Nahoru

Záchranný program (ZP)

Hořeček nahořklý (Gentianella amarella) a hořeček drsný Sturmův (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana)

Hlavním záměrem záchranného programu je zastavit úbytek počtu a snižování velikosti populací Gentianella amarella v ČR. Cílem je zachovat geograficky co nejširší výskyt v areálu druhu. V případě Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana je hlavním záměrem zachovat druh jako planě rostoucí v rámci středoevropské arely, kde jsou v současné době jediné známé recentní populace právě na území České republiky.

Naprostá většina lokalit v ČR vyžaduje pravidelnou péči. Základem tohoto záchranného programu je nastavení a dlouhodobé udržení vhodné péče o recentní lokality, v případě Gentianella amarella přednostně o vybrané „prioritní“ lokality a monitoring populací a prováděných opatření.

Cíle záchranného programu:

Dlouhodobé cíle:
 • Zastavit úbytek počtu a snižování velikosti populací Gentianella amarella amarella na prioritních lokalitách v ČR ve srovnání se stavem populací v roce 2020.
 • Na jediné lokalitě Gentianela amarella lingulata udržet vhodné podmínky pro regeneraci populace ze semenné banky.
 • Udržet populace Gentianella obtusifolia sturmiana alespoň na polovině stávajících lokalit v ČR.
 • Zlepšit stav populací Gentianella obtusifolia sturmiana tak, aby se zvýšil počet populací splňujících v desetilém pohledu kritéria pro „velkou a střední“ populaci o jednu.
Střednědobé cíle:

Pro období prvních deseti let po přijetí záchranného programu jsou stanoveny tyto cíle:

 • Zajistit tvorbu mezer v porostu pro klíčení a růst rostlin Gentianella amarella na všech prioritních lokalitách druhu v ČR. Případná pravidelná i nepravidelná péče (asanační opatření, nárazové opatření) musí být realizována na dostatečně velké ploše, nikoliv jen v místech aktuálního kvetení rostlin Gentianella amarella. Dostatečně velké plochy jsou vymezeny v přílohách.
 • Zajistit optimální péči (tj. obhospodařování s dostatečnou tvorbou mezer v porostu pro klíčení a růst) na všech recentních lokalitách Gentianella obtusifolia sturmiana v ČR. Péče musí být realizována na dostatečně velké ploše, nikoliv jen v místech aktuálního kvetení rostlin. Dostatečně velké plochy jsou vymezeny v přílohách.
 • Zajistit dostatečnou informovanost subjektů hospodařících na lokalitách Gentianella amarella a na lokalitách Gentianella obtusifolia sturmiana formou opakovaných setkání a předání informačních materiálů včetně výstupů monitoringu.
 • Zajistit územní nebo smluvní ochranu vybraných lokalit Gentianella amarella amarella.
 • Zajistit zohlednění opatření cílených na ochranu populací Gentianella amarella a Gentianella obtusifolia sturmiana v plánech péče a dalších dokumentech zajišťujících obhospodařování a ochranu lokalit.
 • Zajistit pravidelný monitoring všech recentních lokalit Gentianella amarella a Gentianella obtusifolia sturmiana. Zahrnuje též lokality později nalezené.
 • Doplnit informace o biologii a ekologii obou sledovaných druhů v ČR, hlavně pak v oblasti genetiky a vlivu mykorhizních symbióz na klíčení a vzcházení semenáčků.
 • Vytvořit seznam potenciálních zdrojových a cílových lokalit pro repatriace obou sledovaných druhů v ČR.

Cíle ZP budou naplňovány skrze opatření, která zahrnují:

Péči o biotop:
 • seč
 • pastva
 • vyhrabávání, vláčení, vertikutace a jiné narušování drnu
 • asanační opatření
Péči o druh:
 • podpora stávajících populací
 • repatriace druhu
 • zakládání nových lokalit
 • uchovávání rostlin v genobance
Monitoring:
 • extenzivní monitoring populací
 • záznam managementu a stavu lokalit v současnosti a minulosti
 • fytocenologické snímkování vegetace lokalit
 • intenzivní monitoring populací
Výzkum:
 • studium vlivu mykorhizních symbióz na vzcházení a růst semenáčků G. amarella a G. obtusifolia subsp. sturmiana
 • studium způsobu reprodukce a reprodukční ekologie G. amarella a G. obtusifolia subsp. sturmiana
 • studium genetické variability populací Gentianella amarella a genetické příbuznosti G. amarella a G. obtusifolia subsp. sturmiana k dalším taxonům rodu
 • studium přizpůsobení mikroklimatickým podmínkám u různých taxonů rodu Gentianella - studium a srovnání historických areálů a vegetace taxonů rodu Gentianella ve střední Evropě
 • Výchovu a osvětu:
 • seminář (workshop) k managementu lokalit G. amarella a G. obtusifolia subsp. sturmiana
 • odborná publikace / odborné publikace shrnující výsledky výzkumu G. amarella a G. obtusifolia subsp. sturmiana v češtině
 • exkurze pro veřejnost a školy na lokality G. amarella a G. obtusifolia subsp. sturmiana
 • udržování webových stránek G. amarella a G. obtusifolia subsp. sturmiana a jejich záchranného programu
 • sociální aspekty a vlastnické vazby
Ostatní opatření:
 • studie hodnocení lokalit pro repatriaci a zakládání nových lokalit
 • zajištění územní ochrany lokalit

Související dokumenty