Nahoru

Záchranný program (ZP)

Koniklec otevřený (Pulsatilla patens)

Hlavním záměrem záchranného programu je zachování druhu Pulsatilla patens jako planě rostoucího druhu na území České republiky, tudíž i zachování největší části populace druhu ve střední Evropě. Cílem je zachování druhu ve všech pěti geografických oblastech stávajícího výskytu, tj. na Doupovsku, v Podkrušnohorské pánvi (Krásná Lípa), v Českém středohoří, ve Středním Povltaví (Líšnice) a na Českolipsku (v Ralsko-bezdězské tabuli v okolí Hradčan u Doks a u Bělé pod Bezdězem).

Prakticky všechny lokality v ČR vyžadují pravidelnou péči. Jednoznačnou prioritou je v rámci tohoto záchranného programu péče o všechny recentní lokality, zajištění jejich pravidelného obhospodařování a monitoringu populací.

Cíle záchranného programu

Dlouhodobé cíle:

1) Zastavit úbytek počtu a snižování velikosti populací Pulsatilla patens na všech prioritních lokalitách druhu.

2) Zlepšit stav populací druhu alespoň na jedné lokalitě v každé oblasti tak, aby u velmi malých a malých populací došlo k nárůstu průměrného počtu kvetoucích jedinců o 25 % a u středních a velkých populací o 15 %. Rozdělení lokalit do velikostních kategorií je vymezeno v příloze č. 3.

Střednědobé cíle:

Pro období prvních deseti let po přijetí záchranného programu jsou stanoveny tyto cíle:

 • Zajistit nebo optimalizovat management na všech 20 prioritních lokalitách Pulsatilla patens. Na každé lokalitě je nutné zajistit kvalitní management na dostatečné ploše.
 • Pokračovat v pravidelném monitoringu všech recentních lokalit druhu, sledovat změny v populacích v závislosti na aplikovaném managementu.
 • Doplnit informace o biologii a ekologii druhu v ČR, stanovit primární a sekundární typ stanovišť.
 • Zajistit dostatečnou informovanost zájmových skupin z řad veřejnosti a subjektů hospodařících na lokalitách Pulsatilla patens o ochraně druhu.
 • Vytvořit seznam potenciálních zdrojových a cílových lokalit pro repatriaci druhu.
 • Studium genetické struktury populací v ČR.

Cíle ZP budou naplňovány skrze opatření, která zahrnují:

Péči o biotop
 • Kosení biomasy (seč)
 • Ruční odstraňování biomasy
 • Pastva
 • Vyhrabávání
 • Narušování drnu
 • Odstranění náletových dřevin
 • Oplocení lokality nebo jednotlivých trsů
 • Vypalování stařiny
Péči o druh
 • Kultivace ex situ a in situ
 • Podpora stávajících populací
 • Repatriace druhu
 • Uchování rostlin v genobance
Monitoring
 • Intenzivní monitoring
 • Extenzivní monitoring
 • Záznam managementu a stavu lokalit
 • Fytocenologické snímkování vegetace
Výzkum
 • Studium růstu a přežívání semenáčků Pulsatilla patens
 • Studium vlivu jednotlivých managementových zásahů na lokalitách
 • Studium genetické struktury populací druhu
 • Studium bezobratlých herbivorů a parazitů

Související dokumenty