Nahoru

Realizace ZP

Užovka stromová (Zamenis longissimus)

Realizační projekt záchranného programu užovky stromové (Zamenis longissimus) v ČR pro rok 2018

Následující text uvádí aktivity plánované v rámci realizace záchranného programu (ZP) v roce 2018. Aktivity jsou rozčleněny podle jednotlivých opatření ZP, ke kterým svým charakterem patří. Finančně bude realizace ZP zajištěna především z prostředků Programu obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK), Programu péče o krajinu (PPK), rozpočtu  AOPK ČR pro monitoring a mapování druhů, případně dalšími dostupnými zdroji.

3.1. Péče o biotop
3.1.1. Péče o líhniště

Péče o líhniště bude v roce 2018 realizována ve všech 3 oblastech původního výskytu, tedy v Poohří, Podyjí i Karpatech. Největší objem prací bude opět realizován v Poohří, kde by měla být zajištěna průběžná péče (doplňování materiálu, drobné opravy apod.) o 15 líhnišť, jedno líhniště bude kompletně rekonstruováno a péče se bude týkat i 5 komposterů, které zde byly umístěny v roce 2015 jako možná alternativa k velkým líhništím.

V Podyjí bude zajištěna udržovací péče o 2 existující líhniště v režii Správy NP. V Karpatech bude péče zaměřena na 6 líhnišť a v případě dostatku finančních prostředků bude vybudováno jedno až dvě další líhniště.

3.1.2. Péče o významné biotopové prvky a migrační koridory

Péče o významné biotopové prvky bude zajištěna zejména v Poohří, kde by mělo být ošetřeno cca 12 lokalit. Práce budou zahrnovat kosení, výřez výmladků dřevin, apod.

V Podyjí bude prováděn výřez vegetace na vybraných lokalitách v režii Správy NP. Plánováno je také očištění zídek na důležitém stanovišti na vinici Šobes, které by mělo proběhnout ve spolupráci se zde hospodařící firmou Znovín Znojmo.

V Karpatech plánujeme věnovat pozornost likvidaci vegetace v lomu pod Okrouhlou, kde se bohužel tento zásah v loňském roce nepodařilo zajistit. Opatření se budeme snažit realizovat po domluvě se Správou CHKO. Další aktivity budou souviset s výstavbou cyklostezky kopírující tok Vláry mezi Bylnicí a hranicí se Slovenskem, pokud bude zahájena. V takovém případě by měla být realizována kompenzační opatření v podobě výstavby gabionů, ale i zpomalovacích prvků na vybraných úsecích plánované cyklostezky. Tato opatření budou realizována na náklady investora cyklostezky.

V Povltaví plánujeme v tomto roce po dohodě s místními chataři zajistit oplocení několika kompostišť, která jsou užovkami využívána a kde hrozí vniknutí a rozhrabání divokými prasaty.

3.2. Péče o druh
3.2.2. Ochrana jedinců při migraci přes silniční komunikace

V Poohří bude průběžně sledován stav bariér bránících pronikání hadů na hlavní silnici. V případě nutnosti budou provedeny základní nezbytné opravy, celková rekonstrukce bariéry je však aktuálně plánována až na rok 2019, kdy předpokládáme dostupnost potřebných finančních prostředků na tuto aktivitu.

V Bílých Karpatech se pokusíme znovu zahájit jednání se silničáři ohledně problematického úseku komunikace I/57 ve Vlárském průsmyku, ke kterému již byla zpracována základní studie týkající se mortality užovky stromové. V rámci monitoringu bude samozřejmě i nadále sledována úmrtnost hadů na této komunikaci.

V Podyjí budeme ve spolupráci se Správou NP sledovat účinnost v loňském roce nově instalovaných značek pro cyklisty, které by měly snížit úmrtnost užovek stromových i jiných plazů na asfaltových syklostezkách. Kromě toho Správa NP pokračuje v hledání dalších možných variant řešení, které diskutuje s experty na danou problematiku.

3.3. Monitoring
3.3.1. Monitoring biotopů

Monitoring biotopů podle metodiky záchranného programu proběhne v Poohří, Podyjí i Karpatech, kde ale bude i nadále touto metodikou monitorována pouze oblast ve Vlárském průsmyku a jeho okolí.

3.3.2. Monitoring líhnišť

Monitoring líhnišť bude nadále probíhat ve zjednodušené formě zavedené v roce 2014 (3 návštěvy každého líhniště během sezóny, zaměřené na nejdůležitější období z hlediska reprodukce, tj. páření, kladení vajec a líhnutí mláďat).

3.3.4. Sběr doplňujících údajů o výskytu užovky stromové

V případě zajištění potřebných finančních prostředků bude proveden průzkum okrajových oblastí výskytu užovky stromové v Poohří, konkrétně by se jednalo o mapování v obci Bukovina u VÚ Hradiště a v Osecké vinici u obce Obrnice.

3.3.5. Sběr základních dat v oblasti Karpat

V roce 2018 bude pokračovat i sběr dat v oblasti širšího Hrozenkovska, a to stejnou metodikou, jakou byl zahájen v roce 2016 a prováděn i v roce 2017 (tzn. s využitím monitorovacích plachet a jejich pravidelnými návštěvami). Toto sledování se bude týkat oblasti katastrů 5 obcí: Starý Hrozenkov, Vápenice, Vyškovec, Lopeník a Březová.

3.3.6. Ověřování potenciálních lokalit výskytu užovky stromové v ČR

I v roce 2018 bude toto opatření - vzhledem k objevení životaschopné populace v oblasti - věnováno především monitoringu ve středním Povltaví, v oblasti Štěchovické přehrady. Sledování by mělo proběhnout v obdobném rozsahu jako v loňském roce, se snahou ověřit opět úspěšnou reprodukci a pokud možno upřesnit dosud zjištěné údaje o rozsahu užovkou obývaného území a celkové velikosti místní populace.   

3.4. Výzkum
3.4.1. Výzkum reprodukce

V Poohří bude tato problematika řešena v rámci monitoringu líhnišť (viz opatření 3.3.2), a to v návaznosti na doposud prováděný výzkum.

3.4.3. Získávání doplňujících údajů o ekologii druhu a mezidruhových vztazích

I v roce 2018 bude v Poohří pokračovat spolupráce s myslivci při hubení nepůvodních šelem (zejména mývala severního). Myslivci budou i nadále motivováni zástřelným, dále budou využívány i speciální pasti.

3.5. Výchova a osvěta
3.5.1. Informační tabule

V roce 2018 bychom rádi zrealizovali instalaci další informační tabule v oblasti výskytu užovky stromové v Bílých Karpatech, a sice v obci Žítková.

3.5.2. Informační materiály

V roce 2018 by měla pokračovat distribuce informačních letáků (dle jejich zásob) v podstatě ve všech oblastech výskytu užovky stromové.

V Poohří bude pokračovat distribuce informačních materiálů (dle dostupnosti) prostřednictvím infocentra v obci Osvinov.

3.5.3. Poradenství

V Poohří, Bílých Karpatech a v Povltaví bude našimi lokálními spolupracovníky poskytováno místním obyvatelům poradenství ohledně spolužití s užovkou, tak aby ji podporovali a nikoliv jí škodili.

V Poohří bude fungovat infocentrum otevřené v roce 2015, kde budou moci návštěvníci získat potřebné informace ze života užovky stromové nebo spatřit všechny druhy našich hadů.


Související dokumenty