Nahoru

Status ochrany

Hořec jarní (Gentiana verna subsp. verna)

Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. - zvláště chráněný druh rostliny, prováděcí vyhláška 395/1992 k tomuto zákonu - druh kriticky ohrožený (KO).

Zvláště chráněné rostliny jsou chráněny ve všech svých podzemních i nadzemních částech a všech vývojových stádiích, chráněn je i jejich biotop. Je zakázáno tyto rostliny sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat nebo jinak rušit ve vývoji. Je též zakázáno je držet, pěstovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat nebo nabízet za účelem prodeje nebo výměny (§ 49 odst. 1, z. 114/1992 Sb.). Stejně jako zvláště chráněná rostlina je chráněn i mrtvý jedinec tohoto druhu, jeho část nebo výrobek z něho, u něhož je patrné z průvodního dokumentu, obalu, značky, etikety nebo z jiných okolností, že je vyroben z části takovéto rostliny (§ 48 odst. 4 z. 114/1992 Sb.).


Červený seznam cévnatých rostlin ČR - druh kriticky ohrožený (C1).

V Rakousku patří mezi regionálně ohrožené druhy, v Německu ubývá, v Polsku vyhynul. Na Slovensku zatím není považován za ohrožený. V mezinárodních úmluvách a směrnicích (Bernská úmluva, CITES, Směrnice 92/43 EEC) není uveden.


Veškeré dokumenty týkající se statutů ochrany jednotlivých druhů živočichů lze nalézt v záložce Legislativa ZDE.