Nahoru

Realizace ZP

Sysel obecný (Spermophilus citellus)

Realizační projekt záchranného programu sysla obecného v ČR

pro rok 2020

V následujícím textu je uveden výčet aktivit, které jsou naplánovány v rámci realizace ZP na rok 2020. Jednotlivé aktivity jsou uvedeny u opatření, ke kterým svým obsahem náleží. Číslování jednotlivých kapitol respektuje a odkazuje k členění v ZP.

3.1 Péče o biotop

3.1.1 Zajištění managementu lokalit výskytu sysla

V roce 2020 bude opět zajištěn management na všech z hlediska početnosti nejvýznamnějších lokalitách výskytu sysla obecného, tzn. na lokalitách s odhadem početnosti min. 100 jedinců podle posledního monitoringu z roku 2019 nebo se stoupající početností v posledních letech, dále na posilovaných a nově založených lokalitách a dle možností pak i na ostatních méně početných lokalitách. Kosení či pastva nebudou zajištěny především na lokalitách, na kterých mají kolonie izolovaný nebo roztroušený výskyt ve značně heterogenním prostředí vinic, sadů a zahrad. V takových podmínkách není možné ani smysluplné zavést jednotný a pravidelný management.

Na organizačním zajištění managementu se budou podílet garanti jednotlivých lokalit, pracovníci středisek a správ AOPK ČR, případně i jiné subjekty (např. místní aerokluby, krajské úřady). Popis činností a plánované zdroje financí viz Tab. 1.

Tab. 1. Přehled plánovaných příspěvků na management lokalit s výskytem sysla obecného pro rok 2020.

LOKALITA

ČINNOST

GARANT SMLOUVY/

PROJEKTU

ORGANIZACE

ZDROJ DOTACE

Bezděčín

kosení

Petr Lumpe / Radek Kouřík

AOPK ČR – RP SCHKO  Kokořínsko – Máchův kraj / KÚ Středočeského kraje

POPFK / KÚ

Bořitov

kosení

Lenka Slavíková

AOPK ČR – RP Jižní Morava

POPFK

Hliniště

pastva

Vladislav Kopecký

AOPK ČR – RP SCHKO České středohoří

PPK

Hodkovice n. Mohelkou

kosení

Pavel Bulíř

KÚ Libereckého kraje

Hrádek

kosení

Tomáš Stuchlík

AOPK ČR – RP SCHKO České středohoří

POPFK

Ivančice

kosení

Lenka Slavíková

AOPK ČR – RP Jižní Morava

POPFK

Jamolice

kosení

Lenka Slavíková

AOPK ČR – RP Jižní Morava

POPFK

Kolín

kosení

Michaela Anýžová

KÚ Středočeského kraje

Kyjov – Milotice

kosení

Lenka Slavíková

AOPK ČR – RP Jižní Morava

POPFK

Medlánky

kosení

Lenka Slavíková

AOPK ČR – RP Jižní Morava

POPFK

Miroslav

kosení

Lenka Slavíková

AOPK ČR – RP Jižní Morava

POPFK

Mohelno

kosení

Jana Matrková

AOPK ČR – RP SCHKO Žďárské vrchy

POPFK

Nad Řekami

odkřovinění, kosení

Janka Čejková

KÚ Jihomor. Kraje

Písečný vrch

pastva

Radovan Douša

KÚ Ústeckého kraje

Radouč

pastva

Petr Lumpe

AOPK ČR – RP SCHKO Kokořínsko – Máchův kraj

POPFK

Raná

kosení, pastva

Vladislav Kopecký

AOPK ČR – RP SCHKO České středohoří

PPK / zemědělské dotace

Roudnice n/L

kosení

Tomáš Stuchlík

AOPK ČR – RP SCHKO České středohoří

POPFK

Strakonice

kosení

Tomáš Bodnár

AOPK ČR – RP Jižní Čechy

POPFK

Velká Dobrá

kosení

Lucie Palivcová

AOPK ČR – RP Střední Čechy

POPFK

Vyškov

kosení

Lenka Slavíková

AOPK ČR – RP Jižní Morava

POPFK

 

3.1.2 Obnova lokalit s biotopem vhodným pro sysla obecného

V rámci tohoto opatření nejsou zatím pro rok 2020 plánovány žádné konkrétní aktivity. Na lokalitách, které připadají v úvahu pro další repatriace (Bečovský vrch, Hliniště, Odolický vrch) je stav biotopu uspokojivý, po finálním výběru místa pro repatriaci bude opětovně zkonrtolován a v případě potřeby budou zajištěny potřebné úpravy.

3.2 Péče o druh

3.2.1 Experimentální ověření možností umělých chovů

ZOO Praha

V již fungujícím odchovu v ZOO Praha bude v roce 2020 pokračovat základní péče o voliéru, dokrmování syslů a pastva lokality, které budou zajišťovat pracovníci ZOO. Na jaře budou provedeny kontrolní odchyty a čipování jedinců, a to pokud možno jak ve voliéře, tak ve výběhu kopytníků. V průběhu celého roku bude pracovníky Zoo sledována výstavba nového pavilonu goril, která již byla v zimním období zahájena. Případné hrozící negativní dopady na populaci syslů budou ihned konzultovány s AOPK ČR.

ZOO Brno

V odchovu v ZOO Brno, který byl založen v roce 2015, bude v roce 2020 pokračovat základní péče o voliéru, dokrmování syslů a kosení vegetace, které budou zajišťovat pracovníci ZOO. Na jaře po probuzení syslů bude provedena kontrola a pozorování zvířat v odchovu a následně v červnu, kdy by už měla na lokalitě aktivovat tohoroční mláďata, budou provedeny kontrolní odchyty a čipování.

ZOO Hluboká nad Vltavou

V odchovu v ZOO Hluboká nad Vltavou, resp. v ZS Rozovy u Temelína, který byl založen v roce 2016, bude v roce 2020 pokračovat základní péče o voliéru, dokrmování syslů a kosení vegetace, které budou zajišťovat pracovníci ZOO. Na jaře po probuzení syslů bude provedena kontrola a pozorování zvířat v odchovu a následně v červnu, kdy by už měla na lokalitě aktivovat tohoroční mláďata, budou provedeny kontrolní odchyty a čipování.

Záchranná stanice (ZS) Vlašim

V odchovu v ZS Vlašim, který byl založen v roce 2015, bude v roce 2020 pokračovat základní péče o voliéru, dokrmování syslů a kosení vegetace, které budou zajišťovat pracovníci ZS. Na jaře po probuzení syslů bude provedena kontrola a pozorování zvířat v odchovu a následně v červnu, kdy by už měla na lokalitě aktivovat tohoroční mláďata, budou provedeny kontrolní odchyty a čipování.

V případě dobrého stavu všech odchovů, tj. za předpokladu, že bude možné z nich celkem odebrat dostatečné množství jedinců a zároveň zachovat dostatečné množství zvířat pro jejich další fungování, bude koncem července či počátkem srpna přistoupeno k repatriaci syslů dle plánu v opatření 3.2.2 níže.

Pro zvýšení genetické variability v jednotlivých odchovech bude případně po konzultaci s odborníky v průběhu sezóny (v době, kdy to bude pro zvířata znamenat co nejmenší komplikace) provedena výměna několika málo jedinců mezi odchovy.

3.2.2 Repatriace sysla obecného

V rámci tohoto opatření je pro rok 2020 plánováno pokračování repatriací v oblasti Českého středohoří. Dle aktuální situace v průběhu sezóny v odchovech a na předem vybraných lokalitách bude realizována buď druhá fáze repatriace na lokalitu Hliniště, kde proběhlo první vypouštění v loňském roce, nebo prvotní vypuštění na další lokalitu/lokality – uvažovány jsou lokality Bečovský vrch a Odolický vrch, pro které již byla k vypouštění udělena potřebná výjimka.

3.2.3 Posilování malých populací sysla obecného

V rámci tohoto opatření bude v roce 2020 pokračovat monitoring a vyhodnocování na již posílených lokalitách (Karlovy Vary, Hodkovice nad Mohelkou, Roudnice nad Labem). Bude-li k dispozici dostatek jedinců pro tyto účely (expoziční chovy zoologických zahrad pocházející z vhodné genetické linie), bude dle aktuální situace realizováno další posílení v Roudnici nad Labem, případně na další vhodné lokalitě (na základě pravidelného hodnocení, tj. dle výsledků monitoringu 2019 a aktuálního stavu).

3.3 Monitoring stavu populace

Jarní kontrola lokalit proběhne v březnu či dubnu, letní celorepublikový monitoring se uskuteční v červenci. Jarní kontroly budou provedeny především garanty jednotlivých lokalit, letní monitoring bude prováděn realizačním týmem ZP ve spolupráci s garanty jednotlivých lokalit. Lokality budou svými garanty též průběžně (dle potřeby) navštěvovány, zejména za účelem smluvení a následné kontroly prováděného managementu tam, kde je na něj vydáván finanční příspěvek.

Dle situace budou prověřována případná hlášení o výskytu sysla na nových lokalitách.

Na lokalitě Mohelno proběhne stejně jako v loňském roce monitoring mortality syslů na komunikaci vedoucí podél této lokality s cílem ověřit dlouhodobější efektivitu zpomalovacích polštářů, instalovaných jako opatření pro zabránění/zmírnění této mortality.

3.4 Výzkum

Z výzkumných aktivit budou v roce 2020 pokračovat genetické analýzy vzorků nasbíraných v předchozích letech a částečně i nově nasbíraných vzorků. Analýzy jsou zaměřeny na genetickou strukturu odchovů a vybraných populací a sledování zapojení nově vysazených jedinců na posilované lokality do rozmnožování.

Dále by měla v roce 2020 začít realizace tříletého projektu společnosti ALKA Wildlife o.p.s. „Sysel obecný a zemědělství – vzájemné interakce, využití výsledků k minimalizaci škod a k podpoře sysla obecného“, který byl podpořen v rámci programu Prostředí pro život Technologické agentury ČR. Bude probíhat na několika lokalitách jižní Moravy a je zaměřen na studium ekologie sysla v prostředí zemědělské krajiny s cílem získat poznatky dále využitelné jak pro udržitelné zemědělství a případnou prevenci škod způsobovaných syslem, tak pro konkrétní podporu syslích populací v tomto prostředí.   

V případě zájmu studentů budou zadány i bakalářské či diplomové práce zaměřené na výzkum sysla obecného.

3.5 Výchova a osvěta

V rámci výchovy a osvěty budou v roce 2020 při vhodných příležitostech distribuovány různé propagační materiály vytvořené v předchozích letech (např. brožury, komiks, letáky, pexeso, výukový program, putovní výstava či materiály zpracované přímo pro orgány ochrany přírody). Plánovány jsou i exkurze na některých lokalitách či jiné akce pro veřejnost (např. již tradiční syslí aktivity spojené se Slavnostmi stepí v Českém středohoří nebo s meruňkobraním ve Velkých Pavlovicích). Nadále budou fungovat i dosud využívané webové stránky o syslech (např. http://www.zachranneprogramy.cz/sysel-obecny/, https://www.syslinavinici.cz/) a aktivity spojené s udílením „syslích známek“ vinařům a sadařům, na jejichž pozemcích se sysel v ČR vyskytuje.

Probíhat bude samozřejmě i komunikace s uživateli pozemků na lokalitách s výskytem sysla, a to zejména v souvislosti se zajištěním vhodného managementu, užší spolupráci se zemědělci na lokální úrovni předpokládáme i při řešení výše uvedeného výzkumného projektu.  

3.6 Ostatní opatření

V této kategorii nejsou pro rok 2020 plánována žádná konkrétní opatření. Podobně jako v předchozích letech budou postupně doplňovány základní relevantní údaje (vlastnické vztahy, stav managementu a jeho výhledy, apod.) o případných nově objevených lokalitách.

DALŠÍ

Dle aktuální potřeby budou ve spolupráci s danými orgány ochrany přírody vyřizovány např. žádosti o výjimky k různým akcím na jednotlivých lokalitách či další potřebná vyjádření.

Do konce prvního čtvrtletí by mělo být na MŽP zasláno celkové vyhodnocení ZP za roky 2008-2019 a návrh aktualizace ZP. Následně by tedy měly proběhnout oponentury, jejich vypořádání a schválení aktualizované verze ZP.

Koncem roku bude již tradičně uspořádáno setkání garantů lokalit a dalších odborníků spolupracujících na realizaci záchranného programu.


Související dokumenty