Nahoru

Biologie a ekologie druhu

Perlorodka říční (Margaritifera margaritifera)

Doba pohlavního dospívání perlorodky je ovlivněna typem biotopu, kdy v mesotrofním prostředí (prostředí středně bohatém na živiny) nastává pohlavní zralost dříve než v prostředí oligotrofním (na živiny chudém). V našich podmínkách se tato doba pohybuje v rozmezí mezi 15. až 20. rokem života. V početných koloniích převládá oddělené pohlaví, ale řídce roztroušení mlži mohou být hermafroditní.

Samčí spermie vypouštěné volně do vody samička nasává a v jejím těle dochází k oplodnění vajíček. Během 4 až 6 týdnů se oplodněná vajíčka v mezižaberních prostorách samičky přeměňují na invazní larvy - glochidie, jež jsou vyvrhovány do vodního proudu. Jejich další vývoj, který probíhá na hostitelských rybách, trvá 3 až 12 měsíců a délka tohoto vývoje není podmíněná geneticky, ale závisí na denních teplotách vzduchu a teplotách vodního prostředí. Po ukončené metamorfóze juvenilní stadia perlorodek opouštějí hostitelskou rybu a dalších 5 až 10 roků žijí na dně toku. Nejkritičtějším obdobím života jedince je doba od opuštění hostitelské ryby do věku 5ti let. Podle typu biotopu se perlorodky říční dožívají 30-50 let (v mesotrofním prostředí) a 80 až 140 let (v oligotrofním prostředí).

Niva středního toku Zlatého potoka. Autor snímku: O. Simon.Perlorodka říční se živí filtrací detritu (částečně rozložená hmota z odumřelých rostlin a živočichů) z tekoucí vody, hlavně v prostředí na živiny velmi chudých toků. Perlorodky navíc preferují pouze toky s velmi nízkým obsahem rozpuštěných (iontových) forem vápníku, přičemž však vápník nutně potřebují pro stavbu svých masivních schránek. Potřebný vápník získávají opět z detritu, pokud je zde v dostatečné míře přítomný. Kvalita detritu je tedy jedním z nejvýznamnějších činitelů, ovlivňujících populace perlorodky říční. Má podstatný vliv na utváření různých forem, které se liší dobou dožívání a velikostí. Přitom platí závislost, že málo úživný, ale vápníkem dostatečně zásobený detrit, podmiňuje existenci dlouhověkých populací perlorodek s velkými tělesnými rozměry.