Nahoru

Příčiny ohrožení

Vydra říční (Lutra lutra)

Nejvýznamnějšími faktory ohrožujícími populaci vydry říční na území České republiky jsou nelegální lov a úhyny na komunikacích. Oba faktory mají vrůstající trend.

Nelegální lov

Se zvýšením hospodářského využití vod se na vydry začíná opět nahlížet jako na konkurenty člověka. Ve střední Evropě má chov kaprů, ale i pronásledování vyder dlouhou historickou tradici. V roce 2002 byl proveden sociologický průzkum, který ukázal zvýšenou nespokojenost drobných chovatelů ryb, sportovních rybářů a rybářských společností s rostoucí populací vydry říční. Velká část dotazovaných požadovala regulaci nebo translokaci vyder, protože v náhradách škod podle zákona 115/2000 Sb. vidí jen částečné nebo žádné řešení. Někteří otevřeně přiznávali cílené pronásledování vyder nebo znali někoho, kdo už vydru zabil. Například během období 1990-2005 bylo nalezeno téměř dvacet různých pastí jednoznačně určených k odchytu vydry a v jižních Čechách a na Vysočině byli při telemetrickém sledování 4 z 12 vyder opatřených vysílačkami prokazatelně zabity člověkem. Navíc byla získána informace o 15 vydrách zpracovaných jedním preparátorem z Třeboňska za jeden rok. Tyto údaje naznačují, že nelegální lov je pravděpodobně největší příčinou mortality vyder v ČR a patří k nejvýznamnějším ohrožujícím faktorům populace.

Upytlačená vydra. Autor snímku: V. Hlaváč.

Úhyny na silnicích

Výsledky studií v Evropě naznačují, že se v posledních letech zvyšují počty jedinců vyder zabitých dopravními prostředky. Zvýšená urbanizace, výrazný nárůst infrastruktury a počtu aut jsou hlavní příčinou těchto úmrtí a mohou mít vážné důsledky v oblastech, kde je početnost populace vyder nízká. V hodnocení příčin úhynu vydry říční v České republice za roky 1993 - 2004 bylo z celkového počtu 101 uhynulých jedinců 58% způsobeno kolizemi s motorovými vozidly. Úhyny na silnicích se tedy jeví jako nejvýznamnější z těch faktorů, které lze prokazatelně sledovat a druhým nejvýznamnějším faktorem vůbec.