Nahoru

Hořeček nahořklý a hořeček drsný Sturmův

Hořeček drsný Sturmův. Autor snímku: S. Šedivý.
Hořeček nahořklý. Autor snímku: M. Pešata.
Autor snímku: P. Bukáčková

Gentianella amarella, Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana

Vedle známého subendemického a kriticky ohroženého hořečku mnohotvarého českého se v naší krajině vyskytují ještě další druhy hořečků, jejichž osud byl během posledních několika desetiletí výrazně ohrožen. Jedná se o blízce příbuzné taxony hořeček nahořklý (Gentianella amarella) a hořeček drsný Sturmův (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana), které mimo jiné spojují i hlavní příčiny značného úbytku lokalit.

Hořečky patřily v minulosti v naší krajině mezi běžné zástupce kvetoucích rostlin sečených luk, pastvin a mezí. Přestože si jsou vzájemně velmi podobné, rozlišujeme u nás na základě velikosti květu, tvaru a ochlupení kalichu celkem 6 druhů hořečků. Kromě hořečku německého (Gentianella germanica), který je u nás vyhynulý, jsou všechny ostatní považovány za velmi ohrožené.

Hořeček drsný Sturmův. Autor snímku: A. ŠlechtováNa území České republiky se v současné době nachází 57 recentních lokalit hořečku nahořklého a 9 lokalit hořečku drsného Sturmova. V obou případech se jedná pouze o zlomek jejich dřívějšího rozšíření.
Těžištěm výskytu obou druhů jsou obhospodařované louky a pastviny, které svojí vegetační strukturou představují vhodné podmínky pro růst těchto rostlin. Bohužel přerušení dlouhodobého hospodaření během posledního století mělo neblahý dopad na stav jejich populací. Druhy patří podle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. mezi kriticky ohrožené (hořeček drsný Sturmův) a silně ohrožené (hořeček nahořklý) druhy naší květeny a oba jsou uvedeny v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR v kategorii kriticky ohrožených s úbytkem 90 a více % známých populací (C1t).


 

Mapa výskytu