Nahoru

Záchranný program (ZP)

Sysel obecný (Spermophilus citellus)

Záchranný program sysla obecného (Spermophilus citellus) v České republice

Sysel obecný patřil na našem území v minulosti k běžným druhům savců nižších poloh. V druhé polovině 20. století však došlo k strmému úbytku jeho početnosti, kdy v roce 2005 byl výskyt sysla obecného zjištěn pouze na 28 lokalitách ČR. Většina ze zjištěných populací byla izolovaná, měla velmi malou početnost a již touto skutečností byla ohrožena zánikem. Poněvadž současně sysel obecný jako druh splňoval kritéria vhodného adepta na přípravu a realizaci záchranného programu, AOPK ČR v roce 2005 iniciovala přípravu Záchranného programu sysla obecného v ČR. Záchranný program byl poprvé přijat Ministerstvem životního prostředí České republiky v roce 2008.

V prvním období realizace ZP v letech 2008 - 2019 se podařilo především: každoročně zajistit potřebný management na většině lokalit výskytu i pravidelný monitoring, založit čtyři odchovy syslů, zahájit posilování málo početných populací pomocí vypouštění, vytipovat nejvhodnější potenciální lokality pro repatriace ve dvou konkrétních oblastech a odstartovat i vlastní repatriace, získat nové vědecké poznatky, průběžně komunikovat s uživateli syslem osídlených pozemků a uspořádat různé osvětové akce. Za hlavní měřitelný parametr pozitivního efektu těchto aktivit považujeme více než zdvojnásobení celkové odhadované početnosti sysla obecného v ČR a obdobně i více než zdvojnásobení celkové plochy osídlené syslem v ČR v průběhu tohoto období.

Na základě celkového vyhodnocení prvního období realizace Záchranného programu lze konstatovat, že prováděné aktivity mají pozitivní efekt a směřují ke stanoveným cílům, byť naplnění těch dlouhodobých je možné očekávat nejdříve v horizontu několika dalších desetiletí. V roce 2020 proto byla schválena aktualizace Záchranného programu sysla obecného, závazná pro období cca 2020-2030. I nadále je hlavním záměrem záchranného programu zajistit zachování sysla obecného jako volně žijícího druhu na území České republiky. Tento záměr by měl být dosažen splněním následujících cílů záchranného programu:

  1. Střednědobý cíl (pro období následujících ca 10 let): Dosáhnout odhadované početnosti minimálně 500 jedinců u alespoň 12 kolonií a zajistit, aby dlouhodobě neklesala (tj. po dosažení tohoto limitu by v každém následujícím roce měla být aktuální odhadovaná početnost 500 jedinců u minimálně 12 kolonií).
  2. Dlouhodobý cíl (stav druhu považovaný za dlouhodobě udržitelný v rámci ČR): Vytvořit celkem 5 metapopulačních systémů výskytu sysla obecného na území ČR, přičemž celková početnost v každé z pěti metapopulací by neměla být nižší než 2500 jedinců po období alespoň 10 let. Metapopulace budou, s ohledem na lokální poměry, založeny dvěma způsoby:

Ve srovnání s původní verzí ZP tak zůstává zachován hlavní dlouhodobý cíl, ale je stanoven nový střednědobý cíl, který je lépe kvantifikovatelný a nemá charakter spíše pravidelných činností, jako tomu bylo u původních střednědobých cílů. Právě průběžná, každoroční realizace činností navržených v jednotlivých opatřeních ZP by měla postupně vést k naplnění výše uvedeného střednědobého i dlouhodobého cíle.

Aktivity prováděné v rámci jednotlivých opatření záchranného programu by měly především odstranit nebo alespoň zmírnit účinek faktorů, které výskyt sysla obecného v České republice ohrožují. Zcela zásadním opatřením je zajištění managementu na lokalitách sysla obecného v ČR, tj. vytvoření příznivých podmínek pro zachování a rozvoj stávajících populací tohoto druhu. Každoroční monitoring všech známých kolonií je nezbytný pro získání informací o vývoji jednotlivých populací sysla obecného a o faktorech, které je ovlivňují. K zajištění existence sysla obecného v ČR je nutné zvýšit početnost jeho celkové populace a alespoň zčásti zajistit komunikaci mezi populacemi. K dosažení tohoto záměru je nutné zvolit vhodné lokality s pravidelným managementem a založit na nich nové syslí kolonie, kdy zdrojem jedinců pro repatriační aktivity budou polopřirozené chovy.
Pro úspěšnou realizaci záchranného programu je rovněž nutné doplnit poznatky o genetické variabilitě, demografii a parazitofauně populací sysla obecného na území ČR, což je náplní navržených výzkumných opatření.


Související dokumenty