Nahoru

Realizace ZP

Hnědásek osikový (Euphydryas maturna)

Realizační plán pro hnědáska osikového (Euphydryas maturna) v ČR v roce 2022

3.1 Péče o biotop

3.1.1 Prvotní lesnické zásahy na lokalitách výskytu druhu
a
3.1.2 Opatření střednědobá - do konce platnosti následujícího LHP (do roku 2025)

V PR Dománovický les je v plánu v rámci Dohody o péči o PR a EVL Dománovický les kosení v porostní skupině (PSK) 2E4a/1 s cílem navýšit nabídku zdrojů nektaru a potlačit šířící se třtinu.

Dále plánujeme zvýšit nabídku zdrojů nektaru v PSK 1B1 na ploše cca 0,4 ha (kosení, shrabání a odvoz biomasy), v PSK 1E4a/1 na ploše cca 0,1 ha (totéž), na obou plochách dosadba jasanů a ptačích zobů a jejich ochrana formou menších dřevěných oplocenek.

Pokud se podaří získat souhlas vlastníka, budou realizovány zásahy i na nedaleké lokalitě Kozí hůra (prořezávky spojené s uvolněním perspektivních jasanů a dosadba jasanů na vhodné paseky).

3.1.6 Realizace managementu na lokalitách vhodných pro repatriaci druhu

V NPR Libický luh je plánována pravidelná seč v prostoru mrtvého ramene. Dále je plánována výstavba menší oplocenky spojená s dosadbou sazenic jasanů. Seč se realizuje především proto, aby zůstal zachován bylinný podrost s hojným výskytem druhů, které housenky hnědáska využívají jako jarní živné rostliny. Dosadba dalších jasanů je nutná s ohledem na to, že dochází k masivnímu odumírání jasanů na nekrózu způsobenou houbou Hymenoscyphus fraxineus (=Chalara fraxinea).

3.2 Péče o druh

3.2.1 Repatriace na vybrané lokality

V letošním roce bude hlavní důraz kladen na reintrodukci v PR Dománovický les, kde po populačním kolapsu v roce 2019 a následném pokračujícím propadu v roce 2020 již nebylo zjištěno žádné larvální hnízdo, populace tedy buď zanikla, nebo je na hranici pozorovatelnosti.

Druhým rokem bude pokračovat reintrodukce v PP Žiželický les, kde bylo v roce 2021 ve dvou termínech vypuštěno více než 6000 housenek. Naopak v tomto roce není plánován výsadek v NPR Libický luh, kde byly vypouštěny housenky v letech 2018-2021, a to z toho důvodu, že populace se zde každoročně pohybuje v počtu okolo 15-25 larválních hnízd a je potřeba zjistit, zda se tento počet udrží i bez jarního výsadku housenek.

3.3 Monitoring

3.3.1 Monitoring larev a 3.3.2 Monitoring imag

Na letošní rok je plánován pravidelný monitoring v PR Dománovický les (monitoring imag a monitoring larválních hnízd) podle metodiky použité v předchozích letech, současně bude pokračovat loni započatý monitoring v NPR Libický luh (pouze monitoring hnízd) a monitoring nově zjištěné populace u Frýdku-Místku (monitoring larválních hnízd i imag). Nově je plánován podrobný monitoring larválních hnízd i v PP Žiželický les (pokud se na tuto činnost podaří sehnat zhotovitele).

3.5 Výchova a osvěta

3.5.1 Místní obyvatelé a širší veřejnost

V roce 2022 plánujeme publikování článku, který bude shrnovat 10 let trvání záchranného programu a perspektivu do budoucna. Optimální je publikace v časopise Ochrana přírody, případně Živa. 

3.6 Ostatní opatření

3.6.1 Aktivní spolupráce s vlastníky

Opatření v PR Dománovický les probíhají v rámci Dohody o péči o pozemky v PR a EVL Dománovický les, uzavřené mezi AOPK ČR, spol. Kinský dal Borgo a. s. a Středočeský krajem do roku 2025. V rámci této dohody jsou každoročně plánované schůzky, kde se hodnotí postup projektu. Kromě toho je v letošním roce potřeba zorganizovat jednání se zástupci Lesů České republiky ohledně managementu v NPR Libický luh, kde pomalu bude končit stávající plán péče. Dále je potřeba využít iniciativu obce Radovesnice II, která má zájem na vytvoření biopásu spojujícího Žiželický les a Dománovický les, což by bylo optimální navrhnout s ohledem na usnadnění migrace hnědásků mezi oběma lokalitami (výsadba živných rostlin a zdrojů nektaru).


Související dokumenty