Nahoru

Realizace ZP

Sysel obecný (Spermophilus citellus)

Realizační projekt záchranného programu sysla obecného v ČR

pro rok 2022

V následujícím textu je uveden výčet aktivit, které jsou naplánovány v rámci realizace ZP na rok 2022. Jednotlivé aktivity jsou uvedeny u opatření, ke kterým svým obsahem náleží. Číslování jednotlivých kapitol respektuje a odkazuje k členění v ZP.

3.1 Péče o biotop

3.1.1 Zajištění managementu lokalit výskytu sysla

V roce 2022 bude opět zajištěn management na všech z hlediska početnosti nejvýznamnějších lokalitách výskytu sysla obecného, tzn. na lokalitách s odhadem početnosti min. 100 jedinců podle posledního monitoringu z roku 2021 nebo se stoupající početností v posledních letech, dále na posilovaných a nově založených lokalitách a dle možností pak i na ostatních méně početných lokalitách. Kosení či pastva nebudou zajištěny především na lokalitách, na kterých mají kolonie izolovaný nebo roztroušený výskyt ve značně heterogenním prostředí vinic, sadů a zahrad. V takových podmínkách není možné ani smysluplné zavést jednotný a pravidelný management.

Na organizačním zajištění managementu se budou podílet garanti jednotlivých lokalit, pracovníci středisek a správ AOPK ČR, případně i jiné subjekty (např. místní aerokluby, krajské úřady). Popis činností a plánované zdroje financí viz Tab. 1.

Tabulka 1. Přehled plánovaných příspěvků na management lokalit s výskytem sysla obecného pro rok 2022.

Lokalita

Činnost

Garant smlouvy/

projektu

Organizace

Zhotovitel

Zdroj dotace

Bezděčín

kosení

Petr Lumpe/
Radek Kouřík

AOPK ČR – RP SCHKO Kokořínsko – Máchův kraj/KÚ Středočes. kraje

Aeroklub Mladá Boleslav

   POPFK/KÚ

Bořitov

kosení

Lenka Slavíková

AOPK ČR – RP Jižní Morava

Aeroklub Bořitov

POPFK

Břeclav - Ladná

kosení

Lenka Slavíková

AOPK ČR – RP Jižní Morava

Aeroklub Břeclav

POPFK

Hliniště

pastva

Vladislav Kopecký

AOPK ČR – RP SCHKO České středohoří

Malá Černoc s.r.o.

PPK

Hodkovice n/Mohelkou

kosení

Václav Luka

AOPK ČR – RP Liberecko

Aeroklub Hodkovice nad Mohelkou

POPFK

Hrádek

kosení

Vladislav Kopecký

AOPK ČR – RP SCHKO České středohoří

Aeroklub Raná

PPK

Ivančice

kosení

Lenka Slavíková

AOPK ČR – RP Jižní Morava

Tomáš Schoř

POPFK

Jamolice

kosení

Lenka Slavíková

AOPK ČR – RP Jižní Morava

Eliška Bláhová, Patrik Vojtek

POPFK

Kolín

kosení

Kateřina Pokorná

KÚ Středočeského kraje

Aeroklub Kolín

Kyjov - Milotice

kosení

Lenka Slavíková

AOPK ČR – RP Jižní Morava

Aeroklub Kyjov

POPFK

Loděnice

kosení,

pastva

Jaroslav Veselý

AOPK ČR - RP SCHKO Křivoklátsko

Jan Habetín, Ivana Marhoulová ml.

PPK

Medlánky

kosení

Lenka Slavíková

AOPK ČR – RP Jižní Morava

Aeroklub Brno - Medlánky

POPFK

Miroslav

kosení

Lenka Slavíková

AOPK ČR – RP Jižní Morava

Aeroklub Miroslav

POPFK

Mohelno

kosení

Jana Matrková

AOPK ČR – RP SCHKO Žďárské vrchy

Bernard Macek

PPK

Nad Řekami

pastva, odkřovinění

Janka Čejková

KÚ Jihomorav. kraje

Není znám, proběhlo v režii KÚ

Odolický vrch

pastva, odkřovinění

Vladislav Kopecký

AOPK ČR – RP SCHKO České středohoří

Jan Hála

PPK

Písečný vrch

pastva

Radovan Douša

KÚ Ústeckého kraje

Není znám, proběhne v režii KÚ

Radouč

kosení, pastva

Petr Lumpe

AOPK ČR – RP SCHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Statutární město Mladá Boleslav

POPFK

Raná

kosení, mulčování, přepasení,

Vladislav Kopecký

AOPK ČR – RP SCHKO České středohoří

Jan Hála

PPK

Roudnice n/L

kosení

Tomáš Stuchlík

AOPK ČR – RP SCHKO České středohoří

Aeroklub MAS Roudnice n. L.

POPFK

Strakonice

kosení

Tomáš Bodnár

AOPK ČR – RP Jižní Čechy

Aeroklub Strakonice

POPFK

Velká Dobrá

kosení

Lucie Palivcová

AOPK ČR – RP Střední Čechy

Aeroklub Kladno

POPFK

Velké Pavlovice

kosení

Lenka Slavíková

AOPK ČR – RP Jižní Morava

ALKA Wildlife

POPFK

Vyškov

kosení

Lenka Slavíková

AOPK ČR – RP Jižní Morava

Aeroklub Vyškov

POPFK

3.1.2 Obnova lokalit s biotopem vhodným pro sysla obecného

V rámci tohoto opatření nejsou zatím pro rok 2022 plánovány žádné konkrétní aktivity. Na lokalitách, které připadají v úvahu pro další repatriace (Bečovský vrch, Odolický vrch) je stav biotopu uspokojivý, po finálním výběru místa pro repatriaci bude opětovně zkontrolován a v případě potřeby budou zajištěny potřebné úpravy.

3.2 Péče o druh

3.2.1 Experimentální ověření možností umělých chovů
ZOO Praha

V již fungujícím odchovu v ZOO Praha bude v roce 2022 pokračovat základní péče o voliéru, dokrmování syslů a pastva lokality, které budou zajišťovat pracovníci ZOO. Na jaře budou provedeny kontrolní odchyty a čipování jedinců, a to pokud možno jak ve voliéře, tak na přilehlém svahu pod Sklenářkou.

ZOO Brno

V odchovu v ZOO Brno, který byl založen v roce 2015, bude v roce 2022 pokračovat základní péče o voliéru, dokrmování syslů a kosení vegetace, které budou zajišťovat pracovníci ZOO. Na jaře po probuzení syslů bude provedena kontrola a pozorování zvířat v odchovu a následně v červnu, kdy by už měla na lokalitě aktivovat tohoroční mláďata, budou provedeny kontrolní odchyty a čipování.

ZOO Hluboká nad Vltavou

V odchovu v ZOO Hluboká nad Vltavou, resp. v ZS Rozovy u Temelína, který byl založen v roce 2016, bude v roce 2022 pokračovat základní péče o voliéru, dokrmování syslů a kosení vegetace, které budou zajišťovat pracovníci ZOO. Na jaře po probuzení syslů bude provedena kontrola a pozorování zvířat v odchovu a následně v červnu, kdy by už měla na lokalitě aktivovat tohoroční mláďata, budou provedeny kontrolní odchyty a čipování. Vzhledem k hromadnému úmrtí syslů, který v chovné voliéře ZS Rozovy způsobil přívalový déšť v létě 2021, bude zdejší chov posílen jedinci z dostupných zdrojů ze spolupracujících chovných zařízení.

Záchranná stanice (ZS) Vlašim

V odchovu v ZS Vlašim, který byl založen v roce 2015, bude v roce 2022 pokračovat základní péče o voliéru, dokrmování syslů a kosení vegetace, které budou zajišťovat pracovníci ZS. Na jaře po probuzení syslů bude provedena kontrola a pozorování zvířat v odchovu a následně v červnu, kdy by už měla na lokalitě aktivovat tohoroční mláďata, budou provedeny kontrolní odchyty a čipování.

V předchozí sezóně (2021) zde byl při kontrolních odchytech zaznamenán významný pokles počtu chovaných jedinců, proto musí být v roce 2022 chovu věnována zvýšená pozornost.

V případě dobrého stavu všech odchovů, tj. za předpokladu, že bude možné z nich celkem odebrat dostatečné množství jedinců a zároveň zachovat dostatečné množství zvířat pro jejich další fungování, bude koncem července či počátkem srpna přistoupeno k repatriaci syslů dle plánu v opatření 3.2.2 níže.

Pro zvýšení genetické variability v jednotlivých odchovech bude případně po konzultaci s odborníky v průběhu sezóny (v době, kdy to bude pro zvířata znamenat co nejmenší komplikace) provedena výměna několika málo jedinců mezi odchovy.

3.2.2 Repatriace sysla obecného

V rámci tohoto opatření je pro rok 2022 plánováno pokračování repatriací v oblasti Českého středohoří a v jihomoravských Velkých Pavlovicích. Dle aktuální situace v průběhu sezóny v odchovech a na předem vybraných lokalitách bude v létě realizována další fáze repatriace na lokalitu Hliniště, kde proběhlo první vypouštění v roce 2019, a druhé v roce 2021. Pro účely pokračující repatriace na tuto lokalitu by měli být prioritně využiti jedinci pocházející z českých chovů a spolupracujících německých zoologických zahrad. Pro druhou etapu repatriace na lokalitu Velké Pavlovice–Šlechtitelka, kde bylo v roce 2021 vypuštěno 40 syslů z lokality Radouč, budou v případě dostatečného počtu mláďat využiti jedinci z odchovu Zoo Brno, případně jedinci z lokalit Miroslav či Brno–Medlánky, kde se nacházejí početné a prosperující syslí populace. Realizace třetí etapy repatriace na lokalitu Břeclav–Ladná, kde bylo vypouštění jedinců poprvé provedeno v roce 2020, bude zvážena dle výsledků jarního a letního monitoringu. Repatriace do NPP Mladá u Milovic, která je již několikátým rokem vybrána jako vhodná lokalita pro tyto účely, bude muset být pravděpodobně znovu přeložena na neurčito, a to kvůli nepříliš příznivému stavu početnosti populací syslů na lokalitách, které utrpěly ztráty při přívalových deštích a nepřízni počasí v předchozích sezónách, a které budou vyžadovat posílení (Strakonice, Loděnice, Roudnice nad Labem).

3.2.3 Posilování malých populací sysla obecného

V rámci tohoto opatření bude v roce 2022 pokračovat monitoring a vyhodnocování na již posílených lokalitách. Bude-li k dispozici dostatek jedinců pro tyto účely (chovy zoologických zahrad), bude dle aktuální situace realizováno opětovné posílení v Roudnici nad Labem a v Loděnici – na základě pravidelného hodnocení, tj. dle výsledků monitoringu 2022 a aktuálního stavu. Prioritní z hlediska posílení je letos lokalita Strakonice, kde byl v minulé sezóně zaznamenán výrazný pokles početnosti (z vyšších desítek pokles na jednotky syslů vlivem zaplavené plochy letiště v důsledku opakovaných přívalových dešťů).

3.3 Monitoring stavu populace

Jarní kontrola lokalit proběhne v dubnu, popřípadě v květnu, letní celorepublikový monitoring se uskuteční v červnu a červenci. Jarní kontroly budou provedeny především garanty jednotlivých lokalit, letní monitoring bude prováděn realizačním týmem ZP ve spolupráci s garanty jednotlivých lokalit. Lokality budou svými garanty též průběžně (dle potřeby) navštěvovány, zejména za účelem smluvení a následné kontroly prováděného managementu tam, kde je na něj vydáván finanční příspěvek.

V Mladé Boleslavi na lokalitě Bezděčín proběhne monitoring nejen na území dosud monitorované EVL, ale také na sousedních pozemcích západně od letiště (směrem k lokalitě Sahara), kde byly v předchozím roce zaznamenány problémy související s výstavbou rodinných domů v místech, kde je možný, ale dosud neprokázaný výskyt sysla.

Dle situace budou prověřována případná hlášení o výskytu sysla na nových lokalitách.

3.4 Výzkum

Z výzkumných aktivit bude v roce 2022 posledním rokem pokračovat realizace tříletého projektu společnosti ALKA Wildlife o.p.s. „Sysel obecný a zemědělství – vzájemné interakce, využití výsledků k minimalizaci škod a k podpoře sysla obecného“, který byl podpořen v rámci programu Prostředí pro život Technologické agentury ČR. Projekt probíhá na několika lokalitách jižní Moravy a je zaměřen na studium ekologie sysla v prostředí zemědělské krajiny s cílem získat poznatky dále využitelné jak pro udržitelné zemědělství a případnou prevenci škod způsobovaných syslem, tak pro konkrétní podporu syslích populací v tomto prostředí.

V rámci IP Life bude druhým rokem pokračovat studie „Zhodnocení dopadů nekontrolovaného přikrmování veřejností na populaci sysla obecného a vhodnosti takových populací pro repatriační účely“, který realizuje Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Cílem studie je zhodnotit dopady nekontrolovaného přikrmování veřejností na silně dotčenou populaci a porovnat stav této populace s minimálně dotčenou populací nacházející se na stejné lokalitě (Radouč) a s nedotčenou populací nacházející se na jiné lokalitě (Bezděčín). Výsledná zjištění budou nápomocná při dalším nastavování managementu a aktivit na lokalitách sysla obecného a při hledání vhodných zdrojových lokalit pro repatriace tohoto chráněného druhu.

Dále bude pokračovat výzkum v rámci diplomové práce zadané v roce 2021. Diplomová práce se věnuje výzkumu denní aktivity syslů na dvou lokalitách v Českém středohoří, z nich jedna z dílčích lokalit na vrchu Raná je lidmi hojně navštěvovaná a druhá bez vlivu rušení lidmi. Výsledkem by měl být popis průběhu denní aktivity a to, jak se mění její rozložení v sezóně.

V případě zájmu studentů budou zadány další bakalářské či diplomové práce zaměřené na výzkum sysla obecného.

3.5 Výchova a osvěta

V rámci výchovy a osvěty budou v roce 2022 při vhodných příležitostech distribuovány různé propagační materiály vytvořené v předchozích letech (např. brožury, komiks, letáky, pexeso, výukový program, putovní výstava či materiály zpracované přímo pro orgány ochrany přírody). Exkurze a akce pro veřejnost (např. již tradiční syslí aktivity spojené se Slavnostmi stepí v Českém středohoří nebo s meruňkobraním ve Velkých Pavlovicích, Tradiční výprava za sysly na golf v Karlových Varech či exkurze pro školní skupiny na lokalitu Radouč) proběhnou v závislosti na aktuálních vládních opatřeních souvisejících s pandemií COVID-19. Nadále budou v provozu i dosud využívané webové stránky o syslech (např. http://www.zachranneprogramy.cz/sysel-obecny/, https://www.syslinavinici.cz/) a aktivity spojené s udílením „syslích známek“ vinařům a sadařům, na jejichž pozemcích se sysel v ČR vyskytuje.

Na lokalitě Radouč v Mladé Boleslavi bude ve spolupráci s ČSOP druhým rokem pokračovat činnost informačních “syslích” hlídek, jejichž cílem bude, stejně tak jako minulý rok, šířit povědomí veřejnosti o záchranném programu pro sysla, a také apelovat na návštěvníky, aby sysly na Radouči nekrmili. Hlídky budou na lokalitě působit od června do srpna, tedy v době nejvyšší aktivity syslů.

Nadále bude probíhat i komunikace s uživateli pozemků na lokalitách s výskytem sysla, a to zejména v souvislosti se zajištěním vhodného managementu, užší spolupráci se zemědělci na lokální úrovni předpokládáme i při řešení výše uvedeného výzkumného projektu. 

3.6 Ostatní opatření

V této kategorii nejsou pro rok 2022 plánována žádná konkrétní opatření. Podobně jako v předchozích letech budou postupně doplňovány základní relevantní údaje (vlastnické vztahy, stav managementu a jeho výhledy, apod.) o případných nově objevených lokalitách.

Další:

Dle aktuální potřeby budou ve spolupráci s danými orgány ochrany přírody vyřizovány např. žádosti o výjimky k různým akcím na jednotlivých lokalitách či další potřebná vyjádření.

Koncem roku bude již tradičně uspořádáno setkání garantů lokalit a dalších odborníků spolupracujících na realizaci záchranného programu.


Související dokumenty