Nahoru

Realizace ZP

Užovka stromová (Zamenis longissimus)

Realizační projekt záchranného programu užovky stromové (Zamenis longissimus) v ČR pro rok 2019

Následující text uvádí aktivity plánované v rámci realizace záchranného programu (ZP) v roce 2019. Aktivity jsou rozčleněny podle jednotlivých opatření ZP, ke kterým svým charakterem patří. Finančně bude realizace ZP již tradičně zajištěna především z prostředků Programu obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK), Programu péče o krajinu (PPK), rozpočtu  AOPK ČR pro monitoring a mapování druhů, případně dalšími dostupnými zdroji.

3.1. Péče o biotop
3.1.1. Péče o líhniště

Péče o líhniště bude v roce 2019 realizována ve všech 3 oblastech původního výskytu, tedy v Poohří, Podyjí i Karpatech. Největší objem prací bude opět realizován v Poohří, kde by měla být zajištěna průběžná péče (doplňování materiálu, drobné opravy apod.) o 19 líhnišť, jedno až dvě líhniště budou kompletně rekonstruována a péče se bude týkat i 5 komposterů, které zde byly umístěny v roce 2015 jako možná alternativa k velkým líhništím.

V Podyjí bude zajištěna udržovací péče o 2 existující líhniště.

V Karpatech bude péče zaměřena na 6 stávajících líhnišť a v případě dostatku finančních prostředků budou vybudována 2 další líhniště.

3.1.2. Péče o významné biotopové prvky a migrační koridory

Péče o významné biotopové prvky bude zajištěna zejména v Poohří, kde by mělo být ošetřeno cca 7 lokalit. Práce budou zahrnovat kosení, výřez výmladků dřevin, apod.

V Podyjí bude prováděn výřez vegetace na vybraných lokalitách v režii Správy NP. V případě domluvy s firmou Znovín Znojmo, hospodařící na vinici Šobes, proběhne také očištění zarůstajících zídek na této lokalitě.

V Karpatech jsou pro rok 2019 v rámci tohoto opatření plánovány pouze aktivity související s výstavbou cyklostezky podél toku Vláry mezi Bylnicí a hranicí se Slovenskem, pokud bude zahájena. V takovém případě by měla být realizována kompenzační opatření v podobě výstavby gabionů, ale i zpomalovacích prvků na vybraných úsecích plánované cyklostezky. Tato opatření budou realizována na náklady investora cyklostezky.

3.2. Péče o druh

3.2.1. Ochrana jedinců při údržbě příkopů u silnic

V Poohří budou dle potřeby během sezóny 2x až 3x po dohodě se silničáři provedeny odchyty hadů před sekáním v příkopech podél hlavní silnice E442 a jejich následné vypuštění do stejných míst.

3.2.2. Ochrana jedinců při migraci přes silniční komunikace

V Poohří bychom v roce 2019 chtěli zajistit celkovou rekonstrukci bariér na hlavní silnici E442, realizace bude podmíněna dostatkem finančních prostředků.

V Bílých Karpatech bude i nadále v rámci monitoringu sledována úmrtnost hadů na komunikaci I/57 ve Vlárském průsmyku, kde byla v některých předchozích letech zaznamenána vyšší úmrtnost.

V Podyjí bude v rámci monitoringu sledována úmrtnost hadů na rizikových úsecích cyklostezek. Hledání vhodné varianty řešení je bohužel velmi komplikované a proto v roce 2019 zatím neočekáváme realizaci konkrétních aktivních opatření.

3.3. Monitoring
3.3.1. Monitoring biotopů

Monitoring biotopů podle metodiky záchranného programu proběhne v Poohří, Podyjí i Karpatech, kde ale bude i nadále touto metodikou monitorována pouze oblast ve Vlárském průsmyku a jeho okolí.

3.3.2. Monitoring líhnišť

Monitoring líhnišť bude nadále probíhat ve zjednodušené formě zavedené v roce 2014 (3 návštěvy každého líhniště během sezóny, zaměřené na nejdůležitější období z hlediska reprodukce, tj. páření, kladení vajec a líhnutí mláďat).

3.3.4. Sběr doplňujících údajů o výskytu užovky stromové

V Podyjí bude pokračovat sledování okrajové oblasti Vranovské přehrady prostřednictvím šesti linií monitorovacích fólií, které byly využívány už v loňském roce.

3.3.5. Sběr základních dat v oblasti Karpat

V roce 2019 bude pokračovat i sledování lokalit v oblasti širšího Hrozenkovska, a to stejnou metodikou, jakou je prováděn od roku 2016 (tzn. s využitím monitorovacích plachet a jejich pravidelnými návštěvami). Toto sledování se bude týkat oblasti katastrů 5 obcí: Starý Hrozenkov, Vápenice, Vyškovec, Lopeník a Březová.

3.3.6. Ověřování potenciálních lokalit výskytu užovky stromové v ČR

I v roce 2019 bude toto opatření - vzhledem k objevení životaschopné populace v oblasti - věnováno především monitoringu ve středním Povltaví, v oblasti Štěchovické přehrady. Sledování by mělo proběhnout v obdobném rozsahu jako v loňském roce, se snahou ověřit úspěšnou reprodukci a pokud možno upřesnit dosud zjištěné údaje o rozsahu užovkou obývaného území a celkové velikosti místní populace.   

3.4. Výzkum
3.4.1. Výzkum reprodukce

V Poohří bude tato problematika řešena v rámci monitoringu líhnišť (viz opatření 3.3.2), a to v návaznosti na doposud prováděný výzkum.

3.4.3. Získávání doplňujících údajů o ekologii druhu a mezidruhových vztazích

I v roce 2019 bude v Poohří pokračovat spolupráce s myslivci při hubení nepůvodních šelem (zejména mývala severního). Myslivci budou i nadále motivováni zástřelným a budou využívány i speciální pasti.

3.5. Výchova a osvěta
3.5.1. Informační tabule

V roce 2019 by měla být vyrobena a instalována další informační tabule v oblasti Bílých Karpat.

3.5.2. Informační materiály

Na rok 2019 je plánováno zhotovení omalovánkového komiksu o užovce stromové, který by mohl být následně využíván jako propagační materiál ve všech oblastech výskytu tohoto druhu.

Měla by pokračovat i distribuce informačních letáků a podtácků (dle jejich zásob) v podstatě ve všech oblastech výskytu užovky stromové.

3.5.3. Poradenství

V Poohří, Bílých Karpatech a v Povltaví bude našimi lokálními spolupracovníky poskytováno místním obyvatelům poradenství ohledně spolužití s užovkou tak, aby ji podporovali a nikoliv jí škodili.

V Poohří bude dále fungovat infocentrum otevřené v roce 2015, kde mohou návštěvníci získat potřebné informace ze života užovky stromové nebo spatřit všechny druhy našich hadů.


Související dokumenty