Nahoru

Program péče (PP)

Vlk obecný (Canis lupus)

Vzhledem k současnému rychlému vývoji šíření vlků na území České republiky vznikla potřeba základního metodického nástroje pro prevenci a řešení konfliktů spojených s přirozeným výskytem vlků v kulturní krajině. V roce 2018 byl proto z původně připravovaného Programu péče o velké šelmy (rys, medvěd a vlk) samostatně vyčleněn Program péče o vlka obecného. Následně byl během jara a léta zpracován základní text, vycházející z předchozích verzí. Ten doplnila data aktuální situace a zkušenosti z dosavadních případů z ČR a v rámci projektu OWAD (Objektivní akceptace vlka v člověkem pozměněné přeshraniční krajině) i sousedního Saska/Německa. Ve spolupráci s (v abecedním pořadí) ČZU, Hnutím DUHA, MŽP, Mendelovou univerzitou v Brně, NP a CHKO Šumava, ÚBO AV ČR a Univerzitou Karlovou jej AOPK ČR dopracovala, předjednala s dotčenými skupinami veřejnosti, které projevily zájem, a předala k posouzení a schválení Ministerstvu životního prostředí.

Program péče je navrhován na období deseti let a jeho základním cílem s ohledem na současný stav populací vlka u nás je stabilizace populací s cílem zabezpečit podmínky pro jeho trvalý výskyt, možnost reprodukce a dosažení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany. Neméně důležité je zajistit zachování propojení jádrových oblastí výskytu vlka sítí vhodných migračních koridorů s cílem umožnit přirozenou biologickou a genetickou konektivitu populací a šíření vlka do nových vhodných oblastí výskytu. Samozřejmostí je také předcházet ztrátám na hospodářských zvířatech působených vlkem podporou a zavedením vhodných preventivních opatření a zavedením efektivního a spravedlivého systému vyplácení náhrad škod. Podstatnou část programu péče dále tvoří cíle a opatření týkající se snahy o akceptaci vlka v ČR hlavními cílovými skupinami (chovatelé hosp. zvířat, myslivci, lesníci) a otázkou vhodného působení na širokou veřejnost tak, aby se předešlo zhoršení jejího postoje k vlkovi. Program péče také stanovuje postup řešení situací s problematickými vlky (zranění, nemocní, hybridi a jedinci uniklí ze zajetí). Důraz klade i na zlepšení komunikace a spolupráce zástupců ochrany přírody s Policií ČR při řešení případů ilegálního lovu a rozvoj přeshraniční spolupráce v ochraně vlka se sousedními státy, a to nejen v oblasti monitoringu stavu populací a výzkumu některých aspektů jejich biologie a role v ekosystému, jež jsou pro stanovení dalších konkrétních kroků programu péče klíčové.