Nahoru

Realizace PP

Bobr evropský (Castor fiber)

Realizační projekt Programu péče o bobra evropského v ČR pro rok 2018

Rok 2018 bude pátým rokem realizace Programu péče. Stav implementace Programu péče není uspokojivý z následujících důvodů. Není dostupná poradenská činnost při řešení konfliktních situací, není k dispozici finanční podpora při aplikaci nízkonákladových opatření a dále je nedostačující osvětová činnost. Také není optimálně nastavena kompenzace škod v režimu zákona č. 115/2000Sb., v platném znění. V roce 2018 tak budou vyvíjeny aktivity k nápravě výše uvedených nedostatků. Dále bude soustředěna pozornost na řešení konfliktních situací vzniklých bobří činností na rybnících. Pro získávání zkušeností a informací o managementu bobrů bude pokračovat započatá spolupráce s pracovníky zahraničí zabývajících se touto problematikou.

V následujícím textu je uveden výčet aktivit, které jsou naplánovány na rok 2018 v rámci realizace Programu péče bobra evropského v ČR (dále „PP“). Jednotlivé aktivity jsou uvedeny u opatření, ke kterým svým obsahem náleží.

Realizační tým PP:
  • Jitka Uhlíková (koordinátor PP, AOPK ČR)
  • Aleš Vorel (FŽP ČZU)
  • Vlastimil Kostkan (Conbios s.r.o.)
  • Jan Šíma (MŽP)
3.1  Péče o druh                                                                                 
3.1.1  Administrativní opatření v jednotlivých zónách diferencované ochrany    
Opatření obecné povahy v zóně C

a) Z hlediska administrativního pokrytí zóny C výjimkou dle § 56 114/1992 Sb. pro odlov bobrů zůstává nedořešeno vydání opatření SCHKO Šumava, která nemá záměr opatření vydat.

Opatření obecné povahy v Pardubickém kraji

Koordinátor PP bude spolupracovat s KÚ Pardubického kraje na vydání opatření obecné povahy pro zónu B.

3.1.2  Prevence škod

a) Příprava dokumentace OP ŽP

V tomto roce bude probíhat spolupráce při přípravě podkladů pro OP ŽP v rámci aktivity 4.2.4.

b) Sjednocení přístupu k řešení škod působených bobrem evropským na rybnících

V tomto roce bude snaha o sjednocení přístupu orgánů ochrany přírody při řešení škod působených bobry na rybnících.

3.1.3  Náhrada škod

V tomto roce budou vyvíjeny snahy o novelizaci vyhlášky č. 360/2000 Sb., o stanovení způsobu výpočtu výše náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách, včelstvech, včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách a na lesních porostech, v platném znění. Jedná se o prováděcí vyhlášku zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, v platném znění.

3.3  Monitoring
3.3.1  Mapování výskytu bobra v ČR     

V tomto roce, stejně jako v letech předešlých, budou evidovány informace o výskytu bobrů získané od obyvatel, z tisku, správců toků či od pracovníků státní správy.        

Dále budou cíleně shromažďovány a ověřovány informace o výskytu bobrů v zóně C.                                               

3.3.2   Dlouhodobé sledování populací bobra evropského v EVL

V roce 2018 bude proveden monitoring EVL Morava – Chropyňský luh, EVL Strážnická Morava, EVL Soutok – Podluží, EVL Labské údolí, EVL Porta Bohemica.

3.4.  Výzkum                   
3.4.2   Vývoj a ověřování technických opatření
Testování účinnosti nátěru Wöbra

a) Na toku Rokytná u obce Rozkoš (okr. Moravské Budějovice) bude pokračovat testování účinnosti nátěru Wöbra, který byl aplikován v roce 2016.

b) V roce 2018 bude pokračovat spolupráce se ZOO Brno na přípravě a finalizaci projektu na testování vybraných opatření.

3.5  Výchova a osvěta                       
3.5.2  Podpora informovanosti veřejnosti

a) Návštěva konfliktních míst na území ČR

Koordinátorem PP budou navštěvována místa významnějších konfliktů způsobovaných bobrem evropským. Orgánům státní správy a samosprávy budou poskytovány dostupné informace v této problematice.

b) Přednášková činnost tématicky zaměřená na bobra evropského, jeho biologii, ekologii, klíčovou funkci v mokřadních ekosystémech a na jeho Program péče.

c) Správa internetových stránek  zachranneprogramy.cz věnovaných  Programu péče o bobra evropského v ČR a stránky záchranných programů a programů péče na Facebooku.

d) Vyjádření pro média – dle potřeby

Ostatní aktivity mimo rámec plánovaných opatření
  • Spolupráce se zahraničím

a) komunikace s pracovníky v zahraničí, kteří se zabývají problematikou managementu bobra na jejich území, přenos zkušeností do ČR

b) návštěva výše uvedených pracovníků


NEDOSTATKY  REALIZACE  PROGRAMU PÉČE

Z pohledu koordinátora PP je nedostatečné zajištění realizace následujících opatření:

3.1.2  Prevence škod

Vytvoření tuzemského titulu na financování nízkonákladových opatření pro snížení konfliktnosti výskytu bobrů (např. oplocení dřevin, elektrický ohradník, drenáž bobří hráze)

3.5.2 Podpora informovanosti veřejnosti

Poradenství při řešení konfliktních situací

3.5.3 Koordinace opatření Programu péče

Odchyt, odlov jedinců při závažných konflitních situacích

V tomto roce budou vyvíjeny snahy o zlepšení současné situace u těchto opatření. Za stávajícího stavu informací však kroky, které budou učiněny, nelze specifikovat. Z tohoto důvodu jsou tyto aktivity uvedeny až v závěru a v této obecné podobě.


Související dokumenty