Nahoru

Realizace PP

Vydra říční (Lutra lutra)

Realizační projekt záchranného programu – programu péče pro vydru říční v ČR pro rok 2017

Následující text uvádí aktivity plánované v rámci realizace programu péče (PP) v roce 2017. Aktivity jsou rozčleněny podle jednotlivých opatření PP, ke kterým svým charakterem patří.

3.1 Péče o biotop
3.1.1 Minimalizace negativních vlivů dopravy

V roce 2017 budou dále propagovány postupy dle dříve vydané metodiky „Vydra a doprava“ a dle situace budou probíhat jednání se správci komunikací ohledně možných úprav kritických míst. Dále budou průběžně aktualizovány údaje o kritických místech na komunikacích v závislosti na nově získaných datech o vydřích úmrtích (viz opatření 3.3.4), a to především prostřednictvím mapové aplikace vytvořené společností ALKA Wildlife, o.p.s. a fungující na stránkách www.vydrynasilnici.cz.

3.2 Péče o druh
3.2.1 Odchov nalezených mláďat, rehabilitace zraněných jedinců a jejich zpětný návrat do přírody

Toto opatření bude v roce 2017 zajištěno záchrannými stanicemi, které disponují vhodnými podmínkami pro péči o vydry vhodné ke zpětnému vypuštění.

3.3 Monitoring
3.3.1 Celostátní mapování rozšíření a mapování okrajových lokalit výskytu

V rámci tohoto opatření nejsou na rok 2017 plánovány žádné aktivity.

3.3.2 Odhad početnosti ve vybraných oblastech

V závislosti na počasí budou v zimních měsících 2017 provedena dle metodiky stanovené v příloze 3 PP stopování na čerstvém sněhu ve čtvercích 10 x 10 km ve vybraných oblastech ČR.

3.3.3 Monitoring EVL vyhlášených pro vydru

V roce 2017 budou monitorovány EVL Krvavý a Kačležský rybník, Lužnice a Nežárka, Stropnice, Nadějská soustava, Velký a Malý Tisý, Horní Malše, Třeboňsko – střed upravenou metodou obsazenosti (viz příloha Vyhodnocení RP za rok 2012) a EVL Orlice a Labe, Chrudimka a Moravice metodou návštěvnosti.

3.3.4 Sběr uhynulých zvířat a jejich analýzy

V roce 2017 bude pokračovat sběr uhynulých vyder z celé ČR, který byl započat v rámci projektu VaV probíhajícího v letech 2008–2010. Toto opatření (resp. sběr kadáverů) bude zajišťovat společnost ALKA Wildlife, o.p.s. ve spolupráci s AOPK ČR, analýzy sebraných kadáverů budou realizovány následně dle potřeby a dle dostupných finančních prostředků.

3.4 Výzkum (opatření 3.4.1 – 3.4.5)

V prvním čtvrtletí roku 2017 budou v rámci dobíhajícího projektu společnosti ALKA Wildlife, o.p.s. dokončeny opětovné analýzy životaschopnosti vydří populace v ČR s využitím v projektu nově získaných dat.

3.5 Výchova a osvěta (opatření 3.5.1 – 3.5.5)

Výchovu a osvětu týkající se vydry říční a její ochrany budou v roce 2017 stejně jako v minulosti zajišťovat různé subjekty, např.: ČNF pro vydru (přednášky, semináře, výukové programy, konzultace s rybáři při místních šetřeních, internetové stránky a online poradenství, vědecké a populární články, tištěné materiály), stanice Pavlov, o.p.s. a další veřejnosti přístupné záchranné stanice chovající vydru říční (prohlídky pro veřejnost, osvětové materiály, výukové programy), dále pak i AOPK ČR (tištěné materiály, internetové stránky) a společnost ALKA Wildlife, o.p.s. (internetové stránky, odborné konzultace, vědecké a populární články, naučná stezka). Vzhledem k tomu, že některé osvětové aktivity - přestože se vydry říční také dotýkají – jsou spíše obecnějšího charakteru, je téměř nemožné přesně určit finanční částku věnovanou „jen“ problematice vyder. V případě vynaložení větších finančních částek bude toto uvedeno v následném vyhodnocení RP.

Kromě těchto pravidelných osvětových aktivit bychom v roce 2017 rádi uskutečnili sociologický průzkum za účelem vyhodnocení dosavadní účinnosti osvětového působení a ke zjištění aktuální situace ohledně vnímání vydry a jí způsobovaných škod některými vybranými cílovými skupinami. Výsledky by byly následně použity v rámci celkového vyhodnocení desetileté realizace programu péče.

Ostatní opatření (opatření 3.6.1 – 3.6.5)
3.6.4 Testování preventivních opatření

Do tohoto opatření spadá testování technického zařízení na snižování škod nazvané „mobilní ohrádka“, které bude v prvním čtvrtletí 2017 dokončeno a finálně vyhodnoceno v rámci již zmíněného projektu společnosti ALKA Wildlife, o.p.s.

JINÉ:

S ohledem na blížící se konec období platnosti programu péče (2018) budou v roce 2017 započaty práce na celkovém vyhodnocení jeho dosavadní realizace.

Od roku 2016 probíhají různá jednání se zástupci Českého a Moravského rybářského svazu ohledně možností spolupráce, především ve smyslu poskytování údajů, sdílení informací a případně i společného postupu pro zlepšení stavu rybích společenstev na našich tocích. V roce 2017 se pokusíme na tato jednání dále navázat a spolupráci reálně odstartovat.


Související dokumenty