Nahoru

Realizace ZP

Matizna bahenní (Angelica palustris)

Realizace ZP v roce 2014

V následujícím textu je uveden výčet aktivit, které jsou naplánovány v rámci realizace ZP na rok 2014. Jednotlivé aktivity jsou uvedeny u opatření, ke kterým svým obsahem náleží. Číslování jednotlivých kapitol respektuje a odkazuje k členění v ZP.

Na realizaci ZP v roce 2014 budou přiděleny finanční prostředky ze dvou projektů POPFK - projekt „Realizace záchranného programu matizny bahenní v roce 2014 - speciální opatření“, administrovaný ODO AOPK ČR a projekt „Realizace managementu lokalit druhu matizny bahenní v rámci jejího záchranného programu v roce 2014“, administrovaný SCHKO Litovelské Pomoraví a KS Olomouc.   

21.4.1 Výzkum biologie a péče o druh
a) Kultivace druhu

Kultivační zázemí je provozované o. s. Sagittaria v Olomouci - Křelově, skládá se ze skleníku k předpěstování sazenic matizny a kultivačního záhonu (plocha 10x25 m) s cca 4000 rostlinami matizny bahenní.

Kultivační populace je určena pro produkci semen a mladých jedinců matizny pro výsevy a potenciální výsadby na lokality Černovírské slatiniště a Hrdibořické rybníky, udržení genofondu matizny bahenní v podmínkách ex-situ. Roční předpoklad produkce kultivační populace je cca 10 000 mladých rostlin a 10 litrů semen.

V roce 2014 bude pokračovat kultivace cca 10 jedinců k osvětovým účelům v rámci Expozice léčivých rostlin Botanické zahrady hlavního města Praha v Tróji.

b) Semenná banka a sběr semen

Sběr semen pro semennou banku, velkoplošné výsevy a výsadby je plánován v roce 2014 jen v kultivační populaci v Olomouci - Křelově. V roce 2014 bude uloženo cca 100 ml semen do semenné banky Vlastivědného muzea Olomouc a alespoň 0,5 l semen do semenné banky o.s. Sagittaria, zbylé množství sebraných semen bude se souhlasem vlastníků pozemků použito pro velkoplošné výsevy na obě lokality.

c) Monitoring druhu – NPP Hrdibořické rybníky

Monitoring druhu bude prováděn dle metodiky Matizna bahenní (Angelica palustris) - metodika monitoringu (Vrbický 2011) v NPP Hrdibořické rybníky, včetně zanesení dat do aplikace Monitoring druhů v Nálezové databázi ochrany přírody (MOD v NDOP). Tento monitoring bude na lokalitě Hrdibořické rybníky provádět J. Vrbický ze SCHKO Litovelské Pomoraví a KS Olomouc.

d) Monitoring kultivací

V rámci monitoringu kultivací bude zaznamenán počet kvetoucích jedinců a kvalifikovaným odhadem zjištěn počet sterilních jedinců. V roce 2014 bude monitorována kultivace v Olomouci - Křelově, v BZ hlavního města Prahy v Troji, v BÚ AV ČR Průhonice. U kultivace v Křelově bude zaznamenán celkový počet jedinců použitých na výsadby a množství sebraných semen. Monitoring kultivací bude proveden v kultivaci Olomouci - Křelově o.s. Sagittaria, v BÚ AV ČR Průhonice a BZ hlavního města Praha v Tróji jej provede koordinátorka ZP.

21.4.2 Způsob výsevu a výsadby
a) Velkoplošné výsevy semen

Semena budou vyseta na lokality Černovírské slatiniště a NPP Hrdibořické rybníky za účelem podpory a obnovení stabilních populací matizny bahenní. Velkoplošné výsevy budou prováděny formou rozhození semen volně na vhodnou předem vybranou plochu v podzimním termínu. Podzimní termín je vhodnější pro výsevy, neboť pro zdárné klíčení semen je důležitá chladová stratifikace a semena, která jsou na lokalitě již od podzimu jsou nabobtnalá a klíčí dříve než semena vysetá na lokalitě až na jaře.

Na lokalitě NPP Hrdibořické rybníky budou vysety minimálně 2 litry semen a na lokalitě Černovírské slatiniště 3 litry. Na obě lokality bude vyseta většina semen sebraných v kultivaci v roce 2013, která byla uložena do pracovní semenné banky Sagittaria.

b) Výsadby rostlin

Předpěstované rostliny z kultivační populace budou vysazovány do oddrněných plošek 1x1 metr množstvím 49 rostlin/plochu. Na lokalitě Černovírské slatiniště vznikne 50 nových výsadbových plošek. Výsadby budou probíhat v podzimním termínu. Pro výsadby budou využívány i vhodné plošky z předchozích let, u nichž nebyl zjištěn výskyt druhu. Nové plošky budou zaměřeny pomocí GPS a zakresleny do map.

c) Intenzivní monitoring úspěšnosti výsadeb

Intenzivní monitoring bude prováděn na všech výsadbových plochách (2009 – 2011, 2013) na Černovírském slatiništi. Na ploškách bude zaznamenán počet kvetoucích rostlin a bude zjištěn počet sterilních rostlin s listem větším než 15 cm a odhadnuta pokryvnost semenáčků. Data z černovírské populace budou zanesena do MOD v NDOP. Monitoring provede o.s. Sagittaria.

21.4.3 Péče o lokality
a) Péče o výsadbové plochy – NPP Hrdibořické rybníky, Černovírské slatiniště

Celkem 50 ks výsadbových čtverců z roku 2013 na Černovírském slatiništi bude 2x ročně odpleveleno a jejich okolí bude obsekáno ručně křovinořezem.

Plošky z let 2009–2012 na lokalitách v NPP Hrdibořické rybníky i Černovírské slatiniště (celkem 250) budou 2x za vegetační sezónu posekány ručně křovinořezem. Vysečená a vypletá hmota bude zlikvidována mimo zájmovou plochu v souladu s platnou legislativou.

b) Péče o stávající plochy s výskytem matizny – NPP Hrdibořické rybníky

Většina plochy s výskytem populace vzrostlých matizen bahenních v NPP Hrdibořické rybníky bude vyznačena proti vysečení těžkou technikou. Po vysemenění druhu bude tato plocha ručně dosečena. Přibližná plocha populace je cca 0,127 ha.

Nejbližší okolí vytyčené plochy, kde se pravidelně objevují semenáčky druhu, bude sečeno 2x ročně (1. seč – květen, 2. seč – srpen – září) ručně křovinořezem „na vysoko“ tak, aby nebyly poškozeny mladé rostliny a semenáčky druhu. Celková plocha sečená „na vysoko“ bude 0,126 ha. Vysečená hmota bude zlikvidována mimo zájmovou plochu v souladu s platnou legislativou.

c) Strojní sečení luk s potenciálem pro výskyt matizny - NPP Hrdibořické rybníky

Sečení luk traktorem bude prováděno 2x ročně (1. seč květen – červen, 2. seč srpen - září) na ploše 10,5 ha. Ze seče budou vynechány plochy s aktuálním výskytem matizny bahenní, které budou před sečí vyznačeny v rozích dřevěnými kůly s červeně natřeným vrškem.

d) Ruční dosekávání nesečených ploch s potenciálem pro výskyt matizny - NPP Hrdibořické rybníky

Plochy, které není možné v rámci strojní seče obhospodařit, tj. jsou pro těžkou techniku těžko přístupné či nepřístupné vzhledem k jejich podmáčení či poloze budou ručně sečeny 2x ročně (1. seč červen, 2. seč srpen) v celkové ploše 1,875 ha. Posečená biomasa bude z lokality odstraněna v souladu s platnou legislativou.

e) Ruční dosekávání nesečených ploch s potenciálem pro výskyt matizny - Černovírské slatiniště

Plochy, které není možné v rámci strojní seče obhospodařit, tj. jsou pro těžkou techniku těžko přístupné či nepřístupné vzhledem k jejich podmáčení či poloze, budou ručně sečeny 2x ročně (1. seč květen - červen, 2. seč srpen - září) v celkové ploše 3,028 ha. Posečená biomasa bude z lokality odstraněna a zlikvidována v souladu s platnou legislativou.

f) Rekonstrukce technických zařízení pro stabilizaci vodního režimu v NPP Hrdibořické rybníky

V roce 2014 budou probíhat jednání k plánované opravě nápustního zařízení rybníka Raška v NPP Hrdibořické rybníky dle doporučení vyplývající z NPP Hrdibořické rybníky - hydrologická studie (Šindlar 2010). Zjišťovány budou také podmínky financování této aktivity. AOPK ČR zahájí komunikaci s Vodoprávním úřadem v Prostějově (vyjasnění majetkových vztahů ke stavbám, statut stavby).

g) Monitoring podzemní vody

Monitoring stavu hladiny spodní vody v NPP Hrdibořické rybníky, doporučený dle Vyhodnocení výsledků a efektu revitalizační akce „Závlahová soustava pro NPP Hrdibořické rybníky“ – hydrogeologická studie (Štainer 2010), bude probíhat alespoň jedenkrát měsíčně v průběhu vegetační sezóny (duben – říjen) na 4 místech – HPV1, HPV2, HPV6 a na měřícím zařízení na kanále ve východní části NPP Hrdibořické rybníky. Monitoring bude probíhat se souhlasem obce Hrdibořice, jako vlastníka vrtů. Data z monitoringu budou odevzdána ve formě zprávy. Na základě těchto dat bude možné v budoucnu porovnávat klimatický průběh jednotlivých let ve vazbě na změny velikosti populace druhu.

21.4.4 Výchova a osvěta
a) Webové stránky Sagittaria   

V roce 2014 budou aktualizovány webové stránky o.s. Sagittaria o praktické ochraně druhu na http://www.sagittaria.cz/cs/matizna-bahenni-(angelica-palustris).

b) Webové stránky AOPK ČR

V roce 2014 budou aktualizovány webové stránky Záchranné programy ohrožených druhů AOPK ČR o realizaci ZP druhu na http://www.zachranneprogramy.cz.

c) Facebook

V roce 2014 bude pokračovat využívání interaktivního media Facebook k méně formálnímu prezentování aktivit a realizovaných opatření v rámci ZP na http://www.facebook.com/zachranneprogramy.

d) článek do Ochrany přírody

V roce 2014 bude sepsán článek od časopisu Ochrana přírody, hlavním námětem bude vyhodnocení úspěšnosti realizace záchranného programu za dvanáctileté období jeho trvání.


Související dokumenty

Vyhodnocení realizace ZP matizny bahenní za rok 2008

pdf

Vyhodnocení za rok 2008.

Vyhodnocení realizace ZP matizny bahenní za rok 2009

pdf

Vyhodnocení za rok 2009.

Vyhodnocení realizace ZP matizny bahenní za rok 2010

pdf

Vyhodnocení za rok 2010.

Vyhodnocení realizace ZP matizny bahenní za rok 2011

pdf

Vyhodnocení za rok 2011.

Vyhodnocení realizace ZP matizny bahenní za rok 2012

pdf

Vyhodnocení za rok 2012.

Vyhodnocení realizace ZP matizny bahenní za rok 2013

pdf

Vyhodnocení za rok 2013.

Vyhodnocení ZP matizny bahenní za roky 2000-2012

pdf

Souhrnná vyhodnocovací zpráva za období 2000-2012.

Vyhodnocení ZP matizny bahenní za roky 2000-2012 - příloha 1

jpg

Příloha 1 k souhrnné vyhodnocovací zprávě realizace ZP matizny bahenní za roky 2000-2012.

Vyhodnocení ZP matizny bahenní za roky 2000-2012 - příloha 2

pdf

Příloha 2 (hydrogeologické vlivy) k souhrnné vyhodnocovací zprávě realizace ZP matizny bahenní za roky 2000-2012.

Vyhodnocení ZP matizny bahenní za roky 2000-2012 - příloha 3

jpg

Příloha 3 k souhrnné vyhodnocovací zprávě realizace ZP matizny bahenní za roky 2000-2012.

Vyhodnocení ZP matizny bahenní za roky 2000-2012 - příloha 4-5

pdf

Přílohy 4-5 k souhrnné vyhodnocovací zprávě realizace ZP matizny bahenní za roky 2000-2012.

Vyhodnocení ZP matizny bahenní za roky 2000-2012 - příloha 6

pdf

Příloha 1 (metodika monitoringu) k souhrnné vyhodnocovací zprávě realizace ZP matizny bahenní za roky 2000-2012.