Nahoru

Realizace ZP

Hořeček nahořklý (Gentianella amarella) a hořeček drsný Sturmův (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana)

Realizace záchranného programu hořečku nahořklého (Gentianella amarella) a hořečku drsného Sturmova (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana) v roce 2023

V následujícím přehledu jsou uvedeny aktivity, které jsou naplánovány v rámci ZP na rok 2023. Jednotlivé aktivity jsou opatřeny názvem kapitoly záchranného programu, ke které přísluší.

V letošním roce bude většina opatření soustředěna na zajištění kvalitní péče o lokality výskytu.

Jednotlivá opatření budou financována z POPFK interní, NPO-POPFK, PPK A, PPK B, OPŽP, LIFE, dotační program „Zdravá krajina 2023“, zemědělské dotace AEKO  a také z rozpočtu krajů a měst.

Na realizaci ZP se podílí celá řada subjektů. Zadavateli managementových prací jsou tyto subjekty: AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří, RP Střední Čechy, RP SCHKO Kokořínsko – Máchův kraj, RP Východní Čechy, RP SCHKO Bílé Karpaty, RP SCHKO Český les, RP Jižní Čechy, RP Jižní Morava, RP Liberecko, RP SCHKO Žďárské vrchy, RP Olomoucko, RP SCHKO Slavkovský les, SCHKO Šumava, Magistrát hlavního města Prahy, Městský úřad města Sušice, Magistrát města Kladna, KÚ Ústeckého kraje, KÚ Středočeského kraje, KÚ Pardubického kraje, KÚ Plzeňského kraje, KÚ Jihočeského kraje, KÚ Kraje Vysočina a KÚ Zlínského kraje.

Celorepublikový monitoring dle záchranného programu provádí ZO ČSOP Silvatica, RNDr. Jiří Brabec.

3.1. Péče o biotop

Péči o biotop je nezbytné přednostně zajistit na prioritních lokalitách. Žádoucí je také zajistit péči na neprioritních lokalitách, zejména tam, kde byly kvetoucí hořečky zaznamenány alespoň jednou v posledních pěti letech. Každý rok bez managementu významně snižuje možnost regenerace hořečků ze semenné banky.

V loňském roce byly zároveň objeveny 2 nové lokality hořečku nahořklého č. 72 Kouty nad Desnou (okres Šumperk): Červenohorské sedlo, horní část černé sjezdovky na SV svazích Velkého Klínovce a č. 73 Hartmanice, ochranářský koutek Hamižná. Managment lokality č. 73 dlouhodobě optimálním způsobem zajišťuje Správa CHKO Šumava, neboť se jedná zároveň o lokalitu hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. bohemica). Péče o lokalitu č. 72 bude upřesněna na základě monitoringu v letošním roce.

Konkrétní návrh managementových opatření na jednotlivých lokalitách pro rok 2023 je uveden v příloze č. 1. Návrh vychází z podkladů zpracovaných jednotlivými správci lokalit viz zadavatelé prací výše. Výtah obecných zásad pro jednotlivé typy opatření je uveden níže.

3.1.1 Seč

Seč je nutno provádět podle typu porostu a dostupnosti lokality ručně nebo jakoukoli k tomuto účelu používanou mechanizací. Senoseč (první seč) na lokalitách hořečků provádíme v období od poloviny května do přelomu května/června, v odůvodněných případech do 15. června. Podzimní seč provádíme až v období po 15. říjnu (v některých letech hořečky semení již na přelomu IX/X, jindy až začátkem XI). Termíny seče, rozsah a její frekvenci (2x  ročně, 1x ročně, seč jedenkrát za dva či více let) je nutno stanovit na lokalitách podle typu porostu, nárůstu biomasy v sezóně apod. Seč je nutné provádět na nízké strniště, biomasu ideálně usušit na místě a pečlivě vyhrabat a z lokality odstranit. Bližší informace jsou uvedeny v záchranném programu.

3.1.2 Pastva

Optimální je pastva ovcí a koz, možná je rovněž pastva skotu či koní. Pastva jako základní prostředek péče o lokalitu je pastva rotační. Jako ideální se jeví intenzivnější vypasení lokality během kratší doby (cca 14 dní až měsíc), možno i opakovaně, vždy v termínu nejpozději do 15. června. Max. podíl nedopasků po jarní pastvě činí 20 %.  Podzimní pastva probíhá v období po 15. říjnu. Výsledný porost obsahuje do 10% nedopasků, je mezernatý, bez stařiny, plsti a mechorostů. Pokud tohoto stavu není pastvou docíleno, je nezbytné provést seč nedopasků a výhrab lokality. Cílem je zejména odstranění nadzemní biomasy, nikoli výrazná disturbance porostu. Pro pastvu jako doplňkový prostředek platí obdobná pravidla, jako pro pastvu základní viz výše. Lze ji kombinovat se sečí nebo ji využít na lokalitách, které nevyžadují pravidelnou každoroční péči. Bližší informace jsou uvedeny v záchranném programu.

3.1.3 Vyhrabávání, vláčení a jiné narušování drnu

Opatření lze provést buď v předjaří v termínu od roztátí sněhu do 20. dubna, nebo po podzimní seči s odstraněním biomasy, tj. v termínu cca od druhé poloviny října do zámrazu. Pokud nebude na podzim prováděna seč nebo pastva a bude naplánováno vyhrabání a narušení drnu, je možné jej provést pouze v předjarním termínu! Výhrab (bránami, vertikutátorem, vertikutačními nebo železnými hráběmi) musí odstranit stařinu, zplstnatělou biomasu a do velké míry i nárůst mechorostů a vytvořit v porostu malé mezery (gapy) „holé“ země (až do velikosti cca 10–20 cm × 10–20 cm). Veškerý vyhrabaný či vyvláčený materiál je nutné z lokality odstranit. Intenzita a frekvence opatření závisí na typu vegetace, nárůstu a zapojení biomasy v daném roce a pravidelnosti obhospodařování. Obecně platí, že ve vlhčích či mezičtějších porostech je nutné provádět opatření častěji (každoročně až jedenkrát za dva roky), v sušších porostech pak méně často (cca jedenkrát za tři roky). Toto opatření je také vhodné jako následné po jakémkoli asanačním opatření. Kvalita a intenzita tohoto opatření je nejdůležitějším prvkem v péči o většinu typů biotopů všech našich hořečků. Zároveň může při jeho nesprávném provedení dojít k masivní ztrátě semen z horečkové půdní semenné banky. Je proto ideální opatření pro danou lokalitu konzultovat s autorem ZP.

3.1.4 Asanační opatření

Odstranění náletových dřevin je možné provádět téměř kdykoli během roku (ideálně samozřejmě na podzim), protože se realizuje většinou v části lokality, kde nehrozí poškození rostoucích hořečků. Menší nálet stromů či menší křoviny lze vytrhávat, ostatní dřeviny je nutné kácet. Pařezy po vykácení lze následně ošetřit herbicidem (pokud k tomu budou vhodné podmínky), aby bylo zamezeno obrůstání. Při kácení dřevin, u kterých nehrozí masivní zmlazování, je vhodné též uvažovat o vyfrézování pařezů, aby plocha mohla být do budoucna jednodušeji obhospodařovaná. Po odstranění dřevin je vhodné provést srovnání plochy, její vyvláčení (vyhrabání) s odstraněním stařiny, plsti a mechorostů. Bližší informace jsou uvedeny v záchranném programu.

3.2. Péče o druh

3.2.2 Podpora stávajících populací

Opatření bude financováno z NPO-POPFK.

Opatření bude provádět AOPK ČR, ZO ČSOP Silvatica a na některých lokalitách opatření provádí zhotovitelé při managementových pracech bez bližší dokumentace.

Na vybraných lokalitách jsou naplánována opatření na podporu stávajících populací, která zahrnují přípravu ploch, sběr a výsev semen zpět na lokalitu. Opatření budou realizována v souladu se Zásadami podpory stávajících populací a rozšiřování lokalit Gentianella amarella a Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana v ČR viz příloha č. 9 záchranného programu. Uskuteční se pouze v případě, že bude možné semena obratem vrátit na lokalitu.

č.

název lokality

Druh

2

Pila, PP Hořečková louka na Pile

GS

5

Černošín, PR Pod Volfštejnem, S část louky pod Vlčí horou

GS

5

Saky, loučka v křovinách na SV svazích Vinařické hory nad V hranou zaříznutého údolí

GA

8

Starý Vestec, Břístevní hůra, bývalé ovocné sady na SV až SZ svazích

GA

10

Bříství, řídce zarostlá pěšinka na xerotermním trávníku na Z svahu návrší Horky

GA

52

Trhonice, starý vápencový lom u silnice

GA

61

Kovářská, u Vápenky, palouk u bývalé vápenné pece

GA

3.3 Monitoring

Opatření bude financováno z NPO-POPFK.

AOPK ČR zajistí celorepublikový monitoring hořečku nahořklého a hořečku drsného Sturmova dle záchranného programu. Zpracovatelem je ZO ČSOP Silvatica, RNDr. Jiří Brabec.

3.3.1 Extenzivní monitoring populací

Extenzivní monitoring se bude provádět na všech recentních lokalitách obou druhů. Celkem bude v roce 2023 monitorováno 68 lokalit, 59 lokalit hořečku nahořklého a 9 lokalit hořečku drsného Sturmova. Monitoring se provádí na celé ploše lokalit a v celé populaci prostým spočtením jedinců, a to v dobře počitatelné fenologické fázi (v plném květu či těsně po odkvětu). Seznam lokalit, kde bude v roce 2023 prováděn monitoring je uveden v tabulce níže.

3.3.2 Záznam managementu a stavu lokalit v současnosti a minulosti (součást doprovodného monitoringu)

Monitoring počtu jedinců na každé extenzivně monitorované lokalitě bude kombinován se záznamem o kvalitě managementu se zaměřením na:

 1. a) co nejpřesnější záznam způsobu obhospodařování lokality v sezóně,
 2. b) narušení vegetačního krytu na lokalitě,
 3. c) subjektivní zhodnocení nárůstu biomasy a jejího zapojení,
 4. d) subjektivní odhad vlivu obhospodařování na populaci.
3.3.4 Monitoring stavu rostlin (tzv. intenzivní monitoring)

Monitoring stavu rostlin bude prováděn na 25 lokalitách hořečku nahořklého. U populací do 30 exemplářů u všech jedinců, u populací větších u 30 standardizovaně vybraných jedinců. Monitoring spočívá v následujícím záznamu u každé rostliny:

 1. a) zda je rostlina posečena, ukousnuta či jinak poškozena,
 2. b) celková výška rostliny a počet internodií (u posečených či ukousnutých rostlin se zaznamenává celková výška a výška posečení, ukousnutí či poškození),
 3. c) celkový počet květů (respektive plodů),
 4. d) odhadem procento květů (plodů), která pravděpodobně nepřinesou semena (Jde o vzácně, většinou pak ale masivně zaznamenané vyžírání semeníků.).

Seznam lokalit hořečku drsného Sturmova (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana) vybraných pro monitoring v roce 2023

Číslo

Lokalita

Extenzivní monitoring

1

Hvožďany, PP Hvožďanská louka, V část vysychavé louky

ano

2

Pila, PP Hořečková louka na Pile

ano

3

Pila, výsypka bývalého dolu na J okraji obce (dnes oplocený areál)

ano

4

Rankovice u Teplé, cíp louky mezi dvěma melioračními strouhami

ano

5

Černošín, PR Pod Volfštejnem, S část louky pod Vlčí horou

ano

6

Bražec, balvanitá pastvina na S svazích nad rybníky na Bochovském potoce

ano

7

Kocelovice, PR Kocelovické pastviny

ano

8

Toužim, okraj pastviny u vrbových porostů na JV břehu Nového dolního rybníka

ano

9

Zahorčice, PP Pastvina u Zahorčic, okraje vysýchavé mokřadní louky

ne

10

Nová Ves u Hříškova, lem kulturního lesa v S okraji průseku pod vedením vysokého napětí na JZ stráni

ano

Seznam lokalit hořečku nahořklého (Gentianella amarella) vybraných pro monitoring v roce 2023

Číslo

Lokalita

Extenzivní monitoring

Intenzivní monitoring

1

Hrádek u Loun, SZ suťové svahy v údolí Hrádeckého potoka

ano

ano

2

Zahořany, PR Holý vrch, SSZ svah, bílá stráň

ano

ne

3

Zahořany, PR Holý vrch, S svah, bílá stráň

ano

ne

4

Nové Strašecí, Libeňská obora, PR Louky v oboře Libeň, na SSV svahu v bývalé třešňovce

ano

ano

5

Saky, loučka v křovinách na SV svazích Vinařické hory nad V hranou zaříznutého údolí

ano

ano

6

Praha, PR Prokopské údolí, první skály od Klukovic

ne

ne

7

Mělnická Vrutice, NPP Polabská černava, v mokřadní slatinné louce

ano

ano

8

Starý Vestec, Břístevní hůra, bývalé ovocné sady na SV až SZ svazích

ano

ano

9

Ovčáry, ovocný sad na S svahu u fotbalového hřiště

ne

ne

10

Bříství, řídce zarostlá pěšinka na xerotermním trávníku na Z svahu návrší Horky

ano

ano

11

Lovčice u Nového Bydžova, NPR Kněžičky, J svahy nad tratí

ano

ano

12

Dlouhopolsko, NPP Dlouhopolsko, vysychavá mokřadní louka u rákosiny na nejjižnějším okraji Dlouhopolského rybníka

ano

ano

13

Dlouhopolsko, NPP Dlouhopolsko, vysychavá mokřadní louka v přítokové oblasti Dlouhopolského rybníka

ano

ano

14

Žehuň, bývalý sad v zatáčce silnice u Kozí hůry u Žehuně

ano

ano

15

Polní Chrčice, severní okraj lesa Bažantnice

ne 

ne

16

Křešice, údolí Hasinského potoka v zachovalejším porostu na degradované mokřadní louce

ne

ne

17

Kněžičky, Žehuňská obora, NPP Kopičácký rybník, slatinná louka nad Kopičáckým rybníkem

ano

ano

18

Vlkov pod Oškobrhem, PP Oškobrh, Z teplomilné stráně

ne

ne

19

Radovesnice II, PR Dománovický les, paseka

ano

ne

20

Velký Vřešťov, SZ svah, bílá stráň

ano

ano

21

Stradouň, na mezi při lesní cestě u prvního domu na JZ okraji obce

ne

ne

22

Štěnec, PP Kusá hora, JZ stráň za Štěneckým rybníkem

ano

ano

23

Štěnec, PP Kusá hora, S svahy Kusé hory

ne

ne

24

Pěšice, ochranné pásmo PP Kusá hora, louka při lesní cestě ke Kusé hoře

ne

ne

25

Vinary, okraj pole při úvozové cestě

ne

ne

26

Horní Němčí, PR Drahy, travnaté části rezervace

ano

ne

27

Malé Chvojno, SZ svahy zářezu železniční trati

ano

ne

28

Rok u Sušice, nezpevněná lesní cesta

ano

ne

29

Sušice, okraj louky na SSZ svahu kóty Žižkův vrch

ano

ne

30

Hejná u Horažďovic, PR Pučánka, S svah, při lesní cestě k vrcholu u bývalého lomu

ne

ne

31

Hejná u Horažďovic, ochranné pásmo PR Pučánka, na SSV orientované stráni při kraji lesa

ano

ano

32

Hejná u Horažďovic, hranice PR Pučánka, v okraji kulturní louky pod elektrickým vedením

ano

ne

33

Velké Hydčice, travnaté meze při S úpatí lesa

ano

ne

34

Soběšice, vápencové skalky na SZ svahu lesnatého návrší (kóta 688 m)

ne

ne

35

Sudslavice, PR Opolenec, louky Horní a Dolní Jitrnice

ano

ano

36

Sudslavice, PR Opolenec, Vanického louka, navazující louky těsně nad železniční tratí, travnaté okolí železničního přejezdu a lesní cesta k bývalému lomu

ano

ne

37

Sudslavice, PR Opolenec lesní louka při cestě k vrcholu

ano

ano

38

Sudslavice, PR Opolenec, rozcestí mezi kótami 677 a 691 m. n. m.

ano

ne

39

Onšovice, PP Háje, zčásti zalesněný a zčásti holý vršek v polích

ano

ne

40

Sudslavice, PR Opolenec, tzv. „Hruštičková louka“

ano

ano

41

Jaroškov, PP Jaroškov, bývalá pastvina nad S okrajem lomu

ano

ne

42

Strážnice, tzv. Žerka, J svahy údolí vedoucího do Jandovy rokle

ano

ano

43

Strážnice, prameniště a bezlesí na S svahu vrchu Strážnice

ano

ano

44

Strážnice, SZ svahy vrchu Strážnice, v zarostlém sadu

ne

ne

45

Střemy, S orientovaná úvozová cesta na okraji louky

ano

ne

46

Újezd pod Troskami, ovocný sad na okraji obce

ano

ano

47

Březka u Libuně, tzv. Horka, S svah nad nivou potoka Javorka

ano

ano

48

Vlčí Pole, stará úvozová cesta na SV okraji obce

ano

ne

49

Čistá u Litomyšle, J svah nad nivou potoka

ano

ne

50

Chotěnov, Z svah na J okraji obce

ano

ne

51

Zvole, opuštěný vápencový lom

ano

ne

52

Trhonice, starý vápencový lom u silnice

ano

ne

53

Číchov u Brtnice, PP Jalovec, spodní část sjezdovky Na Jalovci

ano

ne

54

Číchov, PP Na Skaličce, na Z svahu nad potokem

ne

ne

55

Podvrdy u Tupes, bývalý lom

ano

ano

56

Bílá Voda u Javorníku, bývalý vápencový lom Kukačka

ano

ne

57

Slavkov pod Hostýnem, J svah na JZ okraji PP Stráň

ano

ne

58

Javorník nad Veličkou, polní cesta a přilehlé meze nad pastvinou

ano

ne

59

Nová Lhota u Velké nad Veličkou, staré polní cesty a trávníky v okolí křižovatky polních cest

ano

ne

60

Měděnec, V svah kóty Mědník

ne

ne

61

Kovářská, u Vápenky, palouk u bývalé vápenné pece

ano

ne

62

Kovářská, u Vápenky, cesta vedoucí do údolí potoka Černá voda

ano

ano

63

Kovářská, výsypka bývalého vápencového lomu

ano

ano

64

Studnice u Nového Města na Moravě, okolí bývalého lomu

ano

ne

65

Kouty nad Desnou, Červenohorské sedlo, horní polovina červené sjezdovky na S svazích Velkého Klínovce

ano

ano

66

Kouty nad Desnou, Červenohorské sedlo, horní polovina modré sjezdovky na SSZ svazích Velkého Klínovce

ano

ne

67

Kouty nad Desnou, Červenohorské sedlo, ve strhu cesty na JV svahu mezi chatou Jesenka a okrajem sjezdovky

ano

ne

68

Holyně, louka na severně orientovaném svahu Dalejského potoka cca 500–600 m od železniční zastávky Praha-Holyně

ano

ne

69

Trpín, okraj louky a cesta na SSZ svahu Vlachova vrchu

ano

ne

70

Nedomice, hřbet Cecemín, ZSZ svah pod cestou

ano

ne

71

Brumov, louka na severních svazích kopce Vršky u obce Osiky

ano

ne

72

Kouty nad Desnou (okres Šumperk): Červenohorské sedlo, horní část černé sjezdovky na severoseverovýchodních svazích Velkého Klínovce, ca 1090–1110 m n. m.

ano

ne

73

Hartmanice, ochranářský koutek Hamižná

ano

ne

3.5. Výchova a osvěta

3.5.3 Exkurze pro veřejnost a školy na lokality G. amarella a G. obtusifolia subsp. sturmiana

Opatření bude provedeno na regionální úrovni dle možností RP AOPK ČR a dalších subjektů, které se podílí na realizaci záchranného programu.

3.5.4 Spuštění webových stránek druhu a jeho záchranného programu

V roce 2023 budou průběžně aktualizovány webové stránky v rámci www.zachranneprogramy.cz.

Vaše příspěvky a aktuality k ochraně hořečků a realizaci záchranného programu prosím zasílejte na helena.neuwirthova@nature.cz.

3.5.5 Sociální aspekty a vlastnické vazby

Opatření bude realizováno průběžně dle potřeby na regionální úrovni.

3.6. Ostatní opatření

3.6.2 Zajištění územní ochrany lokalit

1) Zvážit možnosti a harmonogram vyhlášení zvláště chráněných území na vybraných lokalitách Gentianella amarella. V případě lokality č. 31 se jedná o přehlášení ZCHÚ tak, aby populace hořečku byla součástí chráněného území.

č.

název lokality

příslušný OOP

5

Saky, loučka v křovinách na SV svazích Vinařické hory nad V hranou zaříznutého údolí

KÚ Středočeského kraje

48

Vlčí Pole, stará úvozová cesta na SV okraji obce

KÚ Středočeského kraje

55

Podvrdy u Tupes, bývalý lom

KÚ Pardubického kraje

56

Bílá Voda u Javorníku, bývalý vápencový lom Kukačka

KÚ Olomouckého kraje

61, 62, 63

Kovářská, okolí vápenky

KÚ Ústeckého kraje

31

Hejná u Horažďovic, ochranné pásmo PR Pučanka, na SSV orientované stráni při kraji lesa

KÚ Plzeňského kraje

20

Velký Vřešťov, SZ svah, bílá stráň

KÚ Královéhradeckého kraje

V případě lokality č. 20  Velký Vřešťov, SZ svah, bílá stráň místně příslušný KÚ Královéhradeckého kraje před zahájením procesu vyhlášení zvláště chráněného území preferuje provádět několik let podrobný monitoring, který dokladuje stabilitu populace na dané lokalitě. Tato aktivita na lokalitě probíhá.

V letošním roce by měl být zahájen proces vyhlašování zvláště chráněného území na Kovářské (zahrnuje lokality hořečku nahořklého č. 61-63).

2) Na lokalitách, které jsou součástí zvláště chráněných území, zahrnout vhodný management do plánů péče.

Koncem letošního a příštího roku končí platnost řady plánů péče o zvláště chráněná území, na kterých se nachází lokality hořečku nahořklého a hořečku drsného Sturmova. Při přípravě nových plánů péče je potřeba vzít v potaz požadavky druhu na management vyplývající ze záchranného programu, výstupy monitoringu apod.

konec platnosti plánu péče 31. 12. 2023

 • PR Pučanka – zahrnuje v ochranném pásmu ZCHÚ lokality Gentianella amarella č. 31 Hejná u Horažďovic, ochranné pásmo PR Pučanka, na SSV orientované stráni při kraji lesa a č. 32 Hejná u Horažďovic, hranice PR Pučanka, v okraji kulturní louky pod elektrickým vedením

Vhodný management není ve stávajícím plánu péče dostatečně zpracován, lokalita č. 32 není v plánu péče jako lokalita hořečku uvažována. Opatření je v gesci místně příslušného orgánu ochrany přírody – Krajského úřadu Plzeňského kraje.

 • CHKO Kokořínsko – Máchův kraj – zahrnuje lokalitu Gentianella amarella č. 45 Střemy, S orientovaná úvozová cesta na okraji louky
 • CHKO Český ráj - zahrnuje lokalitu Gentianella amarella č. 47 Březka u Libuně, tzv. Horka, S svah nad nivou potoka Javorka
 • CHKO Jeseníky – zahrnuje lokality Gentianella amarella č. 65, 66, 67 a 72 Kouty nad Desnou, Červenohorské sedlo

Rámcově zpracovat hořečkový management do plánů péče o CHKO. Opatření je v gesci místně příslušných Správ CHKO.

 • PP Hvožďanská louka – zahrnuje lokalitu Gentianella obtusifolia sturmiana č. 1 Hvožďany, PP Hvožďanská louka, V část vysychavé louky

V novém plánu péče není nutné zohlednit specifické požadavky hořečkového managementu. Na lokalitě nebyl druh v posledních 9 letech potvrzen a je pravděpodobné, že zde již chybí semenná banka. Opatření je v gesci místně příslušného orgánu ochrany přírody – AOPK ČR - RP SCHKO Český les.

konec platnosti plánu péče 31. 12. 2024

 • CHKO České středohoří- zahrnuje lokalitu Gentianella amarella č. 27 Malé Chvojno, SZ svahy zářezu železniční trati
 • CHKO Slavkovský les – zahrnuje lokality Gentianella obtusifolia sturmiana č. 2 Pila, PP Hořečková louka na Pile a č. 4 Rankovice u Teplé, cíp louky mezi dvěma melioračními strouhami

Rámcově zpracovat hořečkový management do plánů péče o CHKO. Opatření je v gesci místně příslušných Správ CHKO.

 • NPR Kněžičky – zahrnuje lokalitu Gentianella amarella č. 11 Lovčice u Nového Bydžova, NPR Kněžičky, J svahy nad tratí – AOPK ČR, RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj
 • NPP Dlouhopolsko - zahrnuje lokality Gentianella amarella č. 12 Dlouhopolsko, NPP Dlouhopolsko, vysychavá mokřadní louka u rákosiny na nejjižnějším okraji Dlouhopolského rybníka a č. 13 Dlouhopolsko, NPP Dlouhopolsko, vysychavá mokřadní louka v přítokové oblasti Dlouhopolského rybníka – AOPK ČR, RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj
 • PR Opolenec – zahrnuje lokality Gentianella amarella č. 35 Sudslavice, PR Opolenec, louky Horní a Dolní Jitrnice, č. 36 Sudslavice, PR Opolenec, Vanického louka, navazující louky těsně nad železniční tratí, travnaté okolí železničního přejezdu a lesní cesta k bývalému lomu, č. 37 Sudslavice, PR Opolenec lesní louka při cestě k vrcholu, č. 38 Sudslavice, PR Opolenec, rozcestí mezi kótami 677 a 691 m. n. m.a č. 40 Sudslavice, PR Opolenec, tzv. „Hruštičková louka“ – Krajský úřad Jihočeského kraje
 • PP Háje - zahrnuje lokalitu Gentianella amarella č. 39 Onšovice, PP Háje, zčásti zalesněný a zčásti holý vršek v polích – Krajský úřad Jihočeského kraje
 • PP Jaroškov - zahrnuje lokalitu Gentianella amarella č. 41 Jaroškov, PP Jaroškov, bývalá pastvina nad S okrajem lomu – Krajský úřad Jihočeského kraje
 • PP Žerka - zahrnuje lokality Gentianella amarella č. 42 Strážnice, tzv. Žerka, J svahy údolí vedoucího do Jandovy rokle a č. 43 Strážnice, prameniště a bezlesí na S svahu vrchu Strážnice – Krajský úřad Středočeského kraje
 • PR Drahy – zahrnuje lokalitu Gentianella amarella č. 26 Horní Němčí, PR Drahy, travnaté části rezervace – AOPK ČR, RP SCHKO Bílé Karpaty
 • PP Hořečková louka na Pile – zahrnuje lokalitu Gentianella obtusifolia sturmiana č. 2 Pila, PP Hořečková louka na Pile - AOPK ČR, RP SCHKO Slavkovský les
 • PR Pod Volfštejnem – zahrnuje lokalitu Gentianella obtusifolia sturmiana č. 5 Černošín, PR Pod Volfštejnem, S část louky pod Vlčí horou - Krajský úřad Plzeňského kraje
Příloha:

Navrhovaná managementová opatření na lokalitách hořečku nahořklého a hořečku drsného Sturmova v roce 2023.

Použité zkratky:

AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
GA – Gentianella amarella
GS – Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana
KÚ – krajský úřad
LIFE – program LIFE (dotační nástroj EU)
NPO – národní plán obnovy
NPP – národní přírodní památka
NPR – národní přírodní rezervace
OPŽP – Operační program životní prostření
POPFK – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny
PP – přírodní památka
PPK – Program péče o krajinu
PPK A - Podprogram pro naplňování opatření vyplývajících z plánů péče o zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma a zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany ptačích oblastí a evropsky významných lokalit
PPK B - Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí
PR – přírodní rezervace
RP – regionální pracoviště AOPK ČR
SCHKO – Správa chráněné krajinné oblasti
ZCHÚ – zvláště chráněné území
ZP  - záchranný program