Nahoru

Příčiny ohrožení

Hořec jarní (Gentiana verna subsp. verna)

Ústup druhu započal již od přelomu 19. a 20. století, další velký úbytek nastal v druhé polovině 20. století. Hlavní příčiny mající negativní vliv na populace jsou:

Destrukce stanovišť

Řada z nížinných i podhorských lokalit zanikla přímou likvidací biotopu rozoráním. Takto byly přeměněny na pole např. lokality v oblasti Džbánu (u Ročova), u Karlových Varů (Tašovice) a Podbrdsku (Malčice, Cerhonice).

Absence hospodaření

Na všech původně obhospodařovaných lokalitách přineslo ukončení pastvy či seče pro hořec negativní změny vegetačních, chemických i světelných poměrů stanoviště. Po skončení extenzívní pastvy, při níž docházelo k lokálnímu zraňování půd, se snížila možnost vyklíčení a udržení rostlin na stanovištích. Následné sukcesní změny provázené nástupem vitálnějších a expanzivních druhů znamenaly další ohrožení populací hořce jarního.

Odvodňování a hnojení umělými hnojivy

Odvodňování a aplikace agrochemikálií znamenalo zánik většiny nížinných lokalit. Na poslední doposud existující lokalitě došlo na počátku 80. let minulého století k opakované zakázané aplikaci umělých hnojiv, což mělo spolu s ukončením pastvy za následek dramatický ústup druhu (z původních cca 500 zjištěných květonosných lodyh v r. 1981 až na poslední dvě kvetoucí rostliny v roce 1997).

Opad listí z hybridních topolů

Topoly vysazené na okraji chráněného území jsou dalším z negativně působících faktorů v NPP Rovná. Topolové listí pokrývá na podzim značnou část povrchu půdy i přímo v místě s výskytem hořce jarního a vzhledem k tomu, že se špatně rozkládá a není-li včas odstraněno, může bránit růstu jednotlivých rostlin, zároveň mění chemismus půdy.

Nadměrný přísun dusíkatých imisí

Toto ohrožení se týká všech, tedy i horských populací. Celkové značné zvýšení množství živin v půdě, to pak vede k enormní tvorbě biomasy, čemuž drobný, kompetičně slabý bylinný druh nemůže čelit.

Vliv živočichů - okus

V NPP Rovná bylo v současné době zjištěno opakované poškozování ploch s výskytem hořce jarního krtky a zjištěno i přímé poškození některých z vysazených rostlin hlodavci, což vzhledem k velikosti stávající populace je významné. Zabránit tomuto negativnímu působení živočichů je však nemožné.