Nahoru

Vlk obecný

Autor snímku: Staffan Widstrand
Autor snímku: Staffan Widstrand
Autor snímku: Staffan Widstrand
Autor snímku: Staffan Widstrand

Canis lupus

Vlk obecný patří, spolu s rysem ostrovidem a medvědem hnědým, k původním druhům naší savčí fauny, který se v historických dobách vyskytoval na území celé ČR. Vlivem postupného odlesňování krajiny, rozšiřování osídlení a především přímého pronásledování člověkem byl však tento druh postupně na přelomu 19. a 20. století nejen u nás, ale téměř v celé střední Evropě zcela vyhuben. V posledních desetiletích se vlk obecný opět vrátil na naše území.

Vlk plní v lesních ekosystémech důležitou regulační, selekční a případně i sanitární funkci u populací divokých kopytníků, resp. spárkaté zvěře. Tím přímo ovlivňuje stav lesa a udržuje v něm přírodní rovnováhu. Tyto funkce se projevují zejména v přirozených lesních společenstvech, ale svůj význam mají i na člověkem pozměněných a umělých lesních stanovištích. Vlk může způsobovat škody na hospodářském zvířectvu a na zvěři, čímž se dostává do konfliktu s hospodářskými zájmy člověka. Tento problém částečně řeší od roku 2000 zákon č. 115/2000 Sb, o náhradách škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, není to však řešení zcela dostatečné.

Negativní postoj veřejnosti k vlkovi a s ním související vysoká míra ilegálního lovu jsou i nadále hlavními příčinami ohrožení existence tohoto druhu na našem území. Jedním z hlavních opatřením navrhovaného záchranného programu - programu péče o vlka obecného v ČR je proto rozsáhlá výchovná a osvětová kampaň, jejímž cílem je akceptace vlka jako volně žijícího druhu na našem území především hlavními cílovými skupinami (chovatelé hosp. zvířat, myslivci, lesníci) a prevence možného zhoršení postoje široké veřejnosti k vlkovi.


 

Mapa výskytu