Nahoru

Hořeček mnohotvarý český

Autor snímku: J. Brabec
Autor snímku: J. Brabec
Autor snímku: J. Brabec
Autor snímku: J. Brabec
Autor snímku: J. Brabec

Gentianella praecox subsp. bohemica

Hořeček mnohotvarý český je živým důkazem toho, jak se během necelého století může z relativně běžného a hojného druhu stát kriticky ohrožený druh na pokraji vyhynutí. 

Tento subendemit České republiky se v historii vyskytoval roztroušeně téměř na celém území ČR, a to na stovkách lokalit, přičemž historicky věrohodně doloženo je jich více než 650. V letech 2000 až 2007 byl zaznamenán na pouhých 65ti lokalitách. Na velké většině z nich se kvetoucí rostliny vyskytují velmi nepravidelně a často jen v malém počtu exemplářů.

Autor snímku: A. KlaudisováJeště na počátku 20. století se hořeček mnohotvarý český vyskytoval poměrně hojně v celé České republice, kromě západních a severozápadních Čech a jihovýchodní a východní Moravy. V důsledku změn v hospodaření na jeho stanovištích – upuštění od pastvy a pravidelné seče, rozorání luk a pastvin, eutrofizace vhodných stanovišť, zarůstání křovinami apod., došlo k jeho postupnému vymizení z přírody a jeho výskyt v ČR se dnes omezuje na pouhých 65 lokalit, z nichž většina se nachází na Šumavě a v Šumavskonovohradském podhůří.

Kromě České republiky, která je centrem rozšíření tohoto druhu, roste i v Rakousku, Německu a Polsku, i zde je však druh dlouhodobě na ústupu.

Hořeček mnohotvarý český je typickým druhem luk a pastvin, ale roste též ve světlých lesních lemech a na výslunných mezích, a to od pahorkatin až do hor.

Druh patří podle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. mezi kriticky ohrožené druhy naší květeny a je zapsán v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (Procházka 2001) v kategorii kriticky ohrožený.

Na mezinárodní úrovni je druh zařazen do červeného seznamu IUCN v kategorii R („rare“) a rovněž je zařazen do směrnice o stanovištích 92/43/EHS, v příloze II.


 

Mapa výskytu