Nahoru

Realizace ZP

Užovka stromová (Zamenis longissimus)

Realizační projekt záchranného programu užovky stromové (Zamenis longissimus) v ČR pro rok 2017

Následující text uvádí aktivity plánované v rámci realizace záchranného programu (ZP) v roce 2017. Aktivity jsou rozčleněny podle jednotlivých opatření ZP, ke kterým svým charakterem patří.

3.1. Péče o biotop
3.1.1. Péče o líhniště

Péče o líhniště bude v roce 2017 realizována ve všech 3 oblastech původního výskytu, tedy v Poohří, Podyjí i Karpatech. Největší objem prací bude opět realizován v Poohří, kde by měla být zajištěna průběžná péče (doplňování materiálu, drobné opravy apod.) o 12 líhnišť, dvě líhniště budou kompletně rekonstruována a péče se bude týkat i 5 komposterů, které zde byly umístěny v roce 2015 jako možná alternativa k velkým líhništím.

V Podyjí bude zajištěna udržovací péče o 6 existujících líhnišť v režii Správy NP. V Karpatech bude péče soustředěna na 5 ze 6 existujících líhnišť a v případě dostatku finančních prostředků bude vybudováno jedno až dvě další líhniště.

3.1.2. Péče o významné biotopové prvky a migrační koridory

Péče o významné biotopové prvky bude zajištěna zejména v Poohří, kde by mělo být ošetřeno 6 lokalit. Práce budou zahrnovat kosení, výřez výmladků dřevin, apod.

V Podyjí bude prováděn výřez vegetace v režii Správy NP.

V Karpatech plánujeme věnovat pozornost likvidaci vegetace v lomu pod Okrouhlou. Opatření se budeme snažit realizovat po domluvě se Správou CHKO. Další aktivity budou souviset s výstavbou cyklostezky kopírující tok Vláry mezi Bylnicí a hranicí se Slovenskem, pokud bude zahájena. V takovém případě by měla být realizována kompenzační opatření v podobě výstavby gabionů, ale i zpomalovacích prvků na vybraných úsecích plánované cyklostezky. Tato opatření budou realizována na náklady investora cyklostezky.

3.2. Péče o druh
3.2.1. Ochrana jedinců při údržbě příkopů u silnic

Na počátku roku 2016 došlo v Poohří k zasypání příkopů na silnici E442 I/13 kamením, takže tu neporoste tráva, kterou by bylo třeba sekat. Tento úsek byl v sezóně 2016 sledován a nebyla zaznamenána zvýšená úmrtnost hadů. Ve sledování se bude v roce 2017 pokračovat, aby byl k dispozici větší soubor údajů nejen o mortalitě, ale i o celkovém využívání nově položených kamenů.

3.2.2. Ochrana jedinců při migraci přes silniční komunikace

V Poohří bude nutné opět zkontrolovat stav bariér bránících pronikání hadů na hlavní silnici, aby se v případě potřeby mohlo přistoupit k jejich opravě.

V Bílých Karpatech bude třeba dořešit situaci okolo problematického úseku komunikace I/57 ve Vlárském průsmyku. V minulosti zde byla realizována studie silniční mortality užovky stromové, ale následné kroky se zatím realizovat nepodařilo. V letošním roce tak bude pokračovat snaha o zpracování projektu na řešení situace a to ve spolupráci s ŘSD, které je správcem této komunikace.

V Podyjí se budeme snažit ve spolupráci se Správou NP navrhnout a pokud možno i realizovat opatření na ochranu užovek (i jiných plazů) před střety s koly na zpevněných, zejména asfaltových cyklostezkách, neboť údaje ze sledování, které proběhlo v posledních třech letech, ukazují na vysokou úmrtnost způsobenou těmito kolizemi.

3.3. Monitoring
3.3.1. Monitoring biotopů

Monitoring biotopů podle metodiky záchranného programu proběhne v Poohří, Podyjí i Karpatech, kde ale bude i nadále monitorována pouze oblast ve Vlárském průsmyku a jeho okolí.

3.3.2. Monitoring líhnišť

Monitoring líhnišť bude nadále probíhat ve zjednodušené formě zavedené v roce 2014. Množství návštěv v průběhu roku bude redukováno na 3. Pokryjí se tak nejdůležitější období jako je páření, kladení vajec a líhnutí mláďat, omezí se ale přitom negativní dopady rušení. Administrativně a finančně je tento monitoring zajištěn společně s monitoringem biotopů.

3.3.4. Sběr doplňujících údajů o výskytu užovky stromové

V Poohří bude pokračovat průzkum okrajových oblastí severovýchodně (až po Kadaň a Želinský meandr) a jihozápadně od centra rozšíření s cílem prokázat výskyt druhu. V rámci pochůzek budou oslovováni obyvatelé za účelem sběru následujících údajů: výskyt druhu v současnosti, výskyt druhu v minulosti, doklady o výskytu (exuvie, fotografie, videosnímky atp.), zajímavosti o chování druhu (páření, souboje samců, výskyt na neobvyklých místech atp.) a vztah obyvatel k hadům. Jde o pokračování aktivity hrazené z fondů EHP a započaté v roce 2015.

3.3.5. Sběr základních dat v oblasti Karpat

V roce 2017 bude pokračovat intenzivní průzkum oblasti širšího Hrozenkovska, a to stejnou metodikou, jakou byl v loňském roce zahájen.

3.3.6. Ověřování potenciálních lokalit výskytu užovky stromové v ČR

Také v roce 2017 bude největší pozornost věnována Povltaví, kde by se letos mělo uskutečnit podobné množství návštěv jako v loňském roce. Důraz bude kladem na ověření úspěšné reprodukce, velikosti populace a rozsah užovkou obývaného území.   

3.4. Výzkum
3.4.1. Výzkum reprodukce

V Poohří bude tato problematika řešena v rámci monitoringu líhnišť (viz opatření 3.3.2), a to v návaznosti na doposud prováděný výzkum. Bude zde také pokračovat výzkum využití kompostérů jako případné náhrady velkých líhnišť.

3.4.3. Získávání doplňujících údajů o ekologii druhu a mezidruhových vztazích

V roce 2017 bude v Poohří pokračovat spolupráce s myslivci při hubení nepůvodních šelem (zejména mývala). Myslivci budou i nadále motivováni zástřelným, dále budou využívány i speciální pasti.

3.5. Výchova a osvěta
3.5.1. Informační tabule

V roce 2017 je plánována výroba a instalace další informační tabule v oblasti výskytu užovky stromové v Bílých Karpatech, a sice v obci Žítková.

3.5.2. Informační materiály

V roce 2017 bude pokračovat distribuce informačních letáků vytvořených pro oblast Povltaví v loňském roce.

V Poohří bude pokračovat distribuce informačních materiálů (dle dostupnosti) prostřednictvím výše zmíněného infocentra v obci Osvinov.

3.5.3. Poradenství

V Poohří a Bílých Karpatech bude našimi lokálními spolupracovníky poskytováno místním obyvatelům poradenství ohledně spolužití s užovkou, tak aby ji podporovali a nikoliv škodili.

V Poohří bude fungovat infocentrum otevřené v roce 2015, kde budou moci návštěvníci získat potřebné informace ze života užovky stromové a budou se zde pořádat i akce pro veřejnost.


Související dokumenty