Nahoru

Modrásek ligrusový - CHKO České středohoří

Modrásek ligrusový - CHKO České středohoří

Polyommatus damon

Modrásek ligrusový je mezi našimi modrásky nápadný unikátní kresbou spodní strany křídel a azurově modrým zbarvením samců. Ani v minulosti nebyl tento druh suchých květnatých luk s výskytem vičence zcela běžný, v současné době však patří mezi vůbec nejohroženější druhy živočichů nejen v České republice, ale v celé střední Evropě.

Autor snímku: Marek Vojtíšek

Biologie a ekologie druhu

Housenky se vyvíjí v květenství vičenců, a to vičence ligrusu (Onobrychis viciaefolia) a vičenec písečného (Onobrychis arenaria). Malá housenka přezimuje a motýl vytváří během roku jen jedinou generaci s dobou letu zhruba od poloviny července do začátku září. Na rozdíl od modráska vičencového (Polyommatus thersites), který je taky vázaný na vičenec ligrus, se housenka v první fázi vyvíjí v květenství ligrusu. Modráska ligrusového tedy ohrožuje nejen pokles počtu živné rostliny, ale i to, pokud živná rostlina kvůli špatným podmínkám během roku nevykvete.

Modrasek ligrusovy_Martina Kiselova

Obr.: Modrásek ligrusový, autor snímku: Martina Kišelová.

Rozšíření

Motýl je ostrůvkovitě rozšířený na velkém areálu od Španělska až po Mongolsko. V Evropě je dosud početnější výskyt v SV Španělsku, Alpském oblouku, střední Itálii a západní části Balkánu. Naopak při severní hranici rozšíření drasticky ustupuje – zcela vymřel v Maďarsku, Polsku a na Slovensku a na hranici přežití snad ještě přežívá v Rakousku a Německu.

Na našem území nebyl modrásek ligrusový nikdy běžný. Ještě na začátku 20. století nicméně existovaly desítky kolonií v níže položených oblastech. Ještě na přelomu 20. a 21. století se u nás tento druh vyskytoval zhruba na 10 lokalitách v SZ Čechách a na jižní Moravě. Poslední místa výskytu na Moravě byla NPP Na Adamcích a PR Kamenný vrch nedaleko Kurdějova, kde byl výskyt naposledy potvrzen v roce 2018. V Čechách snad dosud přežívá malá kolonie v NPR Raná v Českém středohoří, ačkoliv v roce 2020 již nebyl recentně potvrzen ani zde.

Modrasek ligrusovy

Status ochrany

  • Červený seznam bezobratlých ČR - druh kriticky ohrožený (CR).

Příčiny ohrožení

Zarůstání a degradace lokalit

Tento druh vyžaduje velké plochy živné rostliny v dobré kondici. Např. na lokalitě PR Kamenný vrch u Kurdějova na Moravě, kde ještě na začátku 21. století žilo přes 1500 jedinců došlo k značnému snížení početnosti vičence a populace motýla se zde drasticky propadla. Podobný vývoj byl pozorován i jinde. Specifické životní podmínky tohoto druhu vyžadují management, který přesně odpovídá požadavkům modráska. Například pastva ovcemi, která je ideálním ochranářským managementem, tento druh spolehlivě likviduje, protože ovce vypásají přednostně živnou rostlinu. Bohužel se zdá, že záchranná opatření pro tento druh přišla již pozdě.

Okus zvěří

V NPR Raná byl pozorován zvýšený okus květenství vičence přemnoženou srnčí zvěří. Za normálních podmínek by tento faktor nebyl kritický, v současné situaci, kdy jsou počty modráska ligrusového nejnižší v historii, a naopak počty srnčí zvěře historicky nejvyšší, však může jít o významný faktor ohrožení.

Extrémní sucho

V roce 2015 začala extrémní perioda sucha, která se v podmínkách střední Evropy nevyskytla během posledních několika staletí. Tento klimatický extrém vytvořil mnohem větší tlak na populace některých ohrožených druhů, včetně téměř všech druhů z čeledi Lycaenidae, jejichž životní cyklus je vázaný na bobovité rostliny. Sucho pokračuje v SZ Čechách i v současnosti, klimaticky nejhorším rokem byl rok 2018. Je pravděpodobné, že v případě modráska ligrusového šlo o „poslední hřebíček do rakve“, který dorazil již předtím oslabené populace.

Činnost sběratelů

Podle dostupných informací byli jedinci modráska ligrusového nabízení na entomologických burzách. Ačkoliv činnost sběratelů obvykle nijak neohrožuje přežití druhu, existují  výjimky, a právě modrásek ligrusový mezi ně patří. Populaci, kterou dlouhodobě tvořily pouhé desítky dospělých motýlů, a která se vyskytuje na plošně malém území, mohl bez větší námahy vyhubit i jediný příliš aktivní sběratel.

Regionální akční plán

Cílem regionálního akčního plánu je zajištění přežití tohoto druhu v NPR Raná a případně navrácení na některé další historické lokality. V rámci RAP bylo vytvořeno pevné oplocení, která má zabránit okusu vrcholových květenství vičence zvěří. Dále proběhla redukce křovin, vedoucí ke zvětšení plochy obývaného biotopu. V plánu je zahájení záchranného odchovu, které zatím ale neproběhlo, protože se nepodařilo výskyt druh v roce 2020 již prokázat.

Opatření podporující modráska ligrusového nejsou zbytečné ani v případě, kdy by se ukázalo, že druh skutečně vymřel. Profitují z nich další ohrožené druhy motýlů, včetně modráska vičencového, který je také vázaný na vičenec ligrus.


Související dokumenty