Nahoru

Jan Sychra: Ohrožení poutníci v čase a prostoru střední Evropy

Jan Sychra: Ohrožení poutníci v čase a prostoru střední Evropy

Termín: 22. března 2017 od 18:00 do 20:00
Místo: Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby

Velcí lupenonozí korýši (žábronožky, listonozi a škeblovky) patří k silně ohroženým živočichům, vázaným na periodické vody. Jejich biotopy se vyskytují především v aluviích větších řek, kde jsou negativně ovlivňovány jejich regulací a celkově nevhodným hospodařením v krajině.

 

Velcí lupenonozí korýši (žábronožky, listonozi a škeblovky) patří k silně ohroženým živočichům, vázaným na periodické vody. Jejich biotopy se vyskytují především v aluviích větších řek, kde jsou negativně ovlivňovány jejich regulací a celkově nevhodným hospodařením v krajině. Minulé i současné rozšíření těchto živočichů tak do jisté míry odráží krajinné změny, které se u nás odehrály v průběhu posledních století. Jednotlivé druhy se v průběhu věků přizpůsobují nabídce dostupných biotopů a tak refugia pro některé z nich v současnosti představují např. polní rozlivy nebo vojenské újezdy. Díky celé řadě adaptací a strategií, jako jsou např. mechanismy šíření nebo přežívání v extrémních podmínkách jejich biotopů, tak dodnes tito živočichové putují naší krajinou.

Mgr. Jan Sychra, PhD. – lektor a kurátor zoologických sbírek na ÚBZ PřF MU. Věnuje se výzkumu bezobratlých ve stojatých vodách, především na rybnících a v různých typech mokřadů (rašeliniště, horské nádrže, polní rozlivy). Zabývá se sledováním vlivu ekologických faktorů a rybničního hospodaření na společenstva litorálních bezobratlých a vodních ptáků, ekologií a faunistikou vybraných skupin vodních bezobratlých (brouci, ploštice, pijavice, velcí lupenonozí korýši), strategiemi jejich přežívání a managementem a ochranou jejich biotopů. Dalším předmětem zájmu je ornitologie. Kromě vodních ptáků se to týká avifauny měst. Snaží se angažovat v ochraně přírody v ČR, mimo jiné výukou ochranářských předmětů na ÚBZ. Podílí se na vedení exkurzí pro výuku i veřejnost.