Nahoru

Realizace PP

Bobr evropský (Castor fiber)

Realizační projekt Programu péče o bobra evropského v ČR pro rok 2017

Rok 2017 je čtvrtým rokem realizace Programu péče. V tomto roce by měly být vydány chybějící dokumenty, zejména opatření obecné povahy, pro zajištění funkčnosti zonace. V rámci realizace Programu péče není dostupná zejména poradenská činnost při řešení konfliktních situací, není k dispozici finanční podpora při aplikaci nízkonákladových opatření a dále je nedostačující osvětová činnost. V roce 2017 tak budou vyvíjeny aktivity k nápravě výše uvedených nedostatků. Dále bude soustředěna pozornost na řešení konfliktních situací vzniklých bobří činností na rybnících. Pro získávání zkušeností a informací o managementu bobrů bude pokračovat započatá spolupráce s pracovníky zahraničí zabývajících se touto problematikou.

V následujícím textu je uveden výčet aktivit, které jsou naplánovány na rok 2017 v rámci realizace Programu péče bobra evropského v ČR (dále „PP“). Jednotlivé aktivity jsou uvedeny u opatření, ke kterým svým obsahem náleží.

Realizační tým PP:
 • Jitka Uhlíková (koordinátor PP, AOPK ČR)
 • Aleš Vorel (FŽP ČZU)
 • Vlastimil Kostkan (Conbios s.r.o.)
 • Jan Šíma (MŽP)
3.1  Péče o druh                                                                                 
3.1.1  Administrativní opatření v jednotlivých zónách diferencované ochrany    
 • Opatření obecné povahy v zóně C
  a) Z hlediska administrativního pokrytí zóny C výjimkou dle § 56 114/1992 Sb. pro odlov bobrů zůstává nedořešeno vydání opatření SCHKO Šumava, která nemá záměr opatření vydat. Dále je nutné terénním šetřením zjistit pravděpodobnost plošného bobřího osídlení na té části CHKO Brdy, která je součástí zóny C. A zda je tedy pro toto území nutné vydat plošnou výjimku ze základních podmínek ochrany předmětného druhu, tj. opatření obecné povahy, pro eliminaci jeho osídlení.
 • Opatření obecné povahy v Plzeňském kraji

  Realizační tým bude spolupracovat s KÚ Plzeňského kraje na vydání opatření obecné povahy pro zónu B.

3.1.2  Prevence škod

a) Příprava dokumentace OP ŽP

V tomto roce bude probíhat spolupráce při přípravě dokumentace OPŽP zejména v oblasti preventivních opatření, které budou z daného dotačního titulu hrazeny.

b) Koncepce řešení škod působených bobrem evropským na rybnících

V tomto roce probíhat příprava koncepce řešení škod působených bobrem evropským na rybnících.

3.1.3  Náhrada škod

V tomto roce budou vyvíjeny snahy o novelizaci vyhlášky č. 360/2000 Sb., o stanovení způsobu výpočtu výše náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách, včelstvech, včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách a na lesních porostech, v platném znění. Jedná se o prováděcí vyhlášku zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, v platném znění.

3.3 Monitoring                                                                                               
3.3.1  Mapování výskytu bobra v ČR     

V tomto roce, stejně jako v letech předešlých, budou evidovány informace o výskytu bobrů získané od obyvatel, z tisku, správců toků či od pracovníků státní správy.        

Dále budou cíleně shromažďovány a ověřovány informace o výskytu bobrů v zóně C.                                               

3.3.2   Dlouhodobé sledování populací bobra evropského v EVL

V tomto roce bude proveden monitoring EVL Kateřinský a Nivní potok, EVL Labské údolí a Porta Bohemica, EVL Soutok-Podluží a Niva Dyje.

3.4.  Výzkum                                                                     
3.4.2   Vývoj a ověřování technických opatření
 
Testování účinnosti nátěru Wöbra

Na toku Rokytná u obce Rozkoš (okr. Moravské Budějovice) bude pokračovat testování účinnosti nátěru Wöbra, který byl aplikován v roce 2016. Dále budou vyvíjeny snahy o testování nátěru na jiných lokalitách a ověřování účinnosti dalších preventivních opatření. V současné době však nejsou dostupné finanční prostředky pro tyto aktivity a nelze je z tohoto důvodu konkrétně naplánovat.

3.5  Výchova a osvěta                                                              
3.5.2  Podpora informovanosti veřejnosti

a) Návštěva konfliktních míst na území ČR

Koordinátorem PP budou navštěvována místa významnějších konfliktů způsobovaných bobrem evropským. Orgánům státní správy a samosprávy budou poskytovány dostupné informace v této problematice.

b) Přednášková činnost tématicky zaměřená na bobra evropského, jeho biologii, ekologii, klíčovou funkci v mokřadních ekosystémech a na jeho Program péče.

c) Správa internetových stránek  zachranneprogramy.cz věnovaných  Programu péče o bobra evropského v ČR a stránky záchranných programů a programů péče na Facebooku.

d) Vyjádření pro média – dle potřeby.

Ostatní aktivity mimo rámec plánovaných opatření
 • Návštěva podniků spravujících hlavní povodí v ČR

  Návštěva Povodí Odry s. p. – seznámení s problémy, které tento podnik v souvislosti s bobřím osídlením řeší.

 • Spolupráce se zahraničím

  a) komunikace s pracovníky v zahraničí, kteří se zabývají problematikou managementu bobra na jejich území, přenos zkušeností do ČR.

  b) návštěva výše uvedených pracovníků.

NEDOSTATKY  REALIZACE  PROGRAMU PÉČE

Z pohledu koordinátora PP je nedostatečné zajištění realizace následujících opatření:

3.1.2  Prevence škod

Vytvoření tuzemského titulu na financování nízkonákladových opatření pro snížení konfliktnosti výskytu bobrů (např. oplocení dřevin, elektrický ohradník, drenáž bobří hráze).

3.5.2 Podpora informovanosti veřejnosti

Poradenství při řešení konfliktních situací.

3.5.3 Koordinace opatření Programu péče

Odchyt, odlov jedinců při závažných konflitních situacích.

V tomto roce budou vyvíjeny snahy o zlepšení současné situace u těchto opatření.

Za stávajícího stavu informací však kroky, které budou učiněny, nelze specifikovat. Z tohoto důvodu jsou tyto aktivity uvedeny až v závěru a v této obecné podobě.

 


Související dokumenty