Nahoru

Záchranné programy živočichů (ZP)

Záchranné programy připravované pro ohrožené druhy živočichů jsou dvojího druhu. Vlastní záchranné programy určené pro druhy ohrožené vyhynutím a programy péče pro druhy, které nejsou ohroženy vyhynutím bezprostředně, ale patří k tzv. „konfliktním druhům“. Oba typy programů jsou připravovány obdobným způsobem a jsou i podobně zajišťovány organizačně. Liší se zejména v typu navrhovaných opatření (větší podíl administrativních, výzkumných a osvětových typů opatření u programů péče).


Výběr druhů a příprava záchranných programů

Výběr druhů, pro které jsou záchranné programy a programy péče zpracovávány je prováděn na základě stanovených kriterií. Texty programů jsou připravovány podle závazné osnovy, jejímž smyslem je zajistit jednotnost a úplnost zpracování záchranného programu. Osnova i kriteria jsou součástí Koncepce záchranných programů a programů péče zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin v České republice, která byla sepsána v roce 2014. Všechny připravené záchranné programy a programy péče jsou oponovány nejméně dvěma nezávislými odborníky.

Organizační zajištění

Podle zákona o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.) zajišťuje záchranné programy pro kriticky a silně ohrožené druhy Ministerstvo životního prostředí. V praxi to znamená schvalování seznamu druhů, pro něž má být program vypracován, schvalování závazných osnov a schvalování vlastních záchranných programů. Přípravou a koordinací záchranných programů byla Ministerstvem životního prostředí pověřena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Na této činnosti se pod koordinací ústředí AOPK ČR podílejí experti na příslušný druh z řad pracovníků ochrany přírody nebo externistů (realizační tým) a dále pracovníci regionálních pracovišť AOPK ČR a krajských úřadů, kteří v souladu s přidělenými kompetencemi administrativně zajišťují realizaci konkrétních, většinou managementových opatření vykonávaných specializovanými firmami, nevládními organizacemi a dalšími právnickými a fyzickými osobami. Ke každému záchrannému programu a programu péče je ustanoven tzv. poradní sbor – širší okruh odborníků a zainteresovaných osob, které se nejméně jedenkrát ročně na svolaných jednáních vyjadřují k průběhu realizace programu.

Autor ilustrací jednotlivých druhů: RNDr. Jan Hošek.

Přijaté ZP

Hnědásek osikový

Hnědásek osikový

Euphydryas maturna

Hnědásek osikový je kriticky ohrožený druh řídkých a prosluněných listnatých lesů nížin a pahorkatin. Pro jeho ochranu je nutná zejména péče o vhodný biotop.

Perlorodka říční

Perlorodka říční

Margaritifera margaritifera

Již v roce 1941 vyzýval Prof. Václav Dyk ve své práci „K ochraně a biologii perlorodky říční“ české ochranáře k tomu, aby „...zajistili péči o poslední sídla perlorodek co nejrychleji, neboť tak bude stejně vykonáno v poslední hodině.“

Sysel obecný

Sysel obecný

Spermophilus citellus

Sysel obecný je živým důkazem toho, jak může být osud živočišného druhu vrtkavý. Z hospodářského škůdce se stal ohroženým druhem.

Sýček obecný

Sýček obecný

Athene noctua

Sýček obecný, neodmyslitelný průvodce řecké bohyně Pallas Athény, je součástí lidské historie a kultury od nepaměti. Avšak úzké sepětí s lidskou kulturou či hospodařením může být pro každý živočišný druh velmi ošidné.

Užovka stromová

Užovka stromová

Zamenis longissimus

Jedná se o hada snad s nejstarší známou evropskou tradicí. Byl zasvěcen řeckému bohovi lékařství Asklépiovi (latinsky Aeskulap) a je zpodobňován na památkách starých více než 2 500 let. Dodnes je Aeskulapův had ve znaku lékařů (kalich obtočený hadem) a jeho jméno je používáno i v moderní době.

Krasec dubový

Krasec dubový

Eurythyrea quercus

Velký kovově lesklý krasec dorůstající 14 – 22 mm. Je jedním z našich nejkrásnějších a také nejohroženějších brouků.

Přijaté ZP - programy péče

Bobr evropský

Bobr evropský

Castor fiber

Lékárny závodily ve shonu po bobrech, ježto lékaři starověcí, středověcí i novodobí, až do nejnovější doby předpisovali do hojivých léků známý „bobrový stroj“, Castoreum (Bibergeil). K nám dováželi od století 16., kdy již lov bobrů domácích nestačil na spotřebu, bobrové stroje „ruské“ čili moškvanské (ze Sibiře) a z Ameriky pod jménem stroj bobrový anglický (Zíbrt Č. (1929): Bobr v zemích československých).

Vydra říční

Vydra říční

Lutra lutra

Vydra říční je celoevropsky ohroženým druhem, který se stal symbolem ustupující přírody, ale i symbolem snah o záchranu biodiverzity mokřadních a říčních ekosystémů.

Vlk obecný

Vlk obecný

Canis lupus

Vlk obecný patří, spolu s rysem ostrovidem a medvědem hnědým, k původním druhům naší savčí fauny, který se v historických dobách vyskytoval na území celé ČR. Vlivem postupného odlesňování krajiny, rozšiřování osídlení a především přímého pronásledování člověkem byl však tento druh postupně na přelomu 19. a 20. století nejen u nás, ale téměř v celé střední Evropě zcela vyhuben. V posledních desetiletích se vlk obecný opět vrátil na naše území.

Připravované ZP

Drop velký

Drop velký

Otis tarda

Drop velký je celosvětově zranitelným, v České republice kriticky ohroženým druhem. Ochrana mizející středoevropské populace dropa velkého může být vzhledem ke značným prostorovým nárokům druhu úspěšná pouze tehdy, pokud bude prováděna koordinovaně ve spolupráci s okolními státy na velkoplošné úrovni. Zajištění těchto podmínek je předmětem Memoranda realizovaného pod záštitou Bonnské úmluvy.

Rak kamenáč

Rak kamenáč

Austropotamobius torrentium

Rak kamenáč je nejen naším nejvzácnějším a nejzranitelnějším druhem raka, v České republice se jedná o druh kriticky ohrožený, jedná se též o prioritní druh vyžadující ochranu dle Evropské unie. 

Raroh velký

Raroh velký

Falco cherrug

Raroh velký je z globálního hlediska jeden z nejohroženějších druhů živočichů, který se vyskytuje v České republice, zařazený IUCN do kategorie EN (ohrožený druh). Ještě v nedávné tomu tak ale nebylo. Klíčové asijské populace začaly drasticky ubývat díky nelegálnímu lovu a změnám v zemědělství a relativně malá evropská populace se tak stala pro zachování druhu velmi důležitou.

Ropucha krátkonohá

Ropucha krátkonohá

Epidalea calamita

Ropucha krátkonohá je krásná, zelenavě skvrnitá žába, pro níž je typický světlý pruh táhnoucí se podél páteře (podle něj se jednoznačně odliší od jinak podobné a mnohem hojnější ropuchy zelené).