Nahoru

Příčiny ohrožení

Hořeček nahořklý (Gentianella amarella) a hořeček drsný Sturmův (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana)

Absence vhodného managementu stanovišť

Společnou příčinou ohrožení pro oba druhy hořečků je upuštění od hospodaření a následné zarůstání lokalit křovinami a konkurenčně silnějšími druhy trav a bylin vedoucí ke zhoršení podmínek pro jejich růst. Zároveň dochází k zapojování travního drnu a hromadění stařiny, které znemožňuje uchycení nové generace a následně obnovu populace. Pastva a seč z těchto důvodů představují důležité činitele pro udržení stabilních populací.
Nevhodně načasovaná a prováděná pastva a seč ovšem mohou patřit mezi další faktory, které negativně ovlivňují populace hořečků. Z toho důvodu je důležité zvolit velmi citlivě správný management lokalit.

Destrukce stanovišť

V minulosti zanikla vlivem člověka v důsledku zalesňování či zástavby značná část lokalit a část vlhčích méně produkčních stanovišť následkem umělého odvodnění.