Nahoru

Realizace ZP

Matizna bahenní (Angelica palustris)

Realizační projekt záchranného programu matizny bahenní v ČR pro rok 2019

V následujícím textu je uveden výčet aktivit, které jsou naplánovány v rámci realizace ZP na rok 2019. Jednotlivé aktivity jsou uvedeny u opatření, ke kterým svým obsahem náleží. Číslování jednotlivých kapitol respektuje a odkazuje k členění v ZP.

21.4.1 Výzkum biologie a péče o druh
a) Kultivace druhu 

Cílem kultivace je udržení genofondu matizny bahenní v podmínkách ex situ a produkce semen pro pěstování semenáčků, výsevy, výsadby a uchování druhu v semenné bance.

Kultivační zázemí je provozované spolkem Sagittaria v Olomouci-Křelově, skládá se ze skleníku k předpěstování sazenic matizny, kultivačních regálů s mladými rostlinami matizny, třech kultivačních nádrží (120x80 cm) a kultivačního záhonu (plocha 10x25 m) s cca 4 000 rostlinami matizny bahenní.

Kultivační populace je určena pro produkci semen a mladých jedinců matizny pro výsevy a potenciální výsadby na lokality, udržení genofondu matizny bahenní v podmínkách ex situ. Roční předpoklad produkce kultivační populace je cca 4 000 mladých rostlin a 5 litrů semen.

V roce 2019 bude pokračovat kultivace několika jedinců k osvětovým účelům v rámci Expozice léčivých rostlin Botanické zahrady hlavního města Praha v Tróji. Rovněž bude udržována původní kultivace matizny bahenní v experimentální zahradě BÚ AV ČR, která se udržuje samovýsevem a zahradníci pouze odstraňují plevel a zajišťují závlahu.

b) Semenná banka a sběr semen

Sběr semen pro semennou banku, velkoplošné výsevy a výsadby je plánován v roce 2019 jen v kultivační populaci v Olomouci – Křelově. V roce 2019 bude uloženo cca 100 ml semen do semenné banky Vlastivědného muzea Olomouc a alespoň 0,5 l semen do semenné banky spolku Sagittaria, zbylé množství sebraných semen bude se souhlasem vlastníků pozemků použito pro velkoplošné výsevy na lokalitu Hrdibořické rybníky a případné doplnění kultivace druhu.

c) Monitoring druhu – NPP Hrdibořické rybníky

Monitoring druhu bude prováděn dle metodiky Matizna bahenní (Angelica palustris) - metodika monitoringu (Vrbický 2011) v NPP Hrdibořické rybníky, včetně zanesení dat do aplikace Monitoring druhů v Nálezové databázi ochrany přírody (MOD v NDOP). Tento monitoring bude na lokalitě Hrdibořické rybníky provádět J. Vrbický z RP Olomoucko.

d) Monitoring kultivací

V rámci monitoringu kultivací bude zaznamenán počet kvetoucích jedinců a kvalifikovaným odhadem zjištěn počet sterilních jedinců. V roce 2019 bude monitorována kultivace v Olomouci-Křelově a v BÚ AV ČR Průhonice. U kultivace v Křelově bude zaznamenán celkový počet jedinců použitých na výsadby a množství sebraných semen. Monitoring kultivací bude proveden v kultivaci Olomouci-Křelově spolkem Sagittaria a v BÚ AV ČR Průhonice jej provede koordinátorka ZP. Zároveň bude ověřeno u pracovníků BZ hlavního města Praha v Tróji kolik rostlin je udržováno v kultivaci pro osvětové účely v botanické zahradě.

21.4.2 Způsob výsevu a výsadby
a) Velkoplošné výsevy semen

Semena budou vyseta na lokalitu NPP Hrdibořické rybníky za účelem podpory a obnovení stabilní populace matizny bahenní. Velkoplošné výsevy budou prováděny formou rozhození semen volně na vhodnou předem vybranou plochu v podzimním termínu. Plocha bude před výsevem lehce narušena pojezdem rotačních bran. Velikost plochy bude alespoň 5x10 metrů a bude na ni vyset 1 litr semen. Podzimní termín je vhodnější pro výsevy, neboť pro zdárné klíčení semen je důležitá chladová stratifikace a semena, která jsou na lokalitě již od podzimu, jsou nabobtnalá a klíčí dříve než semena vysetá na lokalitě až na jaře. V mapě bude zaznačena plocha výsevu a pomocí GPS budou zaznačeny lomové body plochy.

V NPP Hrdibořické rybníky budou vysety minimálně 2 litry semen, bude vyseta většina semen sebraných v kultivaci v letech 2017-2018, která byla uložena do pracovní semenné banky Sagittarie.

b) Výsadby rostlin

Předpěstované rostliny z kultivační populace budou vysazovány do oddrněných plošek 1x1 metr množstvím 49 rostlin/plochu. Plochy budou umístěny na vhodných místech poblíž ploch s matiznou a dále budou vytipovány potencionálně vhodná místa, kde budou založeny nové výsadbové plošky pro otestování jejich vhodnosti.

Na lokalitě NPP Hrdibořické rybníky vznikne 25 nových plošek. Výsadby budou probíhat v podzimním termínu. Pro výsadby budou využívány i vhodné plošky z předchozích let, u nichž nebyl zjištěn výskyt druhu. Nové plošky budou zaměřeny pomocí GPS a zakresleny do map.

21.4.3 Péče o lokality
a) Sečení luk s potenciálem pro výskyt matizny – NPP Hrdibořické rybníky

Louky v NPP Hrdibořické rybníky budou sečeny traktorem 2x ročně (1. seč květen–červen, 2. seč srpen–září). Celková plocha 2x ročně strojně sečený luk bude 8,71 ha. Ze seče budou vynechány plochy s aktuálním výskytem matizny bahenní, které budou před sečí vyznačeny v rozích dřevěnými kůly s červeně natřeným vrškem. Takto vyznačené plochy budou posečeny 1x ročně ručně křovinořezem „na vysoko“ tak, aby nebyly poškozeny případné mladé rostliny a semenáčky druhu.

Plochy podmáčené nebo těžko přístupné plochy s vyšší produkcí biomasy, které není možné v rámci strojní seče obhospodařit, budou pokoseny ručně křovinořezem 2x ročně (1. seč květen–červen, 2. seč srpen–září).

Ručně 2x ročně budou pokoseny plochy o celkové rozloze 1,867 ha a 1x ročně budou pokoseny plochy o celkové rozloze 1,87 ha. Posečená biomasa bude z lokality odstraněna v souladu s platnou legislativou.

Obr_1_realizace ZP 2019  Obr_2_realizace ZP 2019

Obr. 1 a 2: Vyznačení ručně a strojově sečených ploch v NPP Hrdibořické rybníky

b) Péče o výsadbové plochy v NPP Hrdibořické rybníky

Celkem 25 ks výsadbových čtverců z roku 2018 v NPP Hrdibořické rybníky bude 2x ročně odpleveleno a jejich okolí bude obsekáno ručně křovinořezem.

c) Monitoring hladiny podzemní vody v NPP Hrdibořické rybníky

Monitoring stavu hladiny podzemní vody v NPP Hrdibořické rybníky bude probíhat kontinuálně za pomoci dataloggerů. V NPP Hrdibořické rybníky jsou umístěny 4 dataloggery a 1 barologger a na Černovírském slatiništi 4 dataloggery a 1 barologger. V rámci údržby sond a získávání dat bude v průběhu roku 2019 lokalita NPP Hrdibořické rybníky 2x navštívena a budou zkontrolovány vrty, stav dataloggerů a stažena naměřená dat. Data z monitoringu budou odevzdána ve formě zprávy a grafů.

d) Opatření na ochranu druhu proti plzákům a slimákům 

Za účelem ochrany matizny bahenní, zejména jejích klíčních rostlin, před poškozováním plzáky a slimáky, bude na lokalitě NPP Hrdibořické rybníky v případě výskytu plzáků španělských, na plochách výskytu dříve samovolně se udržující populace matizny bahenní a kolem výsadbových ploch matizny, opakovaně aplikován moluskocid s účinnou látkou fosforečnanem železitým. Aplikovány budou pouze takové typy přípravků s účinnou látkou fosforečnanem železitým, které jsou uvedeny v platném Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin, vydávaném Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským. Při aplikaci biocidu bude postupováno podle platného Bezpečnostního listu a Etikety. Termín a místa aplikace (zákresem v mapě odpovídajícího měřítka, tj. měřítka 1:10 000 nebo podrobnějšího) budou sdělena minimálně 5 dní před aplikací Správě CHKO Litovelské Pomoraví a České inspekci životního prostředí, oblastnímu inspektorátu Olomouc (public_ol@cizp.cz).

21.4.4 Výchova a osvěta
a) Přehlášení NPP Hrdibořické rybníky a příprava nového plánu péče

V roce 2019 bude dokončen nový návrh na přehlášení NPP Hrdibořické rybníky, z důvodu starého vyhlašovacího předpisu a zarovnání hranic území, a nový plán péče pro toto území. Tyto dokumenty budou následně zaslány ke schválení na MŽP. Nové vyhlášení území a schválení nového plánu péče ze strany MŽP se předpokládá v následujících letech.

b) Webové stránky AOPK ČR, Facebook

V roce 2019 budou aktualizovány webové stránky Záchranné programy ohrožených druhů AOPK ČR o realizaci ZP a bude pokračovat využívání interaktivního media Facebook k méně formálnímu prezentování aktivit a realizovaných opatření v rámci ZP na http://www.facebook.com/zachranneprogramy.

c) Aktualizace Záchranného programu matizny bahenní

V roce 2019 bude odevzdán na MŽP aktualizovaný text Záchranného programu matizny bahenní.


Související dokumenty