ilustracni fotky

Perlorodka říční (Margaritifera margaritifera)


Již v roce 1941 vyzýval Prof.Václav Dyk ve své práci „K ochraně a biologii perlorodky říční“ české ochranáře k tomu, aby „...zajistili péči o poslední sídla perlorodek co nejrychleji, neboť tak bude stejně vykonáno v poslední hodině.“

Autor: O. Simon 

 

Perlorodka říční (Margaritifera margaritifera) je vzácný živočich oligotrofních vod, který byl v minulosti decimován kvůli lovu sladkovodních perel.  Ve 20. století, ač přísně chráněna, vymírá v důsledku eutrofizace a chemického znečištění vod, erozi a sedimentaci v tocích,  a je ohrožována nevhodným teplotním a vodním režimem, narušením vápníkového metabolismu či nedostatkem vhodných hostitelských ryb.  Naši pozornost si zaslouží jako deštníkový druh pro ochranu čistých vod se zachovalými přirozenými procesy v povodí. Je také jednou z vlajkových lodí české ochrany přírody.

Záchranný program pro perlorodku říční, schválený 18. 12. 2013 Ministerstvem životního prostředí ČR, pojímá ochranu perlorodky ekosystémově. Perlorodka říční je živočichem s úzkými vazbami na další živočišné i rostlinné druhy, tvořící společenstvo oligotrofních vod, bez jejichž přítomnosti není schopna se úspěšně reprodukovat. Její životní cyklus zahrnuje jak parazitární, tak intersticiální fázi. Komplikovanost vývoje, variabilita potravních nároků a současně citlivost na změny v půdních a vegetačních poměrech i způsobech hospodaření v povodí vyžaduje aktivní přístup vedoucí k ochraně perlorodky a jejího habitatu.

 Podmínkou úspěchu je postupné ovlivňování povodí směrem k přírodě blízkým způsobům hospodaření. Zachováním nebo obnovením původních biotopů perlorodky říční lze proto aktivně přispět k podpoře trvale udržitelného rozvoje krajiny a k záchraně širšího genofondu vybraných povodí.

Copyright (c) 2007 - AOPK ČR, Záchranné programy.cz, Tom Vild, RAGTOOLS
Všechna práva vyhrazena