Nahoru

Hnědásek osikový

Autor snímku: O. Čížek
Autor snímku: O. Čížek
Autor snímku: O. Čížek
Autor snímku: P. Bína

Euphydryas maturna

Hnědásek osikový je kriticky ohrožený druh řídkých a prosluněných listnatých lesů nížin a pahorkatin. Pro jeho ochranu je nutná zejména péče o vhodný biotop.

Takovým vhodným biotopem jsou raná sukcesní stadia lesů s nízkým zápojem stromového patra a bohatým bylinným i keřovým patrem. Proto je pro jeho záchranu potřeba obnovit tzv. výmladkové hospodaření (pěstování nízkých a středních lesů).Staré nálezy tohoto motýla jsou známy z řady míst v Čechách i na Moravě, v současnosti však přežívá v celé ČR jedna poslední populace v Polabí. Její početnost je navíc v současné době pod hranicí dlouhodobé udržitelnosti.

Živnou rostlinou larev Autor snímku: O. Čížekhnědáska osikového je v Čechách jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Potravní spektrum solitérních housenek (po přezimování) však dosud není plně známo. Dospělci se živí zejména nektarem bíle kvetoucích keřů, např. svídy a kaliny. Pro všechna vývojová stadia je nejvhodněnší polostín, kladoucí samičky pak preferují spíše vlhká a závětrná místa. Dá se říci, že tento druh stopuje raně sukcesní stadia lesů, není však schopen dálkových přeletů (disperzní vzdálenost max. 1 km), a proto vyžaduje poměrně rychlou obnovu (cca po 15-20 letech) těchto raných stadií biotopu na vzájemně propojených plochách.

Navrhovaný záchranný program by měl zajistit zejména koordinaci péče o biotop tohoto motýla, která by vedla ke stabilizaci současné poslední české populace. V případě úspěšné stabilizace pak záchranný program počítá s repatriacemi druhu na vhodné, motýlem dříve obývané lokality.


 

Mapa výskytu