Nahoru

Záchranný program (ZP)

Perlorodka říční (Margaritifera margaritifera)

Záchranný program perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) v České republice

Vzhledem k výraznému úbytku počtu lokalit perlorodky říční a celkovému zhoršení jejich stavu v nedávné minulosti byly v osmdesátých letech zahájeny systematické aktivity vedoucí k ochraně populací i biotopu perlorodky. Jednalo se zejména o lokality na Prachaticku, kde se doposud zachovaly největší kolonie perlorodek středoevropského významu. Od roku 1993 pak probíhala první etapa záchranného programu Margaritifera (Hruška 1993), od roku 2000 etapa druhá (Absolon & Hruška 1999), na kterou navazuje již třetí etapa, pro kterou byl 18.12. 2013 schválen aktualizovaný záchranný program (AOPK ČR, 2013). ZP je v souladu s evropským záchranným programem pro perlorodku říční (Araujo & Ramos 2001).

V záchranném programu (ZP) perlorodky říční je klíčové především ekosystémové pojetí ochrany, tedy ochrana biotopu kriticky ohroženého druhu. Aktivity v rámci ZP tak zahrnují nejen opatření podporující populaci druhu a jeho hostitelů, ale také opatření zlepšující kvalitativní parametry obývaného vodního prostředí, včetně okolních terestrických biotopů s vazbou na toto prostředí.
Ze základní myšlenky ekosystémového pojetí ochrany vychází také nově formulované cíle ZP, které považují záchranu druhu za úspěšnou pouze v případě obnovení přirozené reprodukce alespoň na třech lokalitách v rámci celé České republiky. Je třeba zajistit maximální péči těm lokalitám, kde je obnovení stavu biotopu vhodného pro reprodukci perlorodek ve střednědobém horizontu reálné. Z toho důvodu byly jednotlivé lokality rozděleny do tří kategorií podle pevně daných kritérií (velikost populace a její věková struktura, úspěšný průběh celé parazitární fáze vývojového cyklu, kvalita biotopu charakterizovaná fyzikálně-chemickými parametry toku (zejména ročním průběhem teplotní křivky) a produkcí úživného detritu v povodí.

Péče o lokality první a druhé kategorie (tj. o nejcennější populace a jejich biotopy) je v rámci záchranného programu členěna na dva základní okruhy, na péči o druh (tzv. propopulační opatření) a péči o biotop (management lokalit). Pro vyhodnocování efektivity realizované péče a jejího dopadu na biotop i samotný druh bude prováděn pravidelný monitoring populací perlorodek, chemických parametrů vodního prostředí a dle potřeby také sledování stavu populací hostitelských ryb. Důležité postavení má v rámci záchranného programu rovněž aplikovaný výzkum.


Související dokumenty