Nahoru

Záchranné programy rostlin (ZP)

Výběr druhů a příprava záchranných programů

Výběr druhů, pro které jsou záchranné programy a programy péče zpracovávány je prováděn na základě stanovených kriterií. Texty programů jsou připravovány podle závazné osnovy, jejímž smyslem je zajistit jednotnost a úplnost zpracování záchranného programu. Osnova i kriteria jsou součástí Koncepce záchranných programů a programů péče zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin v České republice, která byla sepsána v roce 2014. Všechny připravené záchranné programy a programy péče jsou oponovány nejméně dvěma nezávislými odborníky.

Organizační zajištění

Podle zákona o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.) zajišťuje záchranné programy pro kriticky a silně ohrožené druhy Ministerstvo životního prostředí. V praxi to znamená schvalování seznamu druhů, pro něž má být program vypracován, schvalování závazných osnov a schvalování vlastních záchranných programů. Přípravou a koordinací záchranných programů byla Ministerstvem životního prostředí pověřena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Na této činnosti se pod koordinací ústředí AOPK ČR podílejí experti na příslušný druh z řad pracovníků ochrany přírody nebo externistů (realizační tým) a dále pracovníci regionálních pracovišť AOPK ČR a krajských úřadů, kteří v souladu s přidělenými kompetencemi administrativně zajišťují realizaci konkrétních, většinou managementových opatření vykonávaných specializovanými firmami, nevládními organizacemi a dalšími právnickými a fyzickými osobami. Ke každému záchrannému programu a programu péče je ustanoven tzv. poradní sbor – širší okruh odborníků a zainteresovaných osob, které se nejméně jedenkrát ročně na svolaných jednáních vyjadřují k průběhu realizace programu.

Autor ilustrací jednotlivých druhů: RNDr. Jan Hošek.

Přijaté ZP

Hořeček mnohotvarý český

Hořeček mnohotvarý český

Gentianella praecox subsp. bohemica

Hořeček mnohotvarý český je živým důkazem toho, jak se během necelého století může z relativně běžného a hojného druhu stát kriticky ohrožený druh na pokraji vyhynutí. 

Hvozdík písečný český

Hvozdík písečný český

Dianthus arenarius subsp. bohemicus

„Mezi místa, jež se stanoviska botanického zasluhují ochranu před kultivací ruky lidské, náleží v prvé řadě Klenečské stráně na úpatí památného Řípu, chovajíce na svazích svých charakteristický porost psamofilních rostlin, jaký bychom marně hledali jinde, porost ten jež však pro překotné vysazování akátu v největším nebezpečí zničení. Uvedené stráně jsou důležity zvláště vzácným hvozdíkem" (F. A. Novák, 1915).

Koniklec otevřený

Koniklec otevřený

Pulsatilla patens

Chcete-li spatřit jeho krásu, musíte přijít na ta správná místa brzy zjara, kdy se většina ostatních rostlin teprve probouzí k životu. Abyste nebyli zklamáni, vyražte ve slunečný den, jinak najdete jen zavřené květy. Až vás uvítají první „chlupáči“, raději se s nimi příliš nemazlete, nejen že jsou chráněni českým i evropským právem, ale navíc jsou jedovatí. A na lokalitách se, prosím, chovejte opatrně, těch správných míst zbývá už jen okolo dvaceti.

Matizna bahenní

Matizna bahenní

Angelica palustris

Vědecký název "Ostericum" (starší druhové jméno této rostliny je Ostericum palustre ) pochází z řeckého slova "hysterikos", rostlina se používala pro svůj obsah kumarinů a silic jako léčivý prostředek při hysteriích, ale také při ženských potížích. "Palustre" znamená bahenní a charakterizuje tak vazbu druhu na mokřadní stanoviště.

Rdest dlouholistý

Rdest dlouholistý

Potamogeton praelongus

Většina lidí obdivuje krásu tropických jezer, avšak málokdo ví, že i mnoho chladných jezer Arktidy hostí bohatou vegetaci vytvářející atraktivní podvodní krajinu. Příkladem toho mohou být nekonečné vodní louky tvořené bohatou populací Potamogeton praelongus v jezeře Ferguson (Grónsko).

Zvonovec liliolistý

Zvonovec liliolistý

Adenophora liliifolia

Zvonovec liliolistý nikdy nebyl v České republice hojným druhem. V současné době ale jeho bleděmodré zvonečky bijí na poplach. Přivonět k nim lze už pouze na posledních šesti lokalitách. V ostatních zemích střední Evropy na tom není o mnoho lépe. Na vině je zřejmě změna lesního hospodaření a nezanedbatelný vliv má také okus přemnoženou lesní zvěří.

Připravované ZP

Hořeček nahořklý a hořeček drsný Sturmův

Hořeček nahořklý a hořeček drsný Sturmův

Gentianella amarella subsp. amarella, Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana

Vedle známého subendemického a kriticky ohroženého hořečku mnohotvarého českého se v naší krajině vyskytují ještě další druhy hořečků, jejichž osud byl během posledních několika desetiletí výrazně ohrožen. Jedná se o blízce příbuzné taxony hořeček nahořklý (Gentianella amarella subsp. amarella) a hořeček drsný Sturmův (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana), které mimo jiné spojují i hlavní příčiny značného úbytku lokalit.

Snědek pyrenejský kulatoplodý

Snědek pyrenejský kulatoplodý

Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaeocarpum

Do první poloviny 20. století byl snědek pyrenejský kulatoplodý v oblasti Bílých Karpat a Hostýnských vrchů považován za hojný plevel v obilných polích. S nástupem hluboké orby ovšem pro něj skončily dobré časy. Následně se tato exoticky vypadající cibulovina ocitla kvůli celkovým změnám v hospodaření v krajině na seznamu kriticky ohrožených druhů.

Ukončené ZP

Hořec jarní

Gentiana verna subsp. verna

Běžná léčivka nebo kriticky ohrožený druh?

„Rostlina ta má síly léčivé, a proto potřebuje se v lékařství. Dávka malá podporuje zažívání. Potřebuje se obyčejně co thé; též s lihem a vínem vařen působí proti obtížím v žaludku, průjemu a blednici. Pro zvířata jest hořec jedním z nejlepších léků, zvláště proti špatnému zažívání a křečím, proti žloutence, zimnici, červům aj.“ (dr. V. K., Český herbář vydaný Aloisem Hynkem v roce 1899)