Nahoru

Jak ochránit koniklece otevřené před zvěří?

Jak ochránit koniklece otevřené před zvěří?

25. květen 2021

Mnoho zákonem chráněných rostlin ubývá také kvůli přemnožené zvěři. Na některých místech jí je tolik, že rostliny doslova likviduje.

Zvěří sešlapané a okousané rostliny se nemohou rozmnožit a šířit se. Zvěř má významný vliv na početnost populací také u dalších druhů, pro které Agentura ochrany přírody a krajiny ČR realizuje záchranný program nebo regionální akční plán – například na zvonovec liliolistý, včelník rakouský nebo na koniklec otevřený.

Během letošního monitoringu koniklece otevřeného jsme na několika lokalitách zjistili, že velké množství rostlin bylo spaseno nebo měly ukousané květy. Z dřívějších pozorování můžeme usuzovat, že šlo o srny či bažanty. Aby koniklece přežily, snažíme se je na nejohroženějších málopočetných lokalitách ochránit pomocí přenosných klícek (více o tomto způsobu ochrany koniklece najdete např. zde: https://www.zachranneprogramy.cz/koniklec-otevreny/novinky/klecovy-chov-koniklecu-ma-smysl/), případně oplocením celé nebo části lokality. Oba způsoby ochrany mají svá pozitiva a negativa, která musíme vždy zohlednit. Zásadní nevýhodou obou způsobů je celkový nárůst biomasy v oploceném prostoru. Dochází tak k zarůstání travinami a mizení volných plošek, kde mohou semena konikleců klíčit a jejich semenáčky vzcházet. Při využití jednotlivých klícek zarůstá bezprostřední okolí trsů konikleců. Ty pak vyžadují další individuální péči. Stařina a rozrůstající se traviny se musí pravidelně vytrhávat a odstraňovat. Podobně dochází k zarůstání celého biotopu u oplocených lokalit. Není sice tak nápadné jako v případě individuální ochrany konikleců pomocí klícek, nicméně i tak je nutné lokalitu pravidelně kosit nebo jinak nashromážděnou biomasu odstraňovat (např. pastvou). Oplocení celých lokalit také negativně vnímá veřejnost, přistupuje se k němu proto v nejnaléhavějších případech. U některých jiných druhů chráněných rostlin byly pokusně využity pachové ohradníky. Jako ochrana před zvěří se ale ukázaly jako neefektivní. Jejich působení je pouze dočasné a navíc nikdy neodradí všechnu zvěř.

Přemnožená zvěř způsobuje problémy nejen na lokalitách, kde roste málo konikleců a škody jsou tak největší, ale bohužel i na územích s výskytem konikleců, která u nás patří mezi nejbohatší – v Doupovských horách. Situace je natolik vážná, že před zvěří zůstávají přirozeně chráněny jen lokality v nedostupných pískovcových skalách v CHKO Kokořínsko - Máchův kraj.

Úvodní fotografie: Ukousané trsy konikleců otevřených na Dubovém vrchu, foto: Petr Vít.