Nahoru

Realizace ZP

Hnědásek osikový (Euphydryas maturna)

Realizace ZP v roce 2016

V následujícím textu je uveden výčet aktivit, které jsou naplánovány v rámci realizace ZP na rok 2016. Jednotlivé aktivity jsou uvedeny u opatření, ke kterým svým obsahem náleží. Číslování jednotlivých kapitol respektuje a odkazuje k členění v ZP.

3.1 Péče o biotop
3.1.1 Prvotní lesnické zásahy na lokalitách výskytu druhu a
3.1.2 Opatření střednědobá - do konce platnosti následujícího LHP (do roku 2025)

Jako každý rok bude realizována prořezávka v porostní skupině 2E1 v Dománovickém lese. Výřez nežádoucího zmlazení bude proveden i na rekonstruované ploše 2E3a a na některých plochách, kde došlo v minulých letech k prosvětlení starších porostů. Prořezávka zmlazení v dříve prosvětlených porostech proběhne i v Žiželickém lese. Cílem je eliminace nežádoucích dřevin (DBC, BO, SM, MD), prosvětlení porostů a jejich udržení v příznivém stavu, aby i nadále fungovaly jako významné mikrolokality druhu. Opatření bude realizováno na počátku roku 2016 svépomocí.

V roce 2016 by mělo dojít k dosadbě jasanů na vybrané paseky ve stáří cca 1-7 let, kde je jich nedostatek. Opatření bude hrazeno z projektu z EHP fondů, výše vynaložených nákladů bude záviset na počtu vysazených jasanů.

Dále by mohla proběhnout rekonstrukce dalšího porostu tvořeného smrky. Realizace tohoto opatření je ale závislá na vyjasnění majetkových vztazích v Dománovickém lese, které jsou od poloviny roku 2015 nevyřešené. Jiný větší zásah není v roce 2016 plánován.

3.1.6 Realizace managementu na lokalitách vhodných pro repatriaci druhu

Schvalování plánu péče o NPR Libický luh nebylo v roce 2015 dokončeno, v letošním roce by ale k němu mělo dojít. Pokud se to podaří, bude možné realizovat opatření zaměřená na zlepšení podmínek v místech vhodných k repatriaci hnědáska osikového. Jejich cílem je podpora jasanového zmlazení, podpora nektaronosných rostlin a změna struktury vybraných porostů.

3.2 Péče o druh
3.2.1 Repatriace na vybrané lokality

Vlastní repatriace nebude v roce 2016 realizována, ale mělo by již dojít k ověření možností řízeného poloodchovu housenek. Z larválních hnízd bude odebrána část housenek, které budou přeneseny do experimentálních zařízení, kde budou dále sledovány. Cílem je doplnit informace o jejich chování v podzimním období a také získat zdravé housenky, kukly či motýly, které bude možné přenést na lokalitu určenou k repatriaci. Finance na toto opatření jsou zajištěny z EHP fondů.

3.3 Monitoring
3.3.1 Monitoring larev a
3.3.2 Monitoring imág

Také v roce 2016 bude probíhat monitoring populace hnědáska osikového metodami monitoringu larválních hnízd a transektového monitoringu imág. Důraz bude opět kladen na prokázání výskytu na plochách ovlivněných specifickým managementem, aby se ověřilo, zda a jak je daný management účinný. Tyto plochy budou cíleně procházeny v rámci monitoringu larev, zatímco imága budou primárně hledána tam, kde byl druh prokázán v minulém roce. Monitoring bude zajištěn SOM podobně jako v předchozích letech. Projekt bude hrazen z EHP fondů.

Součástí monitoringu bude opat i průzkum potenciálních lokalit hnědáska osikového v Polabí a na jižní Moravě.

3.3.3 Intenzivní značení

Po delší době bude v roce 2016 realizován odhad početnosti populace za pomoci metody zpětných odchytů. Motýli budou odchytáváni a značeni a z údajů o zpětných odchytech pak bude propočtena celková velikost populace, kterou transektová metoda nepochybně podhodnocuje. Toto opatření bude realizováno studenty ČZU pod vedením V. Vrabce.

3.3.4 Pravidelné hodnocení a optimalizace péče o biotop

I nadále bude vyhodnocován přínos realizovaných opatření, aby mohla být péče optimalizována s ohledem na dosavadní reakce druhu. Pozornost bude věnována zejména obsazenosti ploch dotčených aktivním managementem pokud jde o snůšky a larvální hnízda.

3.4 Výzkum
3.4.1 Výzkum genetické variability druhu

Tuto studii se nepodařilo realizovat v roce 2015, ale měla by se uskutečnit v roce 2016. Měla by zahrnovat vzorky jak historických nálezů z původního areálu druhu v ČR, tak pocházející od jedinců z přežívající populace, ale i ze sousedních zemí. Studie bude placena z projektu z EHP fondů.

3.4.2 Studie potravního spektra solitérních housenek

V roce 2016 proběhne botanický průzkum zaměřený na druhové složení bylinného patra v sousedství stromů se snůškami nebo housenčími hnízdy. První fáze na přelomu dubna a května bude ověřovat metodiku upřesněnou v roce 2015, většina průzkumu pak bude probíhat od července do září v okolí aktuálně obsazených stromů a okolo kontrolních stromů v jejich blízkosti. Průzkum bude realizován vlastními silami.

3.5 Výchova a osvěta
3.5.1 Místní obyvatelé a širší veřejnost

V roce 2016 jsou plánovány terénní exkurze určené odborné i širší veřejnosti, které by měly ukázat jak druh samotný, tak opatření realizovaná kvůli němu v EVL Dománovický les. Kromě toho budou vyrobeny informační materiály, např. pexesa či pivní tácky, které budou distribuovány mezi účastníky exkurzí, informačních seminářů apod. Náklady budou zajištěny z projektu EHP.

3.6 Ostatní opatření
3.6.1 Aktivní spolupráce s vlastníky

Spolupráce s vlastníky bude probíhat osvědčeným způsobem. Diskutovány budou zejména koncepční záležitosti a vše, co je potřeba jim dostatečně podrobně a v předstihu vysvětlit, aby se předešlo jakýmkoliv nedorozuměním. Prioritou je ale vyjasnění vlastnictví s ohledem na změnu, k níž došlo v roce 2015.

Jiné

V průběhu roku 2014 byl připraven projekt na realizaci ZP z EHP fondů, v jehož rámci by měla být realizována většina výše uvedených opatření.

V návaznosti na schvalovaný plán péče o PR Dománovický les bude v roce 2016 připravovat příprava a schvalování SDO o EVL Dománovický les a LHP.

Koncem roku 2016 nebo na počátku roku 2017 proběhne pravidelné setkání realizačního týmu ZP.


Vyhodnocení realizace ZP pro hnědáska osikového za uplynulé roky.