Nahoru

Příčiny ohrožení

Snědek pyrenejský kulatoplodý (Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaerocarpum)

Od poloviny 20. století dochází k ústupu taxonu, což pravděpodobně souvisí se změnami v hospodaření jako je intenzifikace zemědělství, hluboká orba, ale také např. absence obhospodařování extenzivních luk a sadů.
Pozorování a získaná data o stanovištních podmínkách z Hostýnských vrchů ukazují, že taxon nemá velké nároky na specifické faktory prostředí a je poměrně konkurenčně silný – vyskytuje se i na lokalitách s expanzí druhů třtina křovištní, chrastice rákosovitá a rákos obecný a v ruderalizovaných porostech. Limitním faktorem je pro něj v travních porostech pravděpodobně způsob hospodaření a poškozování rostlin okusem zvěře, v lesních porostech pak světelné podmínky. Jednou z příčin současného malého rozšíření a vzácnosti snědku by mohl být i způsob rozšiřování semen. V důsledku jejich poměrně velké hmotnosti nedochází k rozptylu na větší vzdálenosti od mateřských rostlin.

Spásání spárkatou zvěří

Jednou z hlavních příčin zmenšování populací taxonu na některých lokalitách v Hostýnských vrších je vysoký stav spárkaté zvěře. Snědky cíleně spásá především daněk skvrnitý, srnec obecný spíše ojediněle.

Nevhodné hospodaření

Další příčinou ohrožení taxonu je nevhodné hospodaření. Optimálním způsobem využití lokality je jednosečná louka kosená až v pozdním létě po dosažení zralosti semen (srpen-září). Více ohrožující je pro snědek posečení před dosažením zralosti semen, než úplné vynechání seče. Taxon se vyskytuje i na lokalitách, které nebyly koseny po několik let. Jeho existence je zde vážně ohrožena až ve fázi zarůstání dřevinami. Absence kosení také není pro snědek optimální, vede ke snižování počtu rostlin na stanovišti, travní porost houstne a stanoviště se zamokřuje.

(dle Svačina T. & Hanáková P. (2012): Rozšíření a ekologie kriticky ohroženého snědku pyrenejského kulatoplodého (Ornithogalum pyrenaicum L. subsp. sphaerocarpum /Kerner/ Hegi) v Hostýnských vrších. Acta Carpatica Occidentalis 3: 21-43.).