Nahoru

Status ochrany

Drop velký (Otis tarda)

Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. - zvláště chráněný druh živočicha, prováděcí vyhláška 395/1992 k tomuto zákonu - druh kriticky ohrožený (KO).

Zvláště chránění živočichové jsou chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop (§ 50 odst.(1), 114/1992 Sb.). Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny (§ 50 odst.(2), 114/1992 Sb.). Stejně jako zvláště chráněný živočich je chráněn i mrtvý jedinec tohoto druhu, jeho část nebo výrobek z něho, u něhož je patrné z průvodního dokumentu, obalu, značky, etikety nebo z jiných okolností, že je vyroben z části takového živočicha nebo rostliny (§ 48 odst.(4), 114/1992 Sb.).


Směrnice č. 79/409/EEC, o ochraně volně žijících ptáků (Směrnice o ptácích, Birds Directive):

  • Příloha I – druhy uvedené v příloze I musí být předmětem zvláštních opatření týkajících se ochrany jejich stanovišť s cílem zajistit přežití těchto druhů a rozmnožování v jejich areálu rozšíření.

Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostliny (CITES):

  • Příloha II – druhy, které by mohly být ohroženy, pokud by mezinárodní obchod s nimi nebyl přísně regulován.
  • Příloha A – vlastní seznam CITES druhů členských státu EU – druhy Přílohy I CITES a dále druhy Přílohy II (tj. drop), které jsou nebo mohou být předmětem poptávky za účelem využívání ve Společenství nebo mezinárodního obchodu a kterým buď hrozí vyhynutí nebo jsou tak vzácné, že jakýkoli objem obchodu by ohrozil jejich přežití.

Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva):

  • Příloha II. - přísně chráněné druhy živočichů.

Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Bonnská úmluva):

  • Příloha I - středoevropská populace dropa velkého – stěhovavé druhy, které jsou ohrožené.
  • Příloha II – ostatní populace dropa velkého – stěhovavé druhy, které mají být předmětem dohod.

Pod záštitou Bonnské úmluvy byla sepsána mezinárodní úmluva Memorandum o ochraně a managementu středoevropské populace dropa velkého (Great Bustard MoU). Státy svým podpisem deklarují svoji snahu dropa velkého chránit a napomoci jeho přežití či rozšíření. Česká republika k dohodě přistoupila v r. 2008 jako třináctá ze šestnácti dotčených areálových zemí.

Červený seznam obratlovců ČR – pro území ČR vymizelý (RE)
Červený seznam IUCN - druh zranitelný (vulnerable-VU).


Veškeré dokumenty týkající se statutů ochrany jednotlivých druhů živočichů lze nalézt v záložce Legislativa ZDE


Související dokumenty