Nahoru

Realizace ZP

Sysel obecný (Spermophilus citellus)

Realizační projekt záchranného programu sysla obecného v ČR

pro rok 2018

V následujícím textu je uveden výčet aktivit, které jsou naplánovány v rámci realizace ZP na rok 2018. Jednotlivé aktivity jsou uvedeny u opatření, ke kterým svým obsahem náleží. Číslování jednotlivých kapitol respektuje a odkazuje k členění v ZP.

3.1 Péče o biotop
3.1.1 Zajištění managementu lokalit výskytu sysla

V roce 2018 bude zajištěn management na všech z hlediska početnosti nejvýznamnějších lokalitách výskytu sysla obecného, tzn. na lokalitách s odhadem početnosti min. 100 jedinců podle posledního monitoringu z roku 2017 nebo se stoupající početností v posledních letech, dále na posilovaných a nově založených lokalitách a dle možností pak i na ostatních méně početných lokalitách. Kosení či pastva nebudou zajištěny především na lokalitách, na kterých mají kolonie izolovaný nebo roztroušený výskyt ve značně heterogenním prostředí vinic, sadů a zahrad. V takových podmínkách není možné ani smysluplné zavést jednotný a pravidelný management.

Na organizačním zajištění managementu se budou podílet garanti jednotlivých lokalit, pracovníci středisek a správ AOPK ČR, případně i jiné subjekty (např. místní aerokluby, krajské úřady). Popis činností a plánované zdroje financí viz Tab. 1.

Tab. 1. Přehled plánovaných příspěvků na management lokalit s výskytem sysla obecného pro rok 2018.

LOKALITA

ČINNOST

GARANT SMLOUVY/

PROJEKTU

ORGANIZACE

ZDROJ DOTACE

Bezděčín

kosení

? / Martina Bochenková

AOPK ČR – RP SCHKO  Kokořínsko – Máchův kraj / KÚ Středočeského kraje

POPFK / KÚ

Bořitov

kosení

Lenka Slavíková

AOPK ČR – RP Jižní Morava

POPFK

Břeclav - Ladná

kosení

Lenka Slavíková

AOPK ČR – RP Jižní Morava

POPFK

Hodkovice n. Mohelkou

kosení

Pavel Bulíř

KÚ Libereckého kraje

Hrádek

kosení

?

AOPK ČR – RP Ústecko

PPK

Ivančice

kosení

Lenka Slavíková

AOPK ČR – RP Jižní Morava

POPFK

Jamolice

kosení

Lenka Slavíková

AOPK ČR – RP Jižní Morava

POPFK

Kolín

kosení

Helena Sedláčková

KÚ Středočeského kraje

Kyjov – Milotice

kosení

Lenka Slavíková

AOPK ČR – RP Jižní Morava

POPFK

 

 

 

 

 

Medlánky

kosení

Lenka Slavíková

AOPK ČR – RP Jižní Morava

POPFK

Miroslav

kosení

Lenka Slavíková

AOPK ČR – RP Jižní Morava

POPFK

Mohelno

kosení

Jana Matrková

AOPK ČR – RP SCHKO Žďárské vrchy

PPK

Nad Řekami

odkřovinění, kosení

Janka Čejková

KÚ Jihomor. Kraje

Písečný vrch

pastva

Radovan Douša

KÚ Ústeckého kraje

Radouč

kosení

?

AOPK ČR – RP SCHKO Kokořínsko – Máchův kraj

POPFK

Raná

kosení ploch s výskytem sysla, pastva

Vladislav Kopecký

AOPK ČR – RP Ústecko

PPK / zemědělské dotace

Roudnice n/L

kosení

Tomáš Stuchlík

AOPK ČR – RP Ústecko

POPFK

Strakonice

kosení

Tomáš Bodnár

AOPK ČR – RP Jižní Čechy

POPFK

Velká Dobrá

kosení

?

AOPK ČR – RP Střední Čechy

POPFK

Vyškov

kosení

Lenka Slavíková

AOPK ČR – RP Jižní Morava

POPFK

 
3.1.2 Obnova lokalit s biotopem vhodným pro sysla obecného

V rámci tohoto opatření nejsou pro rok 2018 plánovány konkrétní aktivity, neboť nepředpokládáme realizaci další repatriace na novou lokalitu, ale spíš vypuštění dalších jedinců na loni založenou lokalitu Písečný vrch. Bude však zkontrolován stav biotopu na dalších předběžně vybraných lokalitách pro repatriace a v případě potřeby budou zahájeny kroky k nastolení vyhovujícího managementu.

3.2 Péče o druh
3.2.1 Experimentální ověření možností umělých chovů
ZOO Praha

V již fungujícím odchovu v ZOO Praha bude v roce 2018 pokračovat základní péče o voliéru, dokrmování syslů a pastva lokality, které budou zajišťovat pracovníci ZOO. Na jaře po probuzení syslů bude provedena kontrola a pozorování zvířat v odchovu a následně v červnu, kdy by už měla na lokalitě aktivovat tohoroční mláďata, budou ve spolupráci ZOO a AOPK ČR provedeny kontrolní odchyty a čipování. Vzhledem k otevření voliéry v roce 2013 bude sledován také plošný výskyt syslů na celém svahu (např. počty nor, resp. syslů odchycených uvnitř a vně voliéry). Po dohodě se zástupci ZOO zatím nebude přistoupeno k původně plánovanému odstranění konstrukce voliéry, a to min. po dobu plánované výstavby nového pavilonu goril v těsné blízkosti svahu. O počátku stavebních aktivit bude ZOO Praha AOPK ČR včas informovat.

ZOO Brno

V odchovu v ZOO Brno, který byl založen v roce 2015, bude v roce 2018 pokračovat základní péče o voliéru, dokrmování syslů a kosení vegetace, které budou zajišťovat pracovníci ZOO. Na jaře po probuzení syslů bude provedena kontrola a pozorování zvířat v odchovu a následně v červnu, kdy by už měla na lokalitě aktivovat tohoroční mláďata, budou ve spolupráci ZOO a AOPK ČR provedeny kontrolní odchyty a čipování.

ZOO Hluboká nad Vltavou

V odchovu v ZOO Hluboká nad Vltavou, resp. v ZS Rozovy u Temelína, který byl založen v roce 2016, bude v roce 2018 pokračovat základní péče o voliéru, dokrmování syslů a kosení vegetace, které budou zajišťovat pracovníci ZOO. Na jaře po probuzení syslů bude provedena kontrola a pozorování zvířat v odchovu a následně v červnu, kdy by už měla na lokalitě aktivovat tohoroční mláďata, budou ve spolupráci ZOO a AOPK ČR provedeny kontrolní odchyty a čipování.

Záchranná stanice (ZS) Vlašim

V odchovu v ZS Vlašim, který byl založen v roce 2015, bude v roce 2018 pokračovat základní péče o voliéru, dokrmování syslů a kosení vegetace, které budou zajišťovat pracovníci ZS. Na jaře po probuzení syslů bude provedena kontrola a pozorování zvířat v odchovu a následně v červnu, kdy by už měla na lokalitě aktivovat tohoroční mláďata, budou ve spolupráci ZS a AOPK ČR provedeny kontrolní odchyty a čipování.

V případě dobrého stavu všech odchovů, tj. za předpokladu, že bude možné z nich celkem odebrat dostatečné množství jedinců a zároveň zachovat dostatečné množství zvířat pro jejich další fungování, bude koncem července či počátkem srpna přistoupeno k repatriaci syslů dle plánu v opatření 3.2.2 níže.

Pro zvýšení genetické variability v jednotlivých odchovech bude případně po konzultaci s odborníky v průběhu sezóny (v době, kdy to bude pro zvířata znamenat co nejmenší komplikace) provedena výměna několika málo jedinců mezi odchovy.

V rámci projektu „Sysli pro krajinu, krajina pro sysly“, který byl podpořen z programu INTERREG V-A SK-CZ a jehož realizace bude v sezóně 2018 zahájena, budou od jarního období probíhat podpůrné aktivity v podobě přikrmování syslů na lokalitách Kyjov, Vyškov a Velké Pavlovice a na posledně jmenované lokalitě budou realizovány i prořezávky křovin a výsadba ovocných stromů.

3.2.2 Repatriace sysla obecného

V rámci tohoto opatření se nadále počítá s repatriacemi v oblasti Českého středohoří, přičemž primárně předpokládáme v roce 2018 realizaci dalšího výsadku na loni nově založenou lokalitu Písečný vrch. Vše je však samozřejmě podmíněno dobrým stavem odchovů, z kterých by měla zvířata pocházet.

3.2.3 Posilování malých populací sysla obecného

V rámci tohoto opatření bude v roce 2018 probíhat/pokračovat monitoring a vyhodnocování na již posílených lokalitách (Karlovy Vary a Hodkovice nad Mohelkou), na základě výsledků bude v případě potřeby realizováno doplňující posílení na lokalitě v Hodkovicích. Bude-li k dispozici dostatek jedinců pro tyto účely (expoziční chovy zoologických zahrad pocházející z vhodné genetické linie), bude případně realizováno i posílení na další vhodné lokalitě (na základě pravidelného hodnocení a aktuálního stavu).

3.3 Monitoring stavu populace

Jarní kontrola lokalit proběhne v březnu či dubnu, letní celorepublikový monitoring se uskuteční v červenci. Jarní kontroly budou provedeny především garanty jednotlivých lokalit, letní monitoring bude prováděn realizačním týmem ZP ve spolupráci s garanty jednotlivých lokalit. Lokality budou svými garanty též průběžně (dle potřeby) navštěvovány, zejména za účelem smluvení a následné kontroly prováděného managementu tam, kde je na něj vydáván finanční příspěvek.

V rámci projektu „Sysli pro krajinu, krajina pro sysly“ bude zároveň probíhat detailnější monitoring na 10 moravských lokalitách (viz též kapitola 3.4 Výzkum) a mapování v potenciálně vhodných oblastech Jihomoravského kraje s cílem nalézt případné zatím neznámé lokality výskytu.

3.4 Výzkum

Z výzkumných aktivit bude v roce 2018 pokračovat zpracovávání disertační práce zaměřené na genetickou strukturu vybraných populací a sledování zapojení nově vysazených jedinců na posilované lokality do rozmnožování prostřednictvím genetických metod.

Dále je pro rok 2018 zvažováno zadání bakalářské práce, která by porovnala fenologii či průběh denní aktivity na dvou různých lokalitách ve Středočeském kraji.

Výzkumné aktivity jsou plánovány i v přeshraničním projektu „Sysli pro krajinu, krajina pro sysly.“ Na české straně proběhne v projektové oblasti jižní Moravy sběr demografických dat na 10 lokalitách a sběr dat o prostředí a vegetaci v okolí Velkých Pavlovic. S jejich využitím pak bude zpracována analýza životaschopnosti populace v dané oblasti, včetně modelování významu různých faktorů a rizik a budoucího vývoje za různých podmínek.

3.5 Výchova a osvěta

V rámci výchovy a osvěty bude v roce 2018 pokračovat distribuce zbývajících propagačních materiálů (např. brožura, komiks, magnetky, tašky, bločky, podtácky) a plánovány jsou i akce pro veřejnost (syslí aktivity spojené se Slavnostmi stepí v Českém středohoří či Syslí den v Zoo Hluboká nad Vltavou, případně exkurze na některých lokalitách).  

Osvětové aktivity jsou i důležitou součástí již zmiňovaného přeshraničního projektu. V rámci jeho realizace bude probíhat např. komunikace s vlastníky pozemků a zemědělci, prezentace a propagace projektu prostřednictvím médií, webových stránek (www.syslinavinici.cz) či tištěných materiálů (letáky, pexeso, brožura zaměřená na možnosti podpory syslích kolonií v projektové oblasti, odbornější materiály pro příslušné orgány ochrany přírody), proběhne několik přednášek/exkurzí pro veřejnost a bude vytvořena online mapová aplikace pro sdílení dat o výskytu nebo hlášení nových nálezů. Dále by měl vzniknout výukový program o syslech s potřebnými průvodními materiály a ve Velkých Pavlovicích je plánováno uspořádání několikadenního tématického tábora pro děti a zhotovení a umístění dvou informačních tabulí.

3.6 Ostatní opatření

V této kategorii nejsou pro rok 2018 plánována žádná konkrétní opatření. Podobně jako v předchozích letech budou postupně doplňovány základní relevantní údaje (vlastnické vztahy, stav managementu a jeho výhledy, apod.) o případných nově objevených lokalitách.

DALŠÍ

Dle aktuální potřeby budou ve spolupráci s danými orgány ochrany přírody vyřizovány např. žádosti o výjimky k různým akcím na jednotlivých lokalitách či další potřebná vyjádření.

V průběhu roku začnou práce na celkovém vyhodnocení záchranného programu po dobu prvních deseti let jeho realizace.

Koncem roku bude již tradičně uspořádáno setkání garantů lokalit a dalších odborníků spolupracujících na realizaci záchranného programu.


Související dokumenty