Nahoru

Příčiny ohrožení

Koniklec otevřený (Pulsatilla patens)

Koniklec otevřený je konkurenčně slabý světlomilný druh, který dlouhodobě nesnese hromadění stařiny, zahušťování travního porostu a zarůstání náletem dřevin. Na většině jeho lokalit, ať již stepních nebo v řídkých borových lesích, se v minulosti extenzivně páslo nebo zde často působily požáry anebo zde byla přirozeně otevřená vegetace. Po druhé světové válce však došlo ke změně v obhospodařování krajiny a upuštění od tradičních forem hospodaření. Po ukončení pastvy, při absenci požárů a se vzrůstající eutrofizací stanovišť začalo lokalit koniklece otevřeného rapidně ubývat.  Pro druh je také důležitý dostatek drobných disturbancí, které dřívější způsob obhospodařování krajiny přinášel. Obnažení půdy napomáhá vyklíčení semen a uchycení semenáčků.
Velkým problémem, který snižuje reprodukční schopnosti populací, je okus květů zvěří. Uvádí se, že bažanti či srnčí mohou zapříčinit ztráty květů až 20 %. Některé lokality bývají pravidelně poškozovány rytím divokých prasat. Byly také zaznamenány případy vyrýpávání rostlin do zahrádek.