Nahoru

Realizace ZP

Gentianella praecox subsp. bohemica

Realizace záchranného programu hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. bohemica) v roce 2021

V následujícím přehledu jsou uvedeny aktivity, které jsou naplánovány v rámci ZP na rok 2021. Jednotlivé aktivity jsou opatřeny názvem kapitoly záchranného programu, ke které přísluší. Na realizaci ZP budou přiděleny finanční prostředky z POPFK, PPK,  PRV AEO, LIFE, OPŽP  a také z rozpočtu krajů a správ národních parků. Návrh managementu prioritních lokalit je shrnut v tabulce Péče o prioritní lokality hořečku v roce 2021.

V letošním roce bude probíhat vyhodnocení záchranného programu po 10letém období jeho realizace.

3.1. PÉČE O BIOTOP

Péče o biotop bude přednostně řešena pro prioritní lokality. Ve vhodné péči o neprioritní lokality budou všechny spravující a hospodařící subjekty podporovány.

Zajištění péče o biotop – AOPK ČR.

č.

Lokalita

Příslušné pracoviště AOPK ČR

Finanční zdroj

26

Albrechtice u Sušice, NPP Pastviště u Fínů

RP SCHKO Český les

PPK A

34

Podvoří, Volský vrch

RP Jižní Čechy

POPFK

35

Olymp

RP Jižní Čechy

POPFK

37

Polná na Šumavě, bývalé lůmky

RP Jižní Čechy

POPFK

38

Vyšný, louka nad cestou NPR Vyšenské kopce

RP Jižní Čechy

POPFK

42

Olešnice v Orlických horách, PR Hořečky

RP Východní Čechy

PPK A

45

PP Jersínská stráň, Jersín

RP SCHKO Žďárské vrchy

POPFK

46

Heraltice, PP Kamenný vrch

RP SCHKO Žďárské vrchy

POPFK

47

Radonín, PP Na Kopaninách

RP SCHKO Žďárské vrchy

POPFK

48

Číchov, sjezdovka Na Jalovci

RP SCHKO Žďárské vrchy

POPFK

51

Číchov, stráň u železniční zastávky Číchov

RP SCHKO Žďárské vrchy

POPFK

65

Olešnice v Orlických horách, sjezdovka U Žídků

RP Východní Čechy

PPK B

67

Horní Štěpánov, svah vrchu Větřák

RP Olomoucko

POPFK

70

NPR Vyšenské kopce, Bártlovy louky, Nové Dobrkovice

RP Jižní Čechy

POPFK

3.1.1 Seč

Seč je nutno provádět podle typu porostu a dostupnosti lokality ručně nebo jakoukoli k tomuto účelu používanou mechanizací. Senoseč (první seč) na lokalitách hořečků provádíme v období od druhé poloviny května do konce června (výjimečně na počátku července). Termíny seče a její frekvenci (jedna či dvě seče ročně) je nutno stanovit na lokalitách podle typu porostu, nárůstu biomasy v sezóně, tradiční doby seče v daném regionu apod. Seč je ideální provádět na nízké strniště, biomasu ideálně usušit na místě a pečlivě vyhrabat a z lokality odstranit.

3.1.2 Pastva

Optimální je pastva ovcí a koz, vhodná je rovněž pastva skotu či koní. Jako ideální se jeví intenzivnější vypasení lokality během kratší doby (cca 14 dní až měsíc). Cílem je zejména odstranění nadzemní biomasy, nikoli výrazná disturbance porostu. Po pastvě by mělo následovat dosečení nedopasků a odstranění posečené biomasy. Seč nedopasků není nutná v případě dostatečně intenzivní pastvy. Termín pastvy v období od května do konce června (výjimečně na počátku července) je nutné stanovit podle typu porostu, nárůstu biomasy v sezóně, tradiční doby pastvy v daném regionu apod.

3.1.3 Vyhrabávání, vláčení a jiné narušování drnu

Opatření lze provést buď v předjaří v termínu od roztátí sněhu do 25. dubna, nebo po podzimní seči s odstraněním biomasy, tj. v termínu cca od druhé poloviny října do zámrazu. Pokud nebude na podzim prováděna seč nebo pastva a bude naplánováno vyhrabání a narušení drnu, je možné jej provést pouze v předjarním termínu! Výhrab (zbránování, vertikutace) musí narušit drn, odstranit nárůst mechorostů a vytvořit v porostu malé mezery (gapy) „holé“ země (až do velikosti cca 10–20 cm × 10–20 cm). Veškerý vyhrabaný či vyvláčený materiál je nutné z lokality odstranit. Intenzita a frekvence opatření závisí na typu vegetace, nárůstu a zapojení biomasy v daném roce a pravidelnosti obhospodařování.

3.1.4 Asanační opatření

Odstranění náletových dřevin je možné provádět téměř kdykoli během roku, protože se realizuje většinou v části lokality, kde nehrozí poškození rostoucích rostlin G. praecox subsp. bohemica. Menší nálet stromů či menší křoviny lze vytrhávat, ostatní dřeviny je nutné kácet. Pařezy po vykácení lze následně ošetřit herbicidem, aby bylo zamezeno obrůstání.

Péče o prioritní lokality hořečku v roce 2021:

č.

Lokalita

3.1.1. Seč

3.1.2. Pastva

3.1.3. Výhrab

3.1.4. Asanace

Péči o lokalitu zajišťuje

2

Hartmanice, ochranářský koutek Hamižná

seč

-

výhrab

-

Správa CHKO Šumava

3

PP Kozlovská stráň

seč

-

výhrab

asanace

KÚ Jihočeského kraje

6

Vlkonice, louka pod lesem

seč

-

výhrab

-

KÚ Plzeňského kraje

8

Onšovice, PP Háje, osamocený holý vršek

seč

-

výhrab

-

KÚ Jihočeského kraje

13

PR Opolenec, tzv. Vanického louka

seč

-

výhrab

-

KÚ Jihočeského kraje

26

Albrechtice u Sušice, NPP Pastviště u Fínů

seč

pastva

výhrab

-

AOPK ČR - RP SCHKO Český les

29

Kralovice, PR Kralovické louky

seč

-

výhrab

-

KÚ Jihočeského kraje

30

Dobročkov, PR Dobročkovské hadce

seč

 

výhrab

-

KÚ Jihočeského kraje

31

Chvalšiny, PP Svatý kříž – JZ svahy

seč

-

výhrab

-

KÚ Jihočeského kraje

32

Chvalšiny, PP Svatý kříž – S až SSZ JZ svahy

seč

-

výhrab

-

KÚ Jihočeského kraje

33

Chvalšiny, PP Svatý kříž – louka nad městem

seč

-

výhrab

-

KÚ Jihočeského kraje

34

Podvoří, Volský vrch

seč

-

výhrab

-

AOPK ČR - RP Jižní Čechy

37

Polná na Šumavě, bývalé lůmky

seč

-

výhrab

asanace

AOPK ČR - RP Jižní Čechy

38

Vyšný, louka nad cestou NPR Vyšenské kopce

seč

-

výhrab

-

AOPK ČR - RP Jižní Čechy

39

Hroby, úvozová cesta v PP Hroby

seč

-

výhrab

-

KÚ Jihočeského kraje

42

Olešnice v Orlických horách, PR Hořečky

seč

pastva

výhrab

-

AOPK ČR - RP Východní Čechy

46

Heraltice, PP Kamenný vrch

seč

pastva

výhrab

-

KÚ Kraje Vysočina, AOPK ČR – RP SCHKO Žďárské vrchy

47

Radonín, PP Na Kopaninách

-

pastva

výhrab

-

AOPK ČR – RP SCHKO Žďárské vrchy

48

Číchov, sjezdovka Na Jalovci

seč

pastva

výhrab

-

AOPK ČR – RP SCHKO Žďárské vrchy

51

Číchov, stráň u železniční zastávky Číchov

seč

-

výhrab

-

KÚ Kraje Vysočina, AOPK ČR – RP SCHKO Žďárské vrchy

52

Protivanov, PP U Žlíbku

seč

-

výhrab

-

KÚ Olomouckého kraje

54

Dobrá Voda, u hájovny Pustina

seč

-

výhrab

-

Správa NP Šumava

55

Slučí Tah, okraj cesty

-

pastva

výhrab

asanace

Správa NP Šumava

56

Javorník, Tejmlov, tzv. Šťouralova louka

seč

-

výhrab

-

KÚ Jihočeského kraje

59

Pohorsko, louka pod studánkou

seč

-

výhrab

-

KÚ Plzeňského kraje

61

Borová Lada, Zahrádky, pastvina pod silnicí

seč

 

výhrab

-

Správa NP Šumava

64

Horní Albeřice, Albeřické lomy

seč

-

výhrab

-

Správa KRNAP

65

Olešnice v Orlických horách, sjezdovka U Žídků

seč

-

výhrab

-

AOPK ČR - RP Východní Čechy

66

Horní Brzotice (VÚ Boletice), cílová plocha střelnice*

-

-

-

-

ÚÚ Boletice

68

Nové Hutě, PP Pasecká slať

seč

pastva

výhrab

-

Správa CHKO Šumava

69

Lavičky, V Kučerkách

-

pastva

-

-

KÚ Kraje Vysočina

* management nelze zajistit vzhledem k lokalizaci populace na aktivní střelnici

3.2. PÉČE O DRUH

3.2.2 Podpora stávajících populací

Opatření bude financováno z POPFK a z rozpočtu Kraje Vysočina.

Na lokalitě č. 51 Číchov, stráň u železniční zastávky Číchov bude v rámci podpory stávající populace provedeno na ploše cca 200 m² šetrné narušení okolí fertilních rostlin ručním vyhrabáním a cílené vysetí zralých semen na tyto plochy. Vysetí proběhne v termínu září až říjen v závislosti na průběhu dozrávání semen a počasí. Dále bude založena nová ploška s výsevy v horní části lokality.

3.2.3 Repatriace druhu

Opatření bude financováno z POPFK.

Repatriace druhu bude provedena ve VÚ Boletice, na lokalitě č. 35 Boletice, vrch Olymp a to pouze v případě, že bude dostatek semen ve zdrojové populaci. Součástí repatriace je rovněž management lokality a monitoring výsevových ploch. V rámci opatření bude zároveň probíhat sledování přežívání ročních listových růžic hořečku v závislosti na termínu provedení výhrabu. Detaily realizace repatriace vyplynuly ze Studie hodnocení lokalit pro repatriaci a zakládání nových lokalit ve Vojenském újezdu Boletice.

3.3 MONITORING

Opatření bude financováno z POPFK.

3.3.1 Extenzivní monitoring populací

Monitoring se bude nadále provádět na všech známých lokalitách. Monitoring se nebude provádět na lokalitách zaniklých s výjimkou lokality č. 12 Dolany, louka u kóty 647,5, kterou je nezbytné sledovat z důvodu případné repatriace. Celkem bude v roce 2021 prováděn extenzivní monitoring na 53 lokalitách. Realizace monitoringu se provádí na celé ploše lokalit a v celé populaci prostým spočtením jedinců, a to v dobře počitatelné fenologické fázi (v plném květu či těsně po odkvětu).

3.3.2 Záznam managementu a stavu lokalit v současnosti a minulosti (součást doprovodného monitoringu)

Monitoring počtu jedinců na každé extenzivně monitorované lokalitě bude kombinován se záznamem o kvalitě managementu se zaměřením na:

  1. co nejpřesnější záznam způsobu obhospodařování lokality v sezóně (datum seče, pastvy, intenzita pastvy, způsob likvidace posečené biomasy – odstraněna na zeleno, usušena na lokalitě, ponechána na lokalitě apod.);
  2. narušení vegetačního krytu na lokalitě (např. rytí prasat, intenzivní sešlap, projetí buldozeru, čerstvé koleje od vozidel apod.);
  3. subjektivní zhodnocení nárůstu biomasy a jejího zapojení;
  4. subjektivní odhad vlivu obhospodařování na populaci.
3.3.4 Monitoring stavu rostlin (tzv. intenzivní monitoring)

Monitoring stavu rostlin bude prováděn na 25 lokalitách. U populací do 30 exemplářů u všech jedinců, u populací větších u 30 standardizovaně vybraných jedinců. Monitoring spočívá v následujícím záznamu u každé rostliny:

  1. zda je rostlina posečena, ukousnuta či jinak poškozena,
  2. celková výška rostliny a počet internodií (u posečených či ukousnutých rostlin se zaznamenává celková výška a výška posečení, ukousnutí či poškození,
  3. celkový počet květů (respektive plodů),
  4. odhadem procento květů (plodů), která pravděpodobně nepřinesou semena. (Jde o vzácně, většinou pak ale masivně zaznamenané vyžírání semeníků.)
Intenzivní monitoring bude probíhat na následujících lokalitách:

3

PP Kozlovská stráň

6

Vlkonice, louka pod lesem

8

Onšovice, PP Háje, osamocený holý vršek

17

PP Úbislav, louka na Z okraji obce

18

PP Jaroškov, okraj lomu, Stachy

19

Zdíkov, Drviště, jáma v pastvině

21

PP Čistá hora, Horosedly

29

PR Kralovické louky, Kralovice

30

PR Dobročkovské hadce, Dobročkov

31

PP Svatý kříž, JZ svahy, Chvalšiny

32

PP Svatý kříž, S až SSZ svahy, Chvalšiny

33

PP Svatý kříž, louka nad městem, Chvalšiny

34

Podvoří, Volský vrch

37

Polná na Šumavě, bývalé lůmky

39

PP Hroby, úvozová cesta, Hroby

42

PR Hořečky, Olešnice v Orlických horách

45

PP Jersínská stráň, Jersín

46

PP Kamenný vrch, Heraltice

51

Číchov, stráň u železniční zastávky Číchov

52

PP U Žlíbku, Protivanov

55

Slučí Tah, okraj cesty

56

PR Nad zavírkou, Šťouralova louka, Javorník

59

PP Pohorsko, louka pod studánkou

62

PR Štíří důl, Vojnův Městec

64

Horní Albeřice, Albeřické lomy

3.5. VÝCHOVA A OSVĚTA

3.5.4 Spuštění webových stránek druhu a jeho záchranného programu

Opatření nevyžaduje finanční zajištění.

V roce 2021 budou průběžně aktualizovány webové stránky druhu v rámci www.zachranneprogramy.cz. Aktuální informace o řešení problematiky ochrany hořečku, výstupy monitoringu a jiné aktuální informace budou prezentovány na Facebooku záchranných programů ohrožených druhů: https://www.facebook.com/zachranneprogramy.


Související dokumenty