Nahoru

Realizace ZP

Gentianella praecox subsp. bohemica

Realizace ZP v roce 2018

V následujícím přehledu jsou uvedeny aktivity, které jsou naplánovány v rámci ZP na rok 2018. Jednotlivé aktivity jsou opatřeny názvem kapitoly záchranného programu, ke kterému přísluší. Na realizaci ZP budou přiděleny finanční prostředky z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny. Dále jsou podány 4 žádosti do POPFK pro zajištění managementu druhu - ze SCHKO Žďárské vrchy a SCHKO Blanský les. Dále budou na realizaci záchranného programu, zejména managementových opatření na jednotlivých lokalitách, využívány finanční nástroje PPK, MaS, PRV AEO a také rozpočty krajů a správ národních parků. Financování managementu prioritních lokalit z finančních nástrojů je shrnuto v tabulce opatření 3.1.

Péče o biotop bude přednostně řešena pro prioritní lokality. Ve vhodné péči o neprioritní lokality budou všechny spravující a hospodařící subjekty podporovány.

3.1 Péče o biotop
3.1.1 Seč

Seč je nutno provádět podle typu porostu a dostupnosti lokality ručně nebo jakoukoli k tomuto účelu používanou mechanizací. Senoseč (první seč) na lokalitách hořečků provádíme v období od druhé poloviny května do konce června (výjimečně na počátku července). Termíny seče a její frekvenci (jedna či dvě seče ročně) je nutno stanovit na lokalitách podle typu porostu, nárůstu biomasy v sezóně, tradiční doby seče v daném regionu apod. Seč je ideální provádět na nízké strniště, biomasu ideálně usušit na místě a pečlivě vyhrabat a z lokality odstranit.

3.1.2 Pastva

Optimální je pastva ovcí a koz, vhodná je rovněž pastva skotu či koní. Jako ideální se jeví intenzivnější vypasení lokality během kratší doby (cca 14 dní až měsíc). Cílem je zejména odstranění nadzemní biomasy, nikoli výrazná disturbance porostu. Po pastvě by mělo následovat dosečení nedopasků a odstranění posečené biomasy. Seč nedopasků není nutná v případě dostatečně intenzivní pastvy. Termín pastvy v období od května do konce června (výjimečně na počátku července) je nutné stanovit podle typu porostu, nárůstu biomasy v sezóně, tradiční doby pastvy v daném regionu apod.

3.1.3 Vyhrabávání, vláčení a jiné narušování drnu

Opatření lze provést buď v předjaří v termínu od roztátí sněhu do 25. dubna, nebo po podzimní seči s odstraněním biomasy, tj. v termínu cca od druhé poloviny října do zámrazu. Pokud nebude na podzim prováděna seč nebo pastva a bude naplánováno vyhrabání a narušení drnu, je možné jej provést pouze v předjarním termínu! Výhrab (zbránování, vertikutace) musí narušit drn, odstranit nárůst mechorostů a vytvořit v porostu malé mezery (gapy) „holé“ země (až do velikosti cca 10–20 cm × 10–20 cm). Veškerý vyhrabaný či vyvláčený materiál je nutné z lokality odstranit. Intenzita a frekvence opatření závisí na typu vegetace, nárůstu a zapojení biomasy v daném roce a pravidelnosti obhospodařování.

3.1.4 Asanační opatření

Odstranění náletových dřevin je možné provádět téměř kdykoli během roku, protože se realizuje většinou v části lokality, kde nehrozí poškození rostoucích rostlin G. praecox subsp. bohemica. Menší nálet stromů či menší křoviny lze vytrhávat, ostatní dřeviny je nutné kácet. Pařezy po vykácení lze následně ošetřit herbicidem, aby bylo zamezeno obrůstání.

Péče o prioritní lokality hořečku v roce 2018:

č.

Lokalita

3.1.1. Seč

3.1.2. Pastva

3.1.3. Výhrab

3.1.4. Asanace

Financování

2

Hartmanice, ochranářský koutek Hamižná

seč

pastva

výhrab

-

PPK CHKO

3

PP Kozlovská stráň

seč

-

výhrab

asanace

Jihočeský kraj

6

Vlkonice, louka pod lesem

seč

-

výhrab

-

Plzeňský kraj

8

Onšovice, PP Háje, osamocený holý vršek

seč

-

výhrab

-

Jihočeský kraj

13

PR Opolenec, tzv. Vanického louka

seč

-

výhrab

-

Jihočeský kraj

26

Albrechtice u Sušice, NPP Pastviště u Fínů

seč

pastva

výhrab

-

PPK A

29

Kralovice, PR Kralovické louky

seč

-

výhrab

-

Jihočeský kraj

30

Dobročkov, PR Dobročkovské hadce

seč

pastva

výhrab

-

Jihočeský kraj

31

Chvalšiny, PP Svatý kříž – JZ svahy

seč

-

výhrab

-

Jihočeský kraj

32

Chvalšiny, PP Svatý kříž – S až SSZ JZ svahy

seč

pastva

výhrab

-

Jihočeský kraj

33

Chvalšiny, PP Svatý kříž – louka nad městem

seč

pastva

výhrab

-

Jihočeský kraj

34

Podvoří, Volský vrch

seč

-

výhrab

-

PPK B

37

Polná na Šumavě, bývalé lůmky

seč

-

výhrab

-

PPK B

38

Vyšný, louka nad cestou NPR Vyšenské kopce

seč

-

výhrab

-

PPK B

39

Hroby, úvozová cesta v PP Hroby

seč

-

výhrab

-

MaS, Jihočeský kraj

42

Olešnice v Orlických horách, PR Hořečky

seč

-

výhrab

-

PPK A

46

Heraltice, PP Kamenný vrch

seč

pastva

výhrab

-

POPFK

47

Radonín, PP Na Kopaninách

seč

pastva

výhrab

-

POPFK

48

Číchov, sjezdovka Na Jalovci

seč

-

výhrab

-

POPFK

51

Číchov, stráň u železniční zastávky Číchov

seč

-

výhrab

-

POPFK

52

Protivanov, PP U Žlíbku

seč

-

výhrab

asanace

Olomoucký kraj

54

Dobrá Voda, u hájovny Pustina

seč

-

výhrab

-

PRV AEO, Správa NP Šumava

55

Slučí Tah, okraj cesty

-

pastva

-

asanace

PPK NP

56

Javorník, Tejmlov, tzv. Šťouralova louka

seč

-

výhrab

-

Jihočeský kraj

59

Pohorsko, louka pod studánkou

seč

-

výhrab

-

Plzeňský kraj

61

Borová Lada, Zahrádky, pastvina pod silnicí

-

pastva

výhrab

-

PRV AOE, PPK NP

62

Vojnův Městec, PR Štíří důl

-

pastva

výhrab

-

PPK A

64

Horní Albeřice, Albeřické lomy

-

pastva

výhrab

-

LIFE

65

Olešnice v Orlických horách, sjezdovka U Žídků

seč

-

výhrab

-

PPK B

66

Horní Brzotice (VÚ Boletice), cílová plocha střelnice

seč

-

-

-

*

68

Nové Hutě, PP Pasecká slať

seč

pastva

výhrab

-

PPK CHKO

69

Lavičky, V Kučerkách

seč

-

-

-

PRV AEO, Kraj Vysočina

* management nelze zajistit vzhledem k lokalizaci populace na aktivní střelnici

3.2 Péče o druh
3.2.2 Podpora stávajících populací

Opatření bude financováno z POPFK a z rozpočtu Kraje Vysočina.

Podpora stávajících populací bude v roce 2018 prováděna v oblasti Českomoravské vrchoviny (lok. č. 46 PP Kamenný vrch, lok. č. 47 PP Na Kopaninách, lok. č. 48 PP Jalovec a lok. č. 51 žel. zastávka Číchov). Jedná se o zlepšení podmínek pro klíčení přenesením semen v rámci lokality na vhodná místa připravená ručním narušením v okolí fertilních rostlin.

3.2.3 Repatriace druhu

Opatření bude financováno z POPFK.

Repatriace druhu bude provedena v VÚ Boletice, na lokalitě Boletice, vrch Olymp (lok. 35) a to pouze v případě, že bude dostatek semen ve zdrojové populaci. Detaily realizace repatriace vyplynuly ze Studie hodnocení lokalit pro repatriaci a zakládání nových lokalit ve Vojenském újezdu Boletice.

3.3 Monitoring

Opatření bude financováno z POPFK.

3.3.1 Extenzivní monitoring populací

Monitoring se bude nadále provádět na všech známých lokalitách, jejichž počet po roce 2017 stoupl na 76 (kromě 5 zcela zničených lokalit) na celé jejich ploše a v celé populaci prostým spočtením jedinců, a to v dobře počitatelné fenologické fázi (v plném květu či těsně po odkvětu). Data z monitoringu druhu budou zanesena do Nálezové databáze ochrany přírody (NDOP).

3.3.2 Záznam managementu a stavu lokalit v současnosti a minulosti (součást doprovodného monitoringu)

Monitoring počtu jedinců na každé extenzivně monitorované lokalitě bude kombinován se záznamem o kvalitě managementu se zaměřením na:

  1. a) co nejpřesnější záznam způsobu obhospodařování lokality v sezóně (datum seče, pastvy, intenzita pastvy, způsob likvidace posečené biomasy – odstraněna na zeleno, usušena na lokalitě, ponechána na lokalitě apod.);
  2. b) narušení vegetačního krytu na lokalitě (např. rytí prasat, intenzivní sešlap, projetí buldozeru, čerstvé koleje od vozidel apod.);
  3. c) subjektivní zhodnocení nárůstu biomasy a jejího zapojení;
  4. d) subjektivní odhad vlivu obhospodařování na populaci.
3.3.4 Monitoring stavu rostlin (tzv. intenzivní monitoring)

Monitoring stavu rostlin bude prováděn na 29 lokalitách. U populací do 30 exemplářů u všech jedinců, u populací větších u 30 standardizovaně vybraných jedinců. Monitoring spočívá v následujícím záznamu u každé rostliny:

  1. a) zda je rostlina posečena, ukousnuta či jinak poškozena,
  2. b) celková výška rostliny a počet internodií (u posečených či ukousnutých rostlin se zaznamenává celková výška a výška posečení, ukousnutí či poškození,
  3. c) celkový počet květů (respektive plodů),
  4. d) odhadem procento květů (plodů), která pravděpodobně nepřinesou semena. (Jde o vzácně, většinou pak ale masivně zaznamenané vyžírání semeníků.)

Intenzivní monitoring bude probíhat na následujících lokalitách:

3

PP Kozlovská stráň, Kozlov

6

Vlkonice, louka pod lesem

8

PP Háje - osamocený holý vršek, Onšovice

10

Onšovice, stráně nad Spůlkou

13

PR Opolenec, tzv. Vanického louka, Sudslavice

17

PP Úbislav, louka na Z okraji obce, Úbislav

18

PP Jaroškov - okraj lomu, Jaroškov

19

Zdíkov, Drviště, jáma v pastvině

21

PP Čistá hora, Horosedly

24

Lštění, pastvina u kaple

29

PR Kralovické louky, Kralovice

30

PR Dobročkovské hadce, Dobročkov

31

PP Svatý kříž – JZ svahy, Chvalšiny

32

PP Svatý kříž – S až SSZ JZ svahy, Chvalšiny

33

PP Svatý kříž – louka nad městem, Chvalšiny

37

Polná na Šumavě, bývalé lůmky

39

PP Hroby - úvozová cesta, Hroby

40

Černý Důl, lom na Bíneru

42

PR Hořečky, Olešnice v Orlických horách

45

PP Jersínská stráň, Jersín

46

PP Kamenný vrch, Heraltice

51

Číchov, stráň u železniční zastávky

52

PP U Žlíbku, Protivanov

53

Kvilda, u ČOV

55

Slučí Tah, okraj cesty

56

PR Nad zavírkou, Šťouralova louka, Javorník

59

Pohorsko

62

PR Štíří důl, Vojnův Městec

64

Horní Albeřice, Albeřické lomy

 
3.5 Výchova a osvěta
3.5.1 Seminář (workshop) k managementu lokalit G. praecox subsp. Bohemica

Toto opatření bylo realizováno v roce 2011.

3.5.2 Publikace o zásadách péče o lokality druhu

Toto opatření bylo realizováno v roce 2011.

3.5.3 Odborná publikace shrnující výsledky výzkumu druhu

Toto opatření bylo realizováno v roce 2017.

3.5.4 Spuštění webových stránek druhu a jeho záchranného programu

Opatření nevyžaduje finanční zajištění.

V roce 2018 budou průběžně aktualizovány webové stránky druhu v rámci www.zachranneprogramy.cz. Aktuální informace o řešení problematiky ochrany hořečku, výstupy monitoringu a jiné aktuální informace budou prezentovány na Facebooku záchranných programů ohrožených druhů: https://www.facebook.com/zachranneprogramy

3.5.5 Další možnosti osvěty pro širokou veřejnost

Toto opatření nebude v roce 2018 realizováno.

3.6 Ostatní opatření
3.6.1 Studie hodnocení lokalit pro repatriaci a zakládání nových lokalit

Toto opatření nebude v roce 2018 realizováno.

3.6.2 Zajištění územní ochrany lokalit

Opatření nevyžaduje finanční zajištění.

Ve spolupráci s příslušnými orgány ochrany přírody zajistit:

1) Vyhlášení EVL s významnými populacemi hořečku.

Všechna vyhlášení stanovená ZP byla dokončena v roce 2012, opatření proto nebude realizováno.

2) Zajistit územní ochranu lokalit „65. Sjezdovka u Žídků“ a „69. Lavičky, V Kučerkách“. V případě potřeby zajistit doplnění těchto lokalit do národního seznamu EVL.

Jednání o možnosti zařazení lokality Sjezdovka u Žídků do národního seznamu nebudou v roce 2018 probíhat vzhledem k dostatečné dohodě o provedení managementových opatření pro populaci hořečku českého s vlastníky dotčených pozemků.

Pro lokalitu 69. „Lavičky, V Kučerkách“ byl v roce 2017 vyhotoven Plán péče a s vyhlášením se čeká, až se ukáže životaschopnost populace v dalších letech.


Související dokumenty