Nahoru

Realizace ZP

Hnědásek osikový (Euphydryas maturna)

Realizační plán pro hnědáska osikového (Euphydryas maturna) v ČR v roce 2021

3.1 Péče o biotop

3.1.1 Prvotní lesnické zásahy na lokalitách výskytu druhu
a
3.1.2 Opatření střednědobá - do konce platnosti následujícího LHP (do roku 2025)

V PR Dománovický les v  porostních skupinách (PSK) 1A11b a 1A13 postavit celkem 12 dřevěných oplocenek, do nich vysadit prostokořenné sazenice jasanu v počtu 40 kusů / oplocenku. V PSK 1B2a zrealizovat prořezávky za účelem uvolnění jednotlivých jasanů a v PSK 2D1b dosadit 50 ks. obalovaných poloodrostků jasanu.

V PP Žiželický les bude prořezán nálet borovice v PSK 1C1, s následnou dosadbou jasanu.

3.1.6 Realizace managementu na lokalitách vhodných pro repatriaci druhu

V NPR Libický luh je plánována pravidelná seč v prostoru mrtvého ramene.

3.2 Péče o druh

3.2.1 Repatriace na vybrané lokality

V letošním roce je plánována další fáze vypouštění housenek hnědáska v NPR Libický luh, a to v prostoru mrtvého ramene. Dále plánujeme výsadek v PP Žiželický les, která bezprostředně navazuje na PR Dománovický les, a kde jsou nyní vhodné podmínky k výskytu druhu.

3.3 Monitoring

3.3.1 Monitoring larev a 3.3.2 Monitoring imag

Na letošní rok je plánován pravidelný monitoring v PR Dománovický les (monitoring imag a monitoring larválních hnízd) podle metodiky použité v předchozích letech, současně bude pokračovat loni započatý monitoring v NPR Libický luh (pouze monitoring hnízd) a monitoring nově zjištěné populace u Frýdku-Místku (monitoring larválních hnízd i imag). V PP Žiželický les bude sledována úspěšnost první fáze reintrodukce.

3.5 Výchova a osvěta

3.5.1 Místní obyvatelé a širší veřejnost

V rámci podpory opatření prováděných v PP Žiželický les je v plánu uveřejnit článek v místním časopise objasňující jakým způsobem je potřeba pečovat o lokality s výskytem hnědáska osikového a proč je důležité tento druh chránit.

3.6 Ostatní opatření

3.6.1 Aktivní spolupráce s vlastníky

Opatření v PR Dománovický les probíhají v rámci Dohody o péči o pozemky v PR a EVL Dománovický les, uzavřené mezi AOPK ČR, spol. Kinský dal Borgo a. s. a Středočeský krajem do roku 2025. V roce 2021 budou pokračovat zásahy financované z rozpočtu Středočeského kraje, je plánována schůzka k vyhodnocení těchto zásahů.


Související dokumenty