysla.
Setkání garantů lokalit sysla obecného
  • Na konci roku bude zorganizováno setkání garantů lokalit sysla obecného.

Související dokumenty