Nahoru

Okáč metlicový - CHKO Český kras

Okáč metlicový - CHKO Český kras

Hipparchia semele

Autor snímku: Václav John

Biologie a ekologie druhu

Okáč metlicový je ohrožený druh motýla otevřených stanovišť, který je vázaný na výskyt krátkostébelných, ideálně pasených trávníků, historicky byl znám i z prosvětlených lesních biotopů. Housenky se mohou vyvíjet na více druzích trav, v Českém krasu především na kostřavě walliské (Festuca valesiaca), housenka je přezimujícím stádiem. Na jaře housenky dokončí vývoj a motýli létají v jedné generaci s velmi dlouhou dobou letu, zhruba od poloviny června až do konce září (jednotliví motýli se objevují i v říjnu). Na některých lokalitách dochází zhruba od poloviny července do poloviny srpna k estivaci, kdy je aktivita motýlů utlumena.

Okac metlicovy_Vaclav John

Obr.: Okáč metlicový, autor snímku: Václav John.

Rozšíření

Okáč metlicový je druh s evropským areálem rozšíření, které zahrnuje západní, střední a jižní Evropu, včetně Velké Británie. V části Středomoří a JV Evropě jej nahrazují blízce příbuzné druhy Hipparchia aristaeus a H. volgensis. V oblasti střední Evropy prodělal dramatický ústup a početněji se vyskytuje již jen v oblasti příbřežních písečných dun v Německu a Polsku.

V České republice byl tento druh historicky rozšířený prakticky plošně, s výjimkou vyšších poloh, dnes již patří mezi druhy kriticky ohrožené. V Čechách přežívá hlavně v CHKO Český kras s přesahem na území Prahy (Prokopské a Radotínské údolí), v CHKO České středohoří a na území severočeských hnědouhelných pánví. Izolované populace se nacházejí v PP Vinařická hora na Kladensku a v PR Kopeč na Mělnicku, dále se druh vyskytoval i na haldách na Příbramsku, kde nedávno zanikl. Na Moravě byl tento druh považován za vyhynulý, ale po cca 20leté absenci byl opětovně zjištěn na několika lokalitách v letech 2020-2021, mj. na území CHKO Pálava a na vátých píscích na Bzenecku. Zatím nelze říci, zda jde o opětovnou rekolonizaci nebo dálkové zálety, které jsou u tohoto druhu známé.

Hipparchia_semele_vyskyt_druhu_NDOP

Status ohrožení

  • Červený seznam bezobratlých ČR - druh kriticky ohrožený (CR).

Příčiny ohrožení

Zánik extenzivní pastvy

Travnaté biotopy mírného pásu byly po staletí udržovány extenzivní pastvou a sečí. S postupným zánikem extenzivního hospodaření, který urychlila nucená kolektivizace v 50. až 70. letech minulého století, došlo k vymření mnoha druhů vázaných především na nejranější sukcesní stádia, tj. krátkostébelné trávníky. Takto zanikla většina lokalit ve volné krajině – buď nastala absence pastvy a seče a vhodné biotopy zarostly, nebo se pastva stala příliš intenzivní a trávníky degradovaly. Dnes v krajině již extenzivní pastvu až na výjimky nevidíme – louky buď nejsou pasené vůbec, nebo se na nich naopak pasou obrovská stáda dobytka. Na rozdíl od jiných stepních druhů motýlů však okáč metlicový dokáže dočasně přežívat v náhradních biotopech, jakými jsou hnědouhelné výsypky, vápencové lomy nebo v minulosti i popílkoviště.

Nevhodná péče o chráněná území v minulosti

Pro mizející druhy travnatých biotopů byla vyhlašována chráněná území ve snaze zastavit jejich úbytek. Bohužel historická představa, že stačí zajistit ochranu stepních lokalit bez nutnosti péče o ně, byla zcela nesprávná, bez pastvy a seče stepi postupně zanikaly. V další fázi docházelo často k botanicky orientované péči o lokality, která často nebrala ohled na požadavky ohrožených druhů hmyzu. V posledních letech jsou zohledňovány i požadavky ohrožených druhů bezobratlých a zkušenosti z CHKO Český kras a CHKO České středohoří ukazují, že vhodně zvolená opatření dokážou výrazně navýšit početnost tohoto druhu.

Regionální akční plán

Hlavním cílem RAP pro okáče skalního je stabilizovat a zajistit přežití jednotlivých populací na území. Důraz bude kladen na optimální péči o biotopy motýlů, ideálním managementem je především pastva, kterou je na zarostlejších lokalitách nutné kombinovat s výřezy a prosvětlením navazujících porostů. Okáč metlicový je druh, který s oblibou odpočívá na kmenech, proto je vždy potřeba na stepních stráních ponechávat rozptýlené skupiny stromů.

Dlouhodobým cílem je i propojení existujících populací, aby byla zajištěna jejich vzájemná komunikace. Protože je okáč metlicový specialistou krátkostébelných trávníků, podpoří jeho ochrana i další výrazně ohrožené druhy hmyzu, např. ploskoroha pestrého (Libelloides macaronius) nebo lišejníkovce malého (Setina roscida).


Související dokumenty