Nahoru

Rozchodník huňatý

Rozchodník huňatý

Sedum villosum

Rozchodník huňatý je mezi českými druhy rozchodníků výjimečný: roste v rašelinných loukách a kvete růžově. Dříve se vyskytoval roztroušeně ve středních a horských polohách Čech a západní a severní Moravy. V současnosti u nás roste na posledních čtyřech lokalitách. Nejzranitelnější lokalitou je národní přírodní památka Stročov na Táborsku, na pomezí jižních a středních Čech. Regionální akční plán se zaměřuje na zachování této populace a vytvoření záložních populací na vybraných historických lokalitách.

Biologie a ekologie druhu

Rozchodník huňatý je drobná dvouletá rostlina. Jeho druhové jméno je přiléhavé, protože celá rostlina je pokrytá lepkavými žláznatými chlupy. Jako jediný z našich původních druhů rozchodníků kvete růžově, v červnu až srpnu. Rostlinky po odkvětu odumírají. Semínka jsou drobná a nejsou schopná v půdě dlouho přežívat. Kromě semen se rozchodník dokáže rozmnožovat i vegetativně, pomocí postranních lodyžek. Boční lodyžky vyrůstají po celé délce lodyhy, lehce se odlamují a vytvářejí adventivní kořeny. 

Rozchodník huňatý potřebuje pro dlouhodobé přežití narušované plošky s řídkou vegetací v okolí pramenišť a stružek na rašelinných loukách. Pokud jej začnou přerůstat další rostliny, tak jako konkurenčně slabý druh bez dlouhodobé semenné banky z lokality rychle vymizí.

Rozchodník huňatý

Autor snímku: Barbora Čepelová

Rozšíření

Druh je rozšířený v západní a střední Evropě od Španělska a Itálie do ČR a Polska. Na severu roste od ostrovů při východním pobřeží Severní Ameriky přes Grónsko a Island až do severního Finska, Pobaltí a Běloruska.

V ČR mělo rozšíření druhu takřka plošný charakter s výjimkou teplých a suchých území nížin. Na základě herbářů, databází a literatury bylo potvrzeno téměř 400 historických lokalit. Po roce 2015 byl nalezen pouze na čtyřech lokalitách: NPR Božídarské rašeliniště v Krušných horách, Kostelní vrch u Srní a Knížecí pláně na Šumavě a NPP Stročov na Táborsku.

Rozchodnik hunaty

Status ochrany

  • Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. - zvláště chráněný druh rostliny,
  • prováděcí vyhláška 395/1992 k tomuto zákonu - druh kriticky ohrožený (KO).
  • Červený seznam cévnatých rostlin ČR (Grulich & Chobot 2017) - druh kriticky ohrožený (C1t, kategorie IUCN – CR).

Příčiny ohrožení

Velmi rychlý a masový ústup druhu způsobila především změna managementu podmáčených luk. Druh začal ustupovat už od začátku 20. století. Většina zbývajících lokalit zanikla v 60 a 70. letech.

Opuštění tradičního managementu luk

Rašelinné louky byly dříve kosené, extenzivně pasené, hospodáři zde udržovali stružky a cesty. Na řadě lokalit bylo od jejich využívání upuštěno, což vedlo k zarůstání vhodných stanovišť pro rozchodník.

Meliorace a intenzifikace hospodaření

Mnoho lokalit bylo naopak zlikvidováno snahou o jejich zúrodnění. Docházelo k odvodňování rašelinných luk a jejich rozorávání, čímž byla stanoviště rozchodníku zcela zničena.

V současnosti je rozchodník huňatý ohrožený zejména kvůli malému počtu populací, které rostou na malé ploše, takže i náhodné negativní vlivy mohou způsobit jejich zánik. Na lokalitách také může docházet k nežádoucím změnám vegetace vlivem suchých roků a spadu dusíku.

Regionální akční plán

Regionem je v případě tohoto RAPu myšlena širší oblast zahrnující severozápadní část jižních Čech, jihovýchodní část středních Čech a západní Vysočinu.

RAP má dva hlavní cíle:

1/ Zajistit dlouhodobou existenci populace Sedum villosum v NPP Stročov.

Nastavit management na lokalitě dlouhodobě udržitelným způsobem tak, aby byla populace zachována alespoň v rozsahu uvedeném v RAPu.

2/ Vytvořit alespoň jednu náhradní populaci Sedum villosum na vybrané historické lokalitě

Pro realizaci reintrodukce byly vybrány dvě lokality: PP Jezdovické rašeliniště (kraj Vysočina), PR Podlesí (CHKO Blaník). Pro založení populací bude využit rostlinný materiál z kultivace původem z NPP Stročov, jelikož je těmto lokalitám geograficky nejblíže a zároveň je vhodné, aby pro populaci z NPP Stročov vznikla záložní lokalita.


Související dokumenty