Nahoru

Realizace ZP

Matizna bahenní (Angelica palustris)

Realizační projekt záchranného programu matizny bahenní v ČR pro rok 2020

V následujícím textu je uveden výčet aktivit, které jsou naplánovány v rámci realizace ZP na rok 2020. Jednotlivé aktivity jsou uvedeny u opatření, ke kterým svým obsahem náleží. Číslování jednotlivých kapitol respektuje a odkazuje k členění v ZP.

Na realizaci ZP v roce 2020 budou využity finanční prostředky ze dvou projektů POPFK – projekt „Realizace záchranného programu matizny bahenní v roce 2020“ administrovaný ODOR AOPK ČR a projekt „NPP Hrdibořické rybníky - sečení lokality druhu matizny bahenní v rámci jejího ZP v roce 2020“ administrovaný RP Olomoucko.

21.4.1 Výzkum biologie a péče o druh

a)      Kultivace druhu 

Cílem kultivace je udržení genofondu matizny bahenní v podmínkách ex situ a produkce semen pro pěstování semenáčků, výsevy, výsadby a uchování druhu v semenné bance.

Kultivační zázemí pro produkci semen a mladých jedinců matizny pro výsevy a potenciální výsadby na lokality je provozované spolkem Sagittaria v Olomouci-Křelově. Skládá se ze skleníku k předpěstování sazenic, kultivačních regálů s mladými rostlinami matizny, třech kultivačních nádrží (120x80 cm) a kultivačního záhonu (plocha 10x25 m) s cca 500-1 000 rostlinami matizny bahenní. Roční předpoklad produkce kultivační populace je cca 4 000 mladých rostlin a 5 litrů semen.

Původní kultivace matizny bahenní v experimentální zahradě BÚ AV ČR je důležitá pro zachování genofondu matizny. Kultivace se udržuje samovýsevem, zahradníci odstraňují plevel a zajišťují závlahu. Několik rostlin je pěstováno v květináčích a několik rostlin roste ve spárách dlaždic mezi záhony, kde se samovolně vysemenily.

V rámci monitoringu kultivací bude zaznamenán počet kvetoucích jedinců a kvalifikovaným odhadem zjištěn počet sterilních jedinců. U kultivace v Křelově bude zaznamenán celkový počet jedinců použitých na výsadby a množství sebraných semen. Monitoring kultivací bude proveden v kultivaci Olomouci-Křelově spolkem Sagittaria a v BÚ AV ČR Průhonice jej provede koordinátorka ZP.

V roce 2020 bude pokračovat kultivace několika jedinců k osvětovým účelům v rámci Expozice léčivých rostlin Botanické zahrady hlavního města Praha v Troji, v Zoologické a botanické zahradě města Plzně a ve Sbírce vodních a mokřadních rostlin BÚ AV ČR v Třeboni.

b)     Semenná banka a sběr semen

Sběr semen pro semennou banku, velkoplošné výsevy a výsadby je plánován v roce 2020 jen v kultivační populaci v Olomouci-Křelově. V roce 2020 bude uloženo cca 100 ml semen do semenné banky Vlastivědného muzea Olomouc a alespoň 0,5 l semen do semenné banky spolku Sagittaria, zbylé množství sebraných semen bude se souhlasem vlastníků pozemků použito pro velkoplošné výsevy na lokalitu Hrdibořické rybníky a případné doplnění kultivace druhu.

c)      Monitoring druhu – NPP Hrdibořické rybníky

Monitoring druhu bude prováděn dle metodiky Matizna bahenní (Angelica palustris) - metodika monitoringu (Vrbický 2011) v NPP Hrdibořické rybníky, včetně zanesení dat do aplikace Monitoring druhů v Nálezové databázi ochrany přírody (MOD v NDOP). Tento monitoring bude na lokalitě Hrdibořické rybníky provádět J. Vrbický z RP Olomoucko.

21.4.2 Způsob výsevu a výsadby

a)      Velkoplošné výsevy semen

Semena budou vyseta na lokalitu NPP Hrdibořické rybníky za účelem podpory a obnovení stabilní populace matizny bahenní. Velkoplošné výsevy budou prováděny formou rozhození semen volně na vhodnou předem vybranou plochu v podzimním termínu. Plocha bude před výsevem lehce narušena pojezdem rotačních bran. Velikost plochy bude alespoň 5x10 metrů a bude na ni vyset 1 litr semen. Podzimní termín je vhodnější pro výsevy, neboť pro zdárné klíčení semen je důležitá chladová stratifikace a semena, která jsou na lokalitě již od podzimu, jsou nabobtnalá a klíčí dříve než semena vysetá na lokalitě až na jaře. V mapě bude zaznačena plocha výsevu a pomocí GPS budou zaznačeny lomové body plochy.

V NPP Hrdibořické rybníky budou vysety minimálně 2 litry semen na 2 plochy.

b)     Výsadby rostlin

Předpěstované rostliny z kultivační populace v Olomouci-Křelově budou vysazovány do oddrněných plošek 1x1 metr množstvím 49 rostlin na plochu. Plochy budou umístěny na vhodných místech poblíž ploch s matiznou a dále budou vytipovány potencionálně vhodná místa, kde budou založeny nové výsadbové plošky pro otestování jejich vhodnosti.

Na lokalitě NPP Hrdibořické rybníky vznikne 25 nových plošek. Výsadby budou probíhat v podzimním termínu, nejlépe v září-říjnu, aby sazenice stihly prokořenit před začátkem mrazů a nevymrzly. Pro výsadby budou využívány i vhodné plošky z předchozích let, u nichž nebyl zjištěn výskyt druhu. Nové plošky budou zaměřeny pomocí GPS a zakresleny do map.

21.4.3 Péče o lokality
a)      Sečení luk s potenciálem pro výskyt matizny – NPP Hrdibořické rybníky

Louky v NPP Hrdibořické rybníky budou sečeny traktorem 2x ročně (1. seč srpen, 2. seč 2. polovina září–říjen). Celková plocha strojně sečených luk bude 17,5 ha (tedy 2x 8,75 ha. Ze seče budou vynechány plochy s aktuálním výskytem matizny bahenní a výsadbové plochy, které budou před sečí vyznačeny v rozích dřevěnými kůly s červeně natřeným vrškem. Takto vyznačené plochy budou posečeny 2x ročně ručně křovinořezem v době po odkvětu a dozrání semen matizny „na vysoko“ tak, aby nebyly poškozeny případné mladé rostliny a semenáčky druhu.

Plochy podmáčené nebo těžko přístupné plochy s vyšší produkcí biomasy, které není možné v rámci strojní seče obhospodařit, budou pokoseny ručně křovinořezem nebo lehčí ručně vedenou sekačkou 2x ročně (1. seč srpen, 2. seč 2. polovina září–říjen). Plochy s dřívějším výskytem matizny bahenní č. 3 a 5, které jsou v současné době zarostlé sadcem konopáčem budou rovněž posečeny ručně 2x ročně.

Ručně budou pokoseny plochy o celkové rozloze 6,1 ha (tedy 2x 3,05 ha). Posečená biomasa bude z lokality odstraněna v souladu s platnou legislativou.

Obr._realizace ZP 2020

Obr. 1: Vyznačení ručně a strojově sečených ploch v NPP Hrdibořické rybníky

 
b)     Péče o výsadbové plochy v NPP Hrdibořické rybníky

Celkem 25 ks výsadbových čtverců z roku 2019 v NPP Hrdibořické rybníky bude 1x ročně odpleveleno a jejich okolí bude obsekáno ručně křovinořezem.

c)      Monitoring hladiny podzemní vody v NPP Hrdibořické rybníky

Monitoring stavu hladiny podzemní vody v NPP Hrdibořické rybníky bude probíhat kontinuálně za pomoci dataloggerů. V NPP Hrdibořické rybníky jsou umístěny 4 dataloggery a 1 barologger a na Černovírském slatiništi 4 dataloggery a 1 barologger. V rámci údržby sond a získávání dat bude v průběhu roku 2020 lokalita NPP Hrdibořické rybníky 2x navštívena a budou zkontrolovány vrty, stav dataloggerů a stažena naměřená dat. Data z monitoringu budou odevzdána ve formě zprávy a grafů.

d)     Opatření na ochranu druhu proti plzákům a slimákům 

Za účelem ochrany matizny bahenní, zejména jejích klíčních rostlin, před poškozováním plzáky a slimáky, bude na lokalitě NPP Hrdibořické rybníky v případě výskytu plzáků španělských, na plochách výskytu dříve samovolně se udržující populace matizny bahenní a kolem výsadbových ploch matizny, opakovaně aplikován moluskocid s účinnou látkou fosforečnanem železitým. Aplikovány budou pouze takové typy přípravků s účinnou látkou fosforečnanem železitým, které jsou uvedeny v platném Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin, vydávaném Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským. Při aplikaci biocidu bude postupováno podle platného Bezpečnostního listu a Etikety. Termín a místa aplikace (zákresem v mapě odpovídajícího měřítka, tj. měřítka 1:10 000 nebo podrobnějšího) budou sdělena minimálně 5 dní před aplikací Správě CHKO Litovelské Pomoraví a České inspekci životního prostředí, oblastnímu inspektorátu Olomouc (public_ol@cizp.cz).

21.4.4 Výchova a osvěta

a)      Přehlášení NPP Hrdibořické rybníky a příprava nového plánu péče

Návrh na přehlášení NPP Hrdibořické rybníky nebyl MŽP zařazen mezi  prioritní území k přehlášení, proto se v  přípravě návrhu zatím nebude pokračovat. V roce 2020 bude dokončen nový plán péče pro toto území, který bude následně zaslán ke schválení na MŽP.

b)     Webové stránky AOPK ČR, facebook

V roce 2020 budou aktualizovány webové stránky Záchranné programy ohrožených druhů AOPK ČR o realizaci ZP a bude pokračovat využívání interaktivního media Facebook k méně formálnímu prezentování aktivit a realizovaných opatření v rámci ZP na http://www.facebook.com/zachranneprogramy.

c)      Aktualizace Záchranného programu matizny bahenní

V roce 2020 bude odevzdán na MŽP aktualizovaný text Záchranného programu matizny bahenní.


Související dokumenty