Nahoru

Regionální akční plány

Regionální akční plány (RAP) jsou novým nástrojem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR), který slouží k záchraně populací ohrožených druhů rostlin a živočichů na regionální úrovni (tj. na úrovni regionálního pracoviště AOPK ČR). Na rozdíl od záchranných programů může být předmětem RAPu i druh, který na území České republiky není zvláště chráněný, což je výhodou zejména při ochraně ohrožených druhů hmyzu, kdy velká část kriticky ohrožených druhů dosud není zahrnuta ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. Mezi druhy, pro které jsou připravovány RAPy se často vybírají tzv. deštníkové druhy, které vyžadují specifické prostředí a management, a jejichž ochranou chráníme mnoho dalších ohrožených druhů živočichů a rostlin s podobnou biotopovou vazbou.

Mihule ukrajinská - Olomoucko

Mihule ukrajinská - Olomoucko

Eudontomyzon mariae

Mihule ukrajinská patří v rámci České republiky mezi nejohroženější druhy živočichů. Vyskytuje se pouze na velmi krátkém úseku potoka Račinka u Velkých Losin a oproti minulosti její početnost silně poklesla.

Autor snímku: Jiří Křesina

Modrásek ligrusový - CHKO České středohoří

Modrásek ligrusový - CHKO České středohoří

Polyommatus damon

Modrásek ligrusový je mezi našimi modrásky nápadný unikátní kresbou spodní strany křídel a azurově modrým zbarvením samců. Ani v minulosti nebyl tento druh suchých květnatých luk s výskytem vičence zcela běžný, v současné době však patří mezi vůbec nejohroženější druhy živočichů nejen v České republice, ale v celé střední Evropě.

Autor snímku: Marek Vojtíšek

Okáč menší - Olomoucko

Okáč menší - Olomoucko

Erebia sudetica

Okáč menší, někdy také nazývaný okáč sudetský, je horským druhem denního motýla, který se u nás vyskytuje pouze na území CHKO Jeseníky, kde se vyskytuje v nominotypickém poddruhu Erebia sudetica sudetica. V minulosti se vyskytoval i v sousedních Rychlebských horách, kde zasahoval i do Polska, tato populace ale již zanikla. Okáče menšího ohrožuje především zarůstání lesních pasek a alpínského bezlesí.

Autor snímku: Václav John

Okáč metlicový - CHKO Český kras

Okáč metlicový - CHKO Český kras

Hipparchia semele

Autor snímku: Václav John

Okáč skalní - CHKO České středohoří

Okáč skalní - CHKO České středohoří

Chazara briseis

Ještě v 1. polovině 20. století byl okáč skalní sice méně častým, ale poměrně rozšířeným druhem denního motýla se stovkami známých lokalit. S ústupem extenzivní pastvy a souvisejícím zánikem krátkostébelných trávníků však drasticky vymizel z většiny území České republiky a nyní patří mezi kriticky ohrožené druhy.

Autor snímku: Martina Kišelová

Pastarček dlouholistý moravský

Pastarček dlouholistý moravský

Tephroseris longifolia subsp. moravica

Pastarček dlouholistý moravský se u nás vyskytuje jen na několika lokalitách v CHKO Bílé Karpaty. I v minulosti byl vzácný. Za poslední století se však jeho populace početně výrazně zmenšily. Hlavní příčiny ústupu této vytrvalé byliny souvisí s vazbou na polostinná místa na rozhraní lesa a louky, která při opuštění hospodaření snadno podléhají sukcesi.

Autor snímků: Karel Fajmon

Přeslička různobarvá - Olomoucko

Přeslička různobarvá - Olomoucko

Equisetum variegatum

Původní stanoviště přesličky různobarvé, slatinné louky a prameniště, převážně zanikla. V současné krajině nachází dočasná náhradní útočiště v podobě opuštěných lomů, hliníků a pískoven. Postupující sukcese ji ale vytlačuje i z těchto míst. Příkladem toho mohou být její populace ve štěrkopískovnách na Olomoucku. Cílem RAPu je proto udržet zdejší populace silné.

Autor snímku: Jan Vrbický

Rozchodník huňatý

Rozchodník huňatý

Sedum villosum

Rozchodník huňatý je mezi českými druhy rozchodníků výjimečný: roste v rašelinných loukách a kvete růžově. Dříve se vyskytoval roztroušeně ve středních a horských polohách Čech a západní a severní Moravy. V současnosti u nás roste na posledních čtyřech lokalitách. Nejzranitelnější lokalitou je národní přírodní památka Stročov na Táborsku, na pomezí jižních a středních Čech. Regionální akční plán se zaměřuje na zachování této populace a vytvoření záložních populací na vybraných historických lokalitách.

Střevle potoční - CHKO Žďárské vrchy

Phoxinus phoxinus

Střevle potoční je chráněným druhem ryby, která byla u nás kdysi velmi hojná. Početnost v řadě regionů však silně poklesla a v rozsáhlých oblastech dnes již střevli nenajdeme. Příčina úbytku je hlavně znečištění vod, úpravy vodních toků a v poslední době i extrémní sucha.

Tetřev hlušec - CHKO Beskydy

Tetrao urogallus

Tetřev hlušec je mohutný lesní kur s velkým areálem výskytu, zahrnujícím velkou část Evropy a severní Asie. Původně byl v českých zemích rozšířený na velké části území, moderní lesní hospodářství jej ale z drtivé většiny území vytlačilo a dnes přežívá jen v několika posledních oblastech. Kromě území národního parku Šumava je to především část CHKO Beskydy, kde dosud přežívá malá populace, i když v minulosti byl mnohem početnější.

Včelník rakouský - CHKO Český kras

Včelník rakouský - CHKO Český kras

Dracocephalum austriacum

Včelník rakouský je hluchavkovitá bylina skalních stepí a strání. Jeho ostrůvkovitý výskyt v areálu sahajícího od Španělska po Kavkaz již předznamenává jeho vzácnost.

Autor úvodního snímku: Petr Vít

Vstavač kukačka - CHKO České středohoří

Vstavač kukačka - CHKO České středohoří

Anacamptis morio

Vstavač kukačka se v CHKO České středohoří nachází na jediné lokalitě. Roste pouze v přírodní rezervaci Bohyňská lada, a to jen v počtu desítek jedinců. V roce 2017 zde dokonce nebyl nalezen ani jeden exemplář. Na území CHKO České středohoří má jeho populaci posílit regionální akční plán.

Foto: Michal Forejt