Nahoru

Realizace ZP

Koniklec otevřený (Pulsatilla patens)

Realizace záchranného programu koniklece otevřeného (Pulsatilla patens) v roce 2020

Záchranný program (ZP) pro koniklec otevřený byl Ministerstvem životního prostředí schválen 25. března 2020. Níže jsou uvedeny aktivity, které jsou naplánovány pro první rok ZP. Plánované aktivity jsou rozděleny do kategorií, pod kterými jsou uvedeny v plánu opatření ZP. Na realizaci opatření ZP budou přiděleny finanční prostředky z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK), dále je péče o některé lokality hrazena z Programu péče o krajinu (PPK), projektu LIFE České středohoří, rozpočtu Krajského úřadu Ústeckého kraje a rozpočtu Újezdního úřadu Hradiště. V rámci PPK a POPFK budou podány žádosti o prostředky jednotlivými regionálními pracovišti AOPK (RP SCHKO Kokořínsko – Máchův kraj, RP SCHKO České středohoří, RP SCHKO Slavkovský les), případně ústředím AOPK. Návrh managementu o prioritní lokality je v tabulce č. 2 Péče o prioritní lokality koniklece otevřeného v roce 2020.

3.1 Péče o biotop

Péče o biotop bude přednostně řešena pro prioritní lokality. Pravidelná péče o biotop je základem pro zlepšení stavu a dlouhodobou stabilizaci lokalit konikleců otevřených. Všechny hospodařící a spravující subjekty budou podporovány ve vhodné péči i o neprioritní lokality. Příslušná pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny odpovědná za zajištění péče o biotopy jsou uvedena v tabulce 1.

Tabulka 1: Zajištění péče o biotop u prioritních lokalit – AOPK ČR

č.

Lokalita

Příslušné pracoviště AOPK ČR

3

Jindřichova skála

RP SCHKO Kokořínsko – Máchův kraj

4

Kozí kámen

RP SCHKO Kokořínsko – Máchův kraj

7

Holý vrch I, úvozy

RP SCHKO České středohoří

9

Holý vrch III, skalní bradlo

RP SCHKO České středohoří

10

Borečský vrch

RP SCHKO České středohoří

11

Tobiášův vrch

RP SCHKO České středohoří

13

Zvoníčkov

RP SCHKO Slavkovský les

14

Dubový vrch I

RP SCHKO Slavkovský les

15

Dubový vrch II

RP SCHKO Slavkovský les

16

Dubový vrch III

RP SCHKO Slavkovský les

3.1.1 Kosení biomasy (seč)

Opatření bude financováno z PPK, rozpočtu Újezdního úřadu Hradiště a Krajského úřadu Ústeckého kraje

Seč se bude provádět dle typu porostu a charakteru lokality buď ruční kosou, nebo křovinořezem (ideálně s použitím rotačního nože, nikoliv struny). Seč bude prováděna až po plném dozrání nažek, tzn. od poloviny června do konce července (–srpna). Posečená biomasa bude z lokality odvezena a zlikvidována dle platné legislativy. Termíny seče a její frekvence bude stanovena na lokalitách podle typu porostu, nárůstu biomasy v dané sezóně, tradiční doby seče v regionu apod. Na některých lokalitách (Dubový vrch IV, Jindřichov II, Jindřichov III, Humnický vrch, Havraň) bude seč vynechána z důvodu dlouhotrvajícího sucha, nicméně jsou v dané oblasti alespoň ošetřovány plochy s vyšším nárůstem biomasy či invazních rostlin (např. lokalita Jindřichov I).

3.1.2 Ruční odstraňování biomasy

Opatření bude částečně financováno z rozpočtu Krajského úřadu Ústeckého kraje

Ruční odstraňování biomasy bude prováděno na lokalitách, kde jsou počty trsů konikleců nízké, nebo charakter porostu vyžaduje cílený zásah v okolí trsů (např. Bělá pod Bezdězem, Dubový vrch, Krásná Lípa, Líšnice, Pastviny, Zvoníčkov). Bude se jednat o odstraňování vegetace z bezprostřední blízkosti trsů konikleců ručním vytrháváním či pomocí srpů, čímž dojde ke snížení konkurence blízko rostoucích rostlin. Odstraňování většího množství mechu z bezprostředního okolí trsů konikleců však není vzhledem k trvajícímu suchu žádoucí.

3.1.3 Pastva

Opatření bude financováno z PPK

Na vybraných lokalitách (např. Holý vrch II a  Tobiášův vrch) bude prováděna extenzivní pastva ovcí a koz. Ideální forma pastvy je vypasení lokality během krátké doby, kdy dojde k odstranění nadzemní biomasy a narušení porostu. Pastva by měla být realizována až po vysemenění konikleců (tj. od půlky června). Po přepasení bude nutné lokality dočistit od nedopasků např. sečí následovanou odvozem posečené biomasy z lokality. Typ a intenzita pastvy bude optimalizována pro jednotlivé oblasti či přímo lokality.

3.1.4 Vyhrabávání

Opatření bude částečně financováno z PPK a rozpočtu Krajského úřadu Ústeckého kraje

Vyhrabávání bude provedeno v návaznosti na posečení lokality dřevěnými hráběmi (opatrné vyhrabání s ohledem na rostoucí jedince konikleců). Plochy, které nejsou v bezprostředním okolí trsů konikleců mohou být vyhrabány s větší intenzitou (např. železnými hráběmi), což umožní lepší uchycení semenáčků konikleců. Při časné seči lokality je ideální je opakovat vyhrabání ještě v zimních měsících (leden-únor).

3.1.5 Narušování drnu

Opatření bude financováno hrazeno z rozpočtu Krajského úřadu Ústeckého kraje

Na vybraných lokalitách (např. Holý vrch II, Bělá pod Bezdězem, Krásná Lípa, Pastviny) bude provedeno narušení zapojeného porostu travin (drnu). Vzniknou tak plošky o velikosti zhruba 0,25 x 0,5m, které budou představovat vhodnou plochu pro klíčení nažek konikleců. Tyto plochy budou vytvářeny buď v bezprostřední blízkosti trsů konikleců, nebo v blízké vzdálenosti od nich, přičemž semena budou na tyto plochy dopravena a zapravena do obnažené půdy např. zašlapáním. Půdu s nažkami je následně vhodné přikrýt tenkou vrstvou rostlinného materiálu (seno, stařina), která zabrání jejímu nadměrnému vysychání.  

3.1.6 Odstranění náletových dřevin

Opatření bude financováno hrazeno z PPK a rozpočtu Krajského úřadu Ústeckého kraje

Na většině lokalit jsou pravidelně odstraňovány nálety dřevin. Ty nejen že zarůstají lokality a brání kvalitnímu provedení jiných opatření (např. seč, vyhrabávání), ale způsobují i hromadění biomasy, které přímo omezuje reprodukční schopnosti konikleců. Odstraňování dřevin bude prováděno v době vegetačního klidu spolu s následným posečením, vyhrabáním a odvozem biomasy z lokality.

3.1.7 Oplocení lokality nebo jednotlivých trsů

Opatření bude financováno z POPFK, projektu LIFE České středohoří a rozpočtu Krajského úřadu Ústeckého kraje

Na několika lokalitách jsou jednotlivé trsy (Líšnice, Holý vrch I a III, Pastviny) nebo celé lokality (Bělá pod Bezdězem, Boreč, Krásná Lípa) oploceny. V roce 2020 je naplánována oprava oplocení lokality Bělá pod Bezdězem a Krásná Lípa. Na lokalitě Boreč bude vybudována nová oplocenka. Oplocení a přikrytí jednotlivých trsů pletivem je průběžně kontrolováno a opravováno, např. na lokalitách Líšnice, Holý vrch a Pastviny.

Tabulka 2:

Péče o prioritní lokality v roce 2020.

* U označených lokalit budou některá opatření provedena až po získání souhlasu vlastníků pozemků.

3.2 Péče o druh

3.2.1 Kultivace ex situ a in situ

Opatření bude financováno z POPFK

V současné době je Pulsatilla patens pěstována v Zoologické a botanické zahradě města Plzně (BZ Plzeň) a ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví  (VÚKOZ) Průhonice. Všechny rostliny v kultuře jsou původem z lokality Líšnice. V roce 2020 se předpokládá zvýšení počtu pěstovaných rostlin výsevem. Napěstované rostliny budou využity při budoucím posílení populace na lokalitě Líšnice a při vytvoření záložní lokality v Českém krasu, kde se koniklec otevřený dle historických údajů dříve vyskytoval (viz také 3.6.1). V průběhu roku by ze seznamu Unie botanických zahrad měly být vybrány další zahrady, které budou zabezpečovat pěstování a množení konikleců z dalších lokalit. Vzhledem k časté hybridizaci konikleců je nutné, aby jedna organizace pěstovala pouze rostliny z jedné vybrané lokality a udržovala je izolovaně od jiných druhů konikleců.

3.2.2 Podpora stávajících populací

Opatření nevyžaduje finanční zajištění

Podpora stávajících populací bude v roce 2020 probíhat vyséváním části odebraných nažek přímo na lokalitě sběru. Pro vysetí nažek budou vytvořeny příhodné podmínky, např. odstraněním zapojeného drnu travin či jiné konkurující vegetace a nažky budou ihned po sběru zapraveny do půdy, protože již během několika týdnů ztrácí klíčivost. S ohledem na dlouhotrvající sucho bude vhodné místa výsevů přistínit např. senem či stařinou. S opatřením se počítá u vybraných lokalit a bude probíhat v měsíci červnu a červenci. Místa výsevu budou zaznamenána či označena kolíkem a bude sledována úspěšnost vyklíčení nažek a uchycení semenáčků.

Na lokalitě Líšnice bude proveden výběr plochy pro vysazení předpěstovaných jedinců, kteří by měli být připraveni příští rok na podzim. Rostliny jsou v současné době předpěstovávány v BZ Plzeň z rostlin původem z Líšnické populace. Před vysazením je nutné zajistit souhlasy majitelů dotčených pozemků s posílením populace konikleců.

3.2.3 Repatriace druhu

Opatření nevyžaduje finanční zajištění

Na lokalitě Holý vrch II – náhorní plošina bude provedena příprava několika plošek na vysetí nažek z nejbližších lokalit (v rámci komplexu Holého vrchu). Na této lokalitě byly koniklece otevřené udávány historicky, avšak od druhé poloviny 90. let zde již nebyly nalezeny. Vzhledem k příhodným podmínkám na lokalitě a pravidelnému managementu se RP SCHKO České středohoří rozhodla o repatriaci na tuto lokalitu. Na několika místech bude ručně stržen zapojený drn, jednotlivé plošky přesně zaměřeny a zakresleny. V případě dostatečného počtu plodících jedinců na lokalitě Holý vrch I a III bude proveden odběr části nažek (maximálně 10% celkové roční produkce) a jejich předpěstování pracovníky RP. Následující rok by mělo dojít k jejich vysazení na lokalitu.

V roce 2020 bude vypracována studie proveditelnosti vytvoření záložní populace pro lokalitu Líšnice v Českém krasu (viz 3.6.1).

3.2.4 Uchování rostlin v genobance

Opatření nevyžaduje finanční zajištění

V roce 2020 bude navázána spolupráce s vybranou genobankou a v ideálním případě bude provedená také optimalizace skladování na semenech z Doupovských populací včetně testu klíčivosti. V následujících letech by měl proběhnout odběr nažek ze šesti vybraných populací (jedna na každou oblast výskytu) a jejich uložení v genové bance.

3.3 Monitoring

Sledování změn v rozšíření a velikosti populací bude prováděno podle aktualizované metodiky monitoringu (Turoňová et Ondráček 2011; viz příloha 6 schváleného ZP). Monitoring zároveň bude sloužit k vyhodnocení úspěšnosti opatření prováděných v rámci záchranného programu.

3.3.2 Extenzivní monitoring populací

Opatření bude financováno z Monitoringu EVD a mapování biotopů

Na všech lokalitách bude i v roce 2020 probíhat pravidelný monitoring. Hlavními sledovanými veličinami budou počet kvetoucích jedinců a celkový počet květů (poupat) na rostlinu. Aby bylo stanovení počtu co nejpřesnější, rostliny, které jsou od sebe vzdálené méně než 15 (–20) cm jsou počítány jako jeden trs. Počet kvetoucích trsů, stejně tak počet květů na rostlinu bude u populací do 500 jedinců sečten přesně, počet sterilních jedinců kvalifikovaným odhadem. U malých populací budou sledovány a sečteny konkrétní označené rostliny (např. Líšnice, Bělá pod Bezdězem, Krásná Lípa).

3.3.3 Záznam managementu a stavu lokalit (součást doplňkového monitoringu)

Opatření nevyžaduje finanční zajištění

Na všech lokalitách bude sledován jejich stav, způsob provádění managementových zásahů a obhospodařování lokality (např. datum seče, typ žacího zařízení, kvalita seče, kvalita vyhrabávání posečené biomasy, pastva, termín pastvy, intenzita pastvy, způsob likvidace nedopasků). Zaznamenáno bude také narušení vegetačního krytu (stržení drnu, ale i neúmyslné typu rytí prasat, sešlap, přejezdy vozidel) a informace budou doplněny klimatickým/meteorologickým záznamem neobvyklých jevů (holomrazy, významná sněhová pokrývka, jarní mrazy, průběh počasí v době kvetení a dozrávání, průběh letní sezony). Závěrem bude subjektivně odhadnut vliv obhospodařování lokality na její stav. 

3.4 Výzkum

V průběhu realizace opatření bude sledováno, jaký mají vliv rozdílné managementové zásahy na populace koniklece otevřeného a všechny důležité parametry pečlivě zaznamenány. Získaná data budou později použita ke zhodnocení efektivity jednotlivých opatření.

3.5 Výchova a osvěta

3.5.2 Osvěta pro širokou veřejnost

Opatření nevyžaduje finanční zajištění

Koniklec otevřený patří k vzhledově atraktivním druhům a dokáže proto přitáhnout pozornost laické i odborné veřejnosti. Cílem opatření bude oslovit místní občany a upozornit je na vzácnost a ochranu koniklece otevřeného, informovat o existenci záchranného programu pro tento druh a případně také zapojit do praktické ochrany koniklece. Veřejnost bude v roce 2020 zapojena i do provádění opatření na podporu biotopů koniklece otevřeného. Muzeum Chomutov pořádá každoroční česko-německé exkurze ve spolupráci s německým spolkem Naturschutzzentrum Erzgebirge Dörfel, v rámci nichž jsou prezentovány managementové zásahy a účastníci jsou do nich i prakticky zapojováni (lokalita Krásná Lípa).

Odborná i laická veřejnost bude o opatřeních realizovaných v rámci Záchranného programu informována několika kanály. Aktuality budou zveřejňovány jak na webu www.zachranneprogramy.cz a na facebookové stránce https://www.facebook.com/zachranneprogramy/.

3.5.3 Osvěta pro hospodařící subjekty na lokalitách koniklece

Opatření nevyžaduje finanční zajištění

Majitelé pozemků a hospodařící subjekty budou v průběhu roku 2020 informováni o probíhajícím ZP a budou podporováni v péči o biotopy s výskytem koniklece otevřeného.

3.5.4 Spuštění webových stránek druhu a jeho záchranného programu

Opatření nevyžaduje finanční zajištění

Po schválení Záchranného programu koniklece otevřeného bude provedena aktualizace webových stránek druhu na www.zachranneprogramy.cz. Připravena bude i anglická mutace se stručnými informacemi o schváleném ZP. Aktuální informace o provedených opatřeních na jednotlivých lokalitách budou publikovány formou krátkých příspěvků na stránce https://www.facebook.com/zachranneprogramy/.

3.6 Ostatní opatření

3.6.1 Studie hodnocení lokalit pro repatriaci

Opatření nevyžaduje finanční zajištění

V roce 2020 bude vypracována studie proveditelnosti vytvoření záložní populace koniklece otevřeného v Českém krasu. Druh se v Českém krasu historicky vyskytoval na několika lokalitách (výskyt je doložen herbářovými položkami z Velké hory, Karlštejna, Pání hory, Kody, Svatého Jana, vrchu Střevíc), přičemž pro repatriaci byly vybrány dva kandidátní pozemky ve vlastnictví Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v blízkosti vrchu Střevíc (řídký bor na okraji Tomáškova lomu a pasený suchý trávník nad Tomáškovým lomem).