Nahoru

Realizace ZP

Sysel obecný (Spermophilus citellus)

Realizační projekt záchranného programu sysla obecného v ČR

pro rok 2019

V následujícím textu je uveden výčet aktivit, které jsou naplánovány v rámci realizace ZP na rok 2019. Jednotlivé aktivity jsou uvedeny u opatření, ke kterým svým obsahem náleží. Číslování jednotlivých kapitol respektuje a odkazuje k členění v ZP.

3.1 Péče o biotop
3.1.1 Zajištění managementu lokalit výskytu sysla

V roce 2019 bude opět zajištěn management na všech z hlediska početnosti nejvýznamnějších lokalitách výskytu sysla obecného, tzn. na lokalitách s odhadem početnosti min. 100 jedinců podle posledního monitoringu z roku 2018 nebo se stoupající početností v posledních letech, dále na posilovaných a nově založených lokalitách a dle možností pak i na ostatních méně početných lokalitách. Kosení či pastva nebudou zajištěny především na lokalitách, na kterých mají kolonie izolovaný nebo roztroušený výskyt ve značně heterogenním prostředí vinic, sadů a zahrad. V takových podmínkách není možné ani smysluplné zavést jednotný a pravidelný management.

Na organizačním zajištění managementu se budou podílet garanti jednotlivých lokalit, pracovníci středisek a správ AOPK ČR, případně i jiné subjekty (např. místní aerokluby, krajské úřady). Popis činností a plánované zdroje financí viz Tab. 1.

Tab. 1. Přehled plánovaných příspěvků na management lokalit s výskytem sysla obecného pro rok 2019.

LOKALITA

ČINNOST

GARANT SMLOUVY/

PROJEKTU

ORGANIZACE

ZDROJ DOTACE

Bezděčín

kosení

Petr Lumpe / Martina Bochenková

AOPK ČR – RP SCHKO  Kokořínsko – Máchův kraj / KÚ Středočeského kraje

POPFK / KÚ

Bořitov

kosení

Lenka Slavíková

AOPK ČR – RP Jižní Morava

POPFK

Břeclav - Ladná

kosení

Lenka Slavíková

AOPK ČR – RP Jižní Morava

POPFK

Hodkovice n. Mohelkou

kosení

Pavel Bulíř

KÚ Libereckého kraje

Hrádek

kosení

Roman Hamerský

AOPK ČR – RP Ústecko

PPK

Ivančice

kosení

Lenka Slavíková

AOPK ČR – RP Jižní Morava

POPFK

Jamolice

kosení

Lenka Slavíková

AOPK ČR – RP Jižní Morava

POPFK

Kolín

kosení

Michaela Anýžová

KÚ Středočeského kraje

Kyjov – Milotice

kosení

Lenka Slavíková

AOPK ČR – RP Jižní Morava

POPFK

Medlánky

kosení

Lenka Slavíková

AOPK ČR – RP Jižní Morava

POPFK

Miroslav

kosení

Lenka Slavíková

AOPK ČR – RP Jižní Morava

POPFK

Mohelno

kosení

Jana Matrková

AOPK ČR – RP SCHKO Žďárské vrchy

POPFK

Nad Řekami

odkřovinění, kosení

Janka Čejková

KÚ Jihomor. Kraje

Písečný vrch

pastva

Radovan Douša

KÚ Ústeckého kraje

Radouč

kosení

Petr Lumpe

AOPK ČR – RP SCHKO Kokořínsko – Máchův kraj

POPFK

Raná

kosení ploch s výskytem sysla, pastva

Vladislav Kopecký

AOPK ČR – RP Ústecko

PPK / zemědělské dotace

Roudnice n/L

kosení

Tomáš Stuchlík

AOPK ČR – RP Ústecko

POPFK

Strakonice

kosení

Tomáš Bodnár

AOPK ČR – RP Jižní Čechy

POPFK

Velká Dobrá

kosení

Lucie Palivcová

AOPK ČR – RP Střední Čechy

POPFK

Vyškov

kosení

Lenka Slavíková

AOPK ČR – RP Jižní Morava

POPFK

 

3.1.2 Obnova lokalit s biotopem vhodným pro sysla obecného

V rámci tohoto opatření nejsou pro rok 2019 plánovány žádné konkrétní aktivity. Na lokalitách Bečovský vrch a Hliniště, vybraných jako nejvhodnější varianty pro další repatriaci, je biotop aktuálně vyhovující (viz též opatření 3.2.2). 

3.2 Péče o druh
3.2.1 Experimentální ověření možností umělých chovů
ZOO Praha

V již fungujícím odchovu v ZOO Praha bude v roce 2019 pokračovat základní péče o voliéru, dokrmování syslů a pastva lokality, které budou zajišťovat pracovníci ZOO. Na jaře co nejdříve po probuzení syslů budou provedeny odchyty z části výběhu kopytníků, tak, aby v ploše dotčené budoucí stavbou nového pavilonu goril pokud možno nezůstaly žádné trvale osídlené nory. Odchycení jedinci budou přemístěni do voliéry, která zůstane dočasně opět uzavřena, minimálně po dobu výstavby pavilonu. V případě zahájení stavby bude postup prací konzultován se zástupci Zoo i realizátora stavby a vše bude prováděno s maximální opatrností. Koncem května či v červnu, kdy by už měla na lokalitě aktivovat tohoroční mláďata, budou ve spolupráci ZOO a AOPK ČR provedeny kontrolní odchyty a čipování.

ZOO Brno

V odchovu v ZOO Brno, který byl založen v roce 2015, bude v roce 2019 pokračovat základní péče o voliéru, dokrmování syslů a kosení vegetace, které budou zajišťovat pracovníci ZOO. Na jaře po probuzení syslů bude provedena kontrola a pozorování zvířat v odchovu a následně v červnu, kdy by už měla na lokalitě aktivovat tohoroční mláďata, budou ve spolupráci ZOO a AOPK ČR provedeny kontrolní odchyty a čipování.

ZOO Hluboká nad Vltavou

V odchovu v ZOO Hluboká nad Vltavou, resp. v ZS Rozovy u Temelína, který byl založen v roce 2016, bude v roce 2019 pokračovat základní péče o voliéru, dokrmování syslů a kosení vegetace, které budou zajišťovat pracovníci ZOO. Na jaře po probuzení syslů bude provedena kontrola a pozorování zvířat v odchovu a následně v červnu, kdy by už měla na lokalitě aktivovat tohoroční mláďata, budou ve spolupráci ZOO a AOPK ČR provedeny kontrolní odchyty a čipování.

Záchranná stanice (ZS) Vlašim

V odchovu v ZS Vlašim, který byl založen v roce 2015, bude v roce 2019 pokračovat základní péče o voliéru, dokrmování syslů a kosení vegetace, které budou zajišťovat pracovníci ZS. Na jaře po probuzení syslů bude provedena kontrola a pozorování zvířat v odchovu a následně v červnu, kdy by už měla na lokalitě aktivovat tohoroční mláďata, budou ve spolupráci ZS a AOPK ČR provedeny kontrolní odchyty a čipování.

V případě dobrého stavu všech odchovů, tj. za předpokladu, že bude možné z nich celkem odebrat dostatečné množství jedinců a zároveň zachovat dostatečné množství zvířat pro jejich další fungování, bude koncem července či počátkem srpna přistoupeno k repatriaci syslů dle plánu v opatření 3.2.2 níže.

Pro zvýšení genetické variability v jednotlivých odchovech bude případně po konzultaci s odborníky v průběhu sezóny (v době, kdy to bude pro zvířata znamenat co nejmenší komplikace) provedena výměna několika málo jedinců mezi odchovy.

Dále budou pokračovat i aktivity v rámci projektu „Sysli pro krajinu, krajina pro sysly“, který byl podpořen z programu INTERREG V-A SK-CZ a jeho realizace byla zahájena v loňském roce. Bude se opět jednat o přikrmování syslů na lokalitách Kyjov, Vyškov a Velké Pavlovice a na posledně jmenované lokalitě bude pokračovat i výsadba ovocných stromů.

3.2.2 Repatriace sysla obecného

V rámci tohoto opatření je pro rok 2019 plánován začátek již druhé repatriace v oblasti Českého středohoří, tentokrát buď na lokalitu Bečovský vrch, nebo Hliniště. Obě lokality jsou vzdáleny do 1,5 km od místa první repatriace na Písečném vrchu a biotop je aktuálně pro výsadek syslů velmi příhodný. Počátkem roku budou zahájeny potřebné administrativní úkony a v případě dobrého stavu odchovů bude následně finálně rozhodnuto o konkrétním místě repatriace a v červenci či srpnu bude realizována. Lze předpokládat celkový počet cca 50 – 70 vypuštěných jedinců, dle aktuální situace.

3.2.3 Posilování malých populací sysla obecného

V rámci tohoto opatření bude v roce 2019 pokračovat monitoring a vyhodnocování na již posílených lokalitách (Karlovy Vary a Hodkovice nad Mohelkou). Bude-li k dispozici dostatek jedinců pro tyto účely (expoziční chovy zoologických zahrad pocházející z vhodné genetické linie), bude případně realizováno i posílení na další vhodné lokalitě (na základě pravidelného hodnocení a aktuálního stavu).

3.3 Monitoring stavu populace

Jarní kontrola lokalit proběhne v březnu či dubnu, letní celorepublikový monitoring se uskuteční v červenci. Jarní kontroly budou provedeny především garanty jednotlivých lokalit, letní monitoring bude prováděn realizačním týmem ZP ve spolupráci s garanty jednotlivých lokalit. Lokality budou svými garanty též průběžně (dle potřeby) navštěvovány, zejména za účelem smluvení a následné kontroly prováděného managementu tam, kde je na něj vydáván finanční příspěvek.

V rámci projektu „Sysli pro krajinu, krajina pro sysly“ bude pokračovat detailnější monitoring na 10 moravských lokalitách (viz též kapitola 3.4 Výzkum) a mapování v potenciálně vhodných oblastech Jihomoravského kraje.

3.4 Výzkum

Z výzkumných aktivit by měly být v roce 2019 zpracovány genetické analýzy vzorků nasbíraných v předchozích dvou letech. Výzkum bude zaměřen na genetickou strukturu odchovů a vybraných populací a sledování zapojení nově vysazených jedinců na posilované lokality do rozmnožování.  

Pokračovat budou i výzkumné aktivity prováděné v rámci přeshraničního projektu „Sysli pro krajinu, krajina pro sysly.“ Na české straně budou dále sbírána demografická data na 10 jihomoravských lokalitách, stejně jako data o prostředí a vegetaci v okolí Velkých Pavlovic. S jejich využitím pak bude zpracována analýza životaschopnosti populace v dané oblasti, včetně modelování významu různých faktorů a rizik a budoucího vývoje za různých podmínek.

3.5 Výchova a osvěta

V rámci výchovy a osvěty budou v roce 2019 při vhodných příležitostech distribuovány zbývající propagační materiály (např. brožura, komiks, magnetky, bločky) a plánovány jsou i exkurze na některých lokalitách či jiné akce pro veřejnost (např. již tradiční syslí aktivity spojené se Slavnostmi stepí v Českém středohoří).  

Osvětové aktivity jsou i důležitou součástí již zmiňovaného přeshraničního projektu. V rámci jeho realizace bude pokračovat komunikace s vlastníky pozemků a zemědělci, prezentace a propagace projektu prostřednictvím médií, webových stránek (www.syslinavinici.cz) či tištěných materiálů (letáky, pexeso, brožura zaměřená na možnosti podpory syslích kolonií v projektové oblasti, odbornější materiály pro příslušné orgány ochrany přírody), bude dokončena online mapová aplikace pro sdílení dat o výskytu nebo hlášení nových nálezů. Dále by měl vzniknout výukový program o syslech s potřebnými průvodními materiály a ve Velkých Pavlovicích je začátkem července plánováno uspořádání několikadenního tématického tábora pro děti. Ve Velkých Pavlovicích budou též umístěny dvě informační tabule a v říjnu by zde měla proběhnout závěrečná konference pro místní úředníky, vinaře i další místní hospodáře i pro širší veřejnost, kde budou prezentovány výsledky projektu.

3.6 Ostatní opatření

V této kategorii nejsou pro rok 2019 plánována žádná konkrétní opatření. Podobně jako v předchozích letech budou postupně doplňovány základní relevantní údaje (vlastnické vztahy, stav managementu a jeho výhledy, apod.) o případných nově objevených lokalitách.

DALŠÍ

Dle aktuální potřeby budou ve spolupráci s danými orgány ochrany přírody vyřizovány např. žádosti o výjimky k různým akcím na jednotlivých lokalitách či další potřebná vyjádření.

Bude dokončeno celkové vyhodnocení záchranného programu po dobu prvních deseti let jeho realizace a na jeho základě bude připravena aktualizovaná návrhová část ZP (tj. znění jednotlivých navrhovaných opatření k realizaci).

Koncem roku bude již tradičně uspořádáno setkání garantů lokalit a dalších odborníků spolupracujících na realizaci záchranného programu.


Související dokumenty