Nahoru

Příčiny ohrožení

Sysel obecný (Spermophilus citellus)

Změna systému zemědělského hospodaření, ztráta biotopu, zánik metapopulací

Největší dopad na početnost syslů měla zřejmě přeměna krajiny a způsobu hospodaření v 2. polovině 20. století. Do té doby četné travnaté meze a pole o průměrné výměře 1/3 ha byly pro sysla vhodným biotopem. V důsledku scelování polí do velkých lánů a rozorání většiny mezí však došlo k zániku podstatné části biotopu sysla. Také změna krajinné mozaiky, resp. její zvětšení (a s tím související větší vzdálenost mezi biotopy vhodnými pro sysla) způsobilo narušení migrace mezi jednotlivými populacemi. Další negativní změnou byl úbytek potravy, který nastal díky sklízení velkých ploch zemědělských plodin v relativně krátkém čase. A v neposlední řadě se na poklesu početnosti syslích populací podepsalo také nadměrné používání širokého spektra pesticidů.
Souhrnně vedly tyto jevy k zastavení či omezení migrace mezi jednotlivými koloniemi a došlo k narušení metapopulačního charakteru výskytu. Rozdrobení populací sysla do zcela izolovaných subpopulací a ztráta genetické variability mohlo způsobit snížení životaschopnosti těchto subpopulací, vedoucí až k jejich zániku. Postupem času takto zanikly a dále bohužel zanikají menší populace, které byly dříve udržovány imigrací jedinců z okolních lokalit.

Absence pravidelného sekání porostu

Zásadním faktorem ovlivňujícím možnosti přežití sysla na dané lokalitě je trvale nízký travní porost. Ve vysoké trávě ztrácí sysel přehled o svém okolí a stává se snadnou kořistí predátorů. Málo početným a izolovaným koloniím pak za této situace hrozí v krátké době zánik. K udržení nízkého travního porostu je třeba pravidelné a časté kosení nebo odpovídající intenzita pastvy hospodářských zvířat. Absence odpovídajícího managementu vegetačního pokryvu se pravděpodobně podílela nebo byla hlavní příčinou zániku pěti z šesti lokalit sledovaných v období 2000 – 2005. Bylo zjištěno, že redukci početnosti kolonií sysla může způsobit i relativně krátkodobý výpadek managementu trvající pouze 1 - 2 sezony

Náhodné faktory (např. vliv počasí)

Rychlé tání sněhu či přívalové deště spojené s vyplavením nor a jedinců v nich můžou způsobit hromadné úhyny v syslích koloniích. Těmito faktory jsou ohroženy zejména malé populace.

Antropogenní vliv

I přesto, že sysel obecný patří mezi kriticky ohrožené druhy a vztahují se tak na něj ochranné podmínky vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, stává se v některých případech, že jeho ochrana ustupuje hospodářským zájmům. V důsledku výstavby průmyslové zóny tak např. zanikla lokalita Brno – Černovice.