Nahoru

Rak kamenáč

Autor snímku: Alois Pavličko

Austropotamobius torrentium

Rak kamenáč je nejen naším nejvzácnějším a nejzranitelnějším druhem raka, v České republice se jedná o druh kriticky ohrožený, jedná se též o prioritní druh vyžadující ochranu dle Evropské unie. 

Na území ČR se vyskytují tři původně evropské druhy raků. Zatímco rak bahení (Astacus leptodactylus) je na našem území považovaný za druh zdomácnělý, uměle vysazovaný na konci 19. století, další dva druhy - rak říční (Astacus astacus) i rak kamenáč (Austropotamobius torrentium) jsou druhy na našem území původní.

Raci vyžadují čistou vodu a přírodní toky, nejlépe meandrující potoky s dostatkem vhodných úkrytů. Jsou tak významnými bioindikátory čistoty vody. Díky své velikosti a dlouhověkosti hrají důležitou roli ve sladkovodních ekosystémech.

A kdo by neznal dětskou říkanku o tom, jak rak leze z díry. Jako jeden z mála bezobratlých živočichů je rak spjat s kulturně-historickým dědictvím Evropy. Zejména v Čechách a na Moravě je pak vztah člověka k rakům dobře patrný a to nejen z dobových záznamů. Význam raků dobře demonstruje heraldika, místí názvy (např. obce Rakovník a Rakůvka) ale i lidová slovesnost. Raci byli ve středověku využíváni nejen ke konzumaci, ale též k medicínským účelům. Byli oblíbenou delikatesou. Byli loveni a později i cíleně vysazováni a chováni.

Původní druhy raků zažívají krizovou situaci prakticky po celé Evropě. Některé méně rozšířené a zranitelnější druhy, jako je rak bělonohý nebo náš rak kamenáč, by v případě nedostatečné ochrany mohli v mnoha oblastech jejich současného výskytu v budoucnosti vymřít. Ohroženy nejsou jen lokální populace, ale celé druhy.

Rakovi kamenáči, stejně jako ostatním druhům raků, škodí znečišťování vod, nešetrné rybniční hospodaření a změny v krajině – intezifikace zemědělství (zejména splach hnojiv do potoků) a úpravy vodních toků. Pro již oslabené populace je pak kritickým negativním faktorem šíření v minulosti uměle vysazených, nebo v současnosti do volné přírody nezodpovědně vypuštěných, nepůvodních druhů raků ze Severní Ameriky. Nepůvodní druhy naše druhy konkurenčně vytlačují a přenáší plísňové onemocnění račí mor, vůči kterému jsou sami imunní. Pro raka kamenáče (a ostatní původní evropské druhy raků) je toto onemocnění fatální.   

Cílem záchraného programu bude navrhnout a realizovat opatření na obnovu a podporu přirozeného prostředí v místech výskytu raka kamenáče. Dále se budeme snažit podpořit další výzkum a již realizovaný monitoring tohoto druhu. V neposlední řadě je třeba informovat veřejnost o rizicích přenosu račího moru.

Z důvodu vysokého potenceiálu k šíření nepůvodních druhů raků a zejména pak kvůli snadnému šíření samotných spor račího moru, je velice těžké raka kamenáče efektivně chránit. Naší snahou je vypracovat záchranný program, který bude minimalizovat rizika šíření račího moru a bude obsahovat návrhy řešení krizových situací, kdy se račí mor na lokalitě objeví. Pokud osud raka kamenáče ponecháme pouze náhodě, může se stát, že na našem území již tento druh uvidíme stěží.

Rak kamenáč navíc představuje tzv. deštníkový druh. Aktivní ochrana tohoto druhu je totiž zároveň ochranou původních sladkovodních biotopů s celou řadou vodních organismů.


 

Mapa výskytu