Nahoru

Realizace ZP

Hvozdík písečný český (Dianthus arenarius subsp. bohemicus)

Realizace ZP v roce 2014

V následujícím přehledu jsou uvedeny aktivity, které jsou naplánovány v rámci ZP pro hvozdík písečný český na rok 2014. Jednotlivé aktivity jsou opatřeny názvem kapitoly záchranného programu, ke které přísluší. Vzhledem k úspornějšímu rozpočtu na rok 2014 podobně jako v roce 2012 a 2013 není plánováno žádné další strhávání drnu. Jelikož v současné době probíhají přípravy financování záchranných programů z Norských fondů, počítá se se strháváním až z těchto finančních zdrojů, stejně tak i rozsáhlejší osvětové aktivity budou probíhat až z finančních zdrojů Norských fondů.

3.1 Péče o biotop

Péče o lokality bude hrazena z národních dotačních programů. Seč a speciální opatření na podporu druhu v NPP Kleneč zajišťuje SCHKO České středohoří z PPK A. Speciální opatření na podporu druhu zahrnují: 3.1.2 ruční seč v okolí trsů hvozdíku, 3.1.4 ruční narušování drnu a mechového patra a hrabání jehličí, 3.1.5 Likvidaci konkurenčních expanzních (invazních) rostlin a opatření 3.1.6 likvidace náletových dřevin. Kosení na náhradní lokalitě Stráň Na Kamenici zajišťuje středisko Ústí nad Labem z PPK B, přičemž zároveň je plánováno odstranění expanzních event. invazních druhů ze stržených ploch dle potřeby za.

3.1.2 Seč

Seč bude probíhat podle stejného modelu jako v předchozích letech, jelikož se tento model osvědčil.

Na lokalitě NPP Kleneč se bude kosit následovně:

  1. červen/červenec: nestržené plochy bez výskytu bělozářky mozaikovitě ve dvou etapách s časovým posunem 4-6 týdnů.
  2. srpen: plochy s výskytem bělozářky
  3. srpen: ruční seč v těsné blízkosti hvozdíku.

Seč ve VKP Stráň Na Kamenici bude provedena až po vysemenění Verbascum phoeniceum.

3.1.4 Ošetřování ploch se strženým humusovým horizontem

Na plochách se strženým humusovým horizontem budou provedeny zásahy zabraňující sukcesi. Patří k nim především:

  1. a) Mechanické narušování mechového patra a drnu. Zásah bude proveden v NPP Kleneč zejména v ploše stržené v roce 1999 v pokročilejším stádiu sukcese. Toto narušování zde bude probíhat na podzim (září) mozaikovitě. Mírné narušení půdního povrchu bude rovněž provedeno ve VKP Stráň Na Kamenici.
  2. b) Odstraňování opadu jehličí z borovic. Zásah bude proveden v NPP Kleneč v okolí borovice s výskytem starých trsů hvozdíku písečného českého a na části plochy stržené v roce 1999.
3.1.5 Likvidace konkurenčních expanzních rostlin

V NNP Kleneč je na nově stržených plochách patrné šíření turanu, starčku a třtiny. Tyto invazní druhy budou ručně vytrhávány. Ve VKP Stráň Na Kamenici budou ze stržených ploch odstraňovány expandující trávy a máčka ladní.

3.1.6 Likvidace porostů náletových dřevin

V NPP Kleneč budou průběžně likvidovány semenáčky náletových dřevin (zejména borovic a akátu). Dále je v severní části plochy patrná expanze ostružníků, které bude třeba také vytrhat.

3.2 Péče o druh
3.2.1 Výsev semen

V rámci zjišťování produkce semen budou v roce 2014 sebrány tobolky hvozdíku (stejně jako v letech 2012 a 2013). Semena z rozebraných tobolek budou vrácena zpět na lokality, prioritně budou vyseta do stržených ploch ve VKP Stráň Na Kamenici bez výskytu hvozdíku.

Všechny výsevové plochy na obou lokalitách bude v roce 2014 monitorovat RNDr. Tomáš Dostálek Ph.D. v rámci opatření 3.4.1. Zároveň bude provádět i zpětný výsev, který bude dokumentován nákresem výsevových ploch včetně počtu vysetých semen.

3.3 Monitoring
3.3.1 Monitoring populace v NPP Kleneč

Monitoring populace v NPP Kleneč se po vyhodnocení dosavadních výsledků bude provádět jednou za tři roky (jako u ostatních evropsky významných druhů) dle metodiky, která je přístupná na stránkách www.biomonitoring.cz. Monitoring proběhl v roce 2012, tedy další bude proveden v roce 2015. Monitoring provádí Jiří Bělohoubek (SCHKO Labské pískovce a KS Ústí n. L.). Monitoring rostlin hvozdíku na plochách stržených v letech 2009 a 2010 probíhá každoročně. Monitoring v roce 2014 provede RNDr. Tomáš Dostálek Ph.D. v rámci realizace opatření 3.4.1.

3.3.2 Monitoring populace u Kyškovic

Monitoring stavu populace na lokalitě VKP Stráň Na Kamenici bude proveden stejným způsobem jako v roce 2013. U vybraných označených trsů bude spočítán počet kvetoucích lodyh.

Monitoring provede RNDr. Tomáš Dostálek Ph.D. v rámci realizace opatření 3.4.1.

3.3.3 Fytocenologické snímkování ploch se strženým drnem

V roce 2014 bude pokračovat podrobné snímkování trvalé plochy (1 × 1 m) na plochách stržených v letech 1999, 2009, 2010 (snímkování bylo zahájeno v roce 2010). Cílem (i v návaznosti na monitoring výsevových ploch) je najít odpověď na následující otázky: 1) Jak probíhá sukcese na stržených štěrkopískových plochách? 2) Jaká je dynamika šíření hvozdíku písečného českého v závislosti na fázi sukcese? 3) Jaká je dynamika populace hvozdíku písečného českého na míře zapojenosti vegetace na stanovišti? 4) Jak se hvozdík šíří v závislosti na vzdálenosti od mateřských rostlin?

Zmíněné snímkování bude realizovat RNDr. Tomáš Dostálek Ph.D.

Monitoring těchto ploch včetně zpracování dat do závěrečné zprávy bude hrazeno z POPFK (spolu s opatřením 3.3.4).

3.3.4 Sledování mikroklimatických hodnot na lokalitách

Na jaře 2010 byla na lokalitách umístěna vlhkostní čidla zaznamenávající průběh vlhkosti a teploty pod zemí, na povrchu a nad zemí. Čidla jsou umístěna v blízkosti ploch pro sledování sukcese i výsevových ploch. Získaná data budou použita k interpretaci výsledků populační studie (3.4.1), sledování sukcese (3.3.3).

Data z vlhkostních čidel vyhodnotí Tomáš Dostálek v rámci vegetačního monitoringu ploch se strženým drnem (viz opatření 3.3.3).

3.4 Výzkum
3.4.1 Studium způsobů reprodukce a reprodukční ekologie

Od roku 2009 je prováděn podrobný monitoring části populace hvozdíku v NPP Kleneč a celé populace ve VKP Stráň Na Kamenici. Cílem této populační studie je najít odpovědi na tyto otázky: 1) Jaké jsou rizikové faktory pro přežití semenáčků hvozdíku? 2) Jaká je úspěšnost klíčení a přežívání hvozdíku písečného na původní lokalitě NPP Kleneč a na záložní lokalitě Kyškovice? 3) Jaký vliv na přežití semenáčků bude mít poloha mikrostanoviště v rámci pokusné plochy? 4) Jaký vliv na klíčení a přežívání rostlin bude mít míra zapojení vegetace?

Jádro práce tvoří monitoring výsevových ploch a sledování vývoje jednotlivých trsů.

Studie bude hrazena z POPFK společně s opatřením 3.2.1, 3.3.2, 3.4.4 a provede jí RNDr. Tomáš Dostálek Ph.D.

3.4.3 Studium genetické variability populace hvozdíku písečného českého

Studii subspecií druhu hvozdík písečný v celém areálu zpracovává Mgr. Jana Kalůsková. Na projekt s názvem "Evoluční historie okruhu Dianthus arenarius a zhodnocení rizika hybridizace kriticky ohroženého endemita D. arenarius subsp. bohemicus se sympatrickým D. carthusianorum" získala prostředky z Grantové agentury Univerzity Karlovy. Projekt v roce 2014 poběží poslední rok.

V roce 2014 budou dokončeny sběry vzorků hvozdík písečný v chybějících částech areálu. Zpracování vzorků proběhne stejně jako v předešlém roce (cytometické a morfometrické analýzy). Dále budou pokračovat práce na molekulárních analýzách a jejich vyhodnocení.

3.4.4 Studium vazby rostlina × fytofág

Ze sledováním vlivu fytofágního hmyzu na populaci hvozdíku písečného českého vyplývá, že jejich působení přímo populaci neohrožuje.

V návaznosti na zjištění v předchozích letech se dalšímu studiu obalečů bude v rámci svého úvazku na SCHKO Český kras věnovat Petr Heřman, a to při cca 2 exkurzích ročně.

V rámci populační studie realizované RNDr. Tomášem Dostálkem Ph.D. bude nadále sledováno procento napadených trsů a procento napadených tobolek v rámci trsu. Důležité bude i vyhodnocení, jak se liší počet vyvinutých semen v napadených a nenapadaných tobolkách.

Studie bude financována z POPFK v rámci opatření 3.4.1.

3.5 Výchova a osvěta
3.5.1 Propagace výsledků záchranného programu

V letošním roce bude propagace záchranného programu probíhat skrze stránky www.zachranneprogramy.cz a k nim přidružený facebookový profil. Rozsáhlejší propagační kampaň bude realizována až za přispění Norských fondů.


Související dokumenty