Nahoru

Nová opatření na Zlatém potoce na Prachaticku

Nová opatření na Zlatém potoce na Prachaticku

23. říjen 2020

Mají zlepšit kvalitu vody na přítocích a pomoct tak perlorodce říční.

Zlatý potok je nejmenší z lokalit záchranného programu pro perlorodku říční v Jižních Čechách. K závažným problémům lokality patří kvalita vody některých přítoků a silná eroze napřímených potoků v jeho kopcovitém povodí. Jednou z možností, jak snížit množství znečištění přitékajícího do Zlatého potoka je jeho zachycování v mokřadech.

Takový postup sice neřeší příčiny problémů, ale je dostupnější, protože je snáze prosaditelný a realizovatelný s násobně nižšími náklady. Podstatou je zpomalit a pozdržet vodu tak, aby došlo k zachycení a sedimentaci i jemných sedimentů a aby mikroorganismy a vegetace měly čas zpracovat rozpuštěné látky využitelné pro svůj růst (zejména dusíkaté ionty a fosfor). U drobných přítoků je možné to provést zřízením rozlivu v nivě Zlatého potoka, kde se pomocí přehrážek a jemných úprav terénu vytvoří mokřad, který mohou doplňovat i tůně. Přispívá se tak nejen k čistotě vody ve Zlatém potoce, ale i k zpomalování odtoku vody a tvorbě biotopů pro vodní a mokřadní druhy rostlin a živočichů.

Letos jsme zřídili už druhý takový mokřad u obce Chroboly. Velké díky patří majitelům pozemků, kteří svolili k jejich využití. Na příští rok plánujeme řešení eroze v dolní části jiného přítoku, kde voda dnes teče volně přes cestu a dále mimo původní koryto silně vymílaným přímým korytem.

Ve spolupráci AOPK ČR a společnosti PT PROLES s.r.o bylo v letošním létě napřímené koryto zaslepeno a voda svedena do někdejšího náhonu. Tok se tak prodloužil o několik set metrů. Rozlivem do ostřicového mokřadu a nových tůní se voda zpomalí a prodlouží se doba, po kterou z ní mohou organismy odčerpávat živiny. Mokřadní vegetace na jedné straně zachycuje rozpuštěné látky, na druhé její opad produkuje pro perlorodky potravu.

Popis fotografií:
  • Ve spolupráci AOPK ČR a společnosti PT PROLES s.r.o bylo v letošním létě napřímené koryto zaslepeno a voda svedena do někdejšího náhonu. Tok se tak prodloužil o několik set metrů.
  • Rozlivem do ostřicového mokřadu a nových tůní se voda zpomalí a prodlouží se doba, po kterou z ní mohou organismy odčerpávat živiny. Mokřadní vegetace na jedné straně zachycuje rozpuštěné látky, na druhé její opad produkuje pro perlorodky potravu.